Salmerne 119
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Salige de, hvis Vandel er fuldkommen, de, som vandrer i HERRENS Lov.1Salige er de hvis vei er ulastelig, som vandrer i Herrens lov. 1Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.
2Salige de, der agter paa hans Vidnesbyrd, søger ham af hele deres Hjerte,2Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte 2Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,
3de, som ikke gør Uret, men vandrer paa hans Veje.3og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier. 3de som icke göra vad orätt är, utan vandra på hans vägar.
4Du har givet dine Befalinger, for at de nøje skal holdes.4Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 4Du har givit befallningar, för att de skola hållas med all flit.
DANNORSVE
5O, maatte jeg vandre med faste Skridt, saa jeg holder dine Vedtægter!5O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter! 5O att mina vägar vore rätta, så att jag hölle dina stadgar!
6Da skulde jeg ikke blive til Skamme, thi jeg saa hen til alle dine Bud.6Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. 6Då skulle jag icke komma på skam, när jag skådade på alla dina bud.
7Jeg vil takke dig af oprigtigt Hjerte, naar jeg lærer din Retfærds Lovbud.7Jeg vil prise dig i hjertets opriktighet når jeg lærer din rettferdighets lover å kjenne. 7Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jag får lära din rättfärdighets rätter.
8Jeg vil holde dine Vedtægter, svigt mig dog ikke helt!8Dine forskrifter vil jeg holde; du må ikke rent forlate mig! 8Dina stadgar vill jag hålla; övergiv mig icke så helt och hållet.
9Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter dit Ord.9Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord. 9Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.
DANNORSVE
10Af hele mit Hjerte søger jeg dig, lad mig ikke fare vild fra dine Bud!10Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud! 10Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.
11Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.11I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig. 11Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.
12Lovet være du, HERRE, lær mig dine Vedtægter!12Lovet være du, Herre! Lær mig dine forskrifter! 12Lovad vare du, HERRE! Lär mig dina stadgar.
13Jeg kundgør med mine Læber alle din Munds Lovbud.13Med mine leber har jeg forkynt alle lover fra din munn. 13Med mina läppar förtäljer jag alla din muns rätter.
14Jeg glæder mig over dine Vidnesbyrds Vej, som var det al Verdens Rigdom.14Over dine vidnesbyrds vei har jeg gledet mig, som over all rikdom. 14Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg såsom över alla skatter.
DANNORSVE
15Jeg vil grunde paa dine Befalinger og se til dine Stier.15På dine befalinger vil jeg grunde og tenke på dine stier. 15Jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar.
16I dine Vedtægter har jeg min Lyst, jeg glemmer ikke dit Ord.16I dine forskrifter forlyster jeg mig, jeg glemmer ikke ditt ord. 16Jag har min lust i dina stadgar, jag förgäter icke ditt ord.
17Und din Tjener at leve, at jeg kan holde dit Ord.17Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve! Da vil jeg holde ditt ord. 17Gör väl mot din tjänare, så att jag får leva, då vill jag hålla ditt ord.
18Oplad mine Øjne, at jeg maa skue de underfulde Ting i din Lov.18Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! 18Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag.
19Fremmed er jeg paa Jorden, skjul ikke dine Bud for mig!19Jeg er en gjest på jorden; skjul ikke dine bud for mig! 19Jag är en främling på jorden; fördölj icke dina bud för mig.
DANNORSVE
20Altid hentæres min Sjæl af Længsel efter dine Lovbud.20Min sjel er knust, så jeg lenges efter dine lover til enhver tid. 20Min själ är sönderkrossad av ständig trängtan efter dina rätter.
21Du truer de frække; forbandede er de, der viger fra dine Bud.21Du har truet de overmodige, de forbannede, som farer vill fra dine bud. 21Du näpser de fräcka, de förbannade, dem som fara vilse från dina bud.
22Vælt Haan og Ringeagt fra mig, thi jeg agter paa dine Vidnesbyrd.22Ta skam og forakt bort fra mig! For jeg har tatt vare på dine vidnesbyrd. 22Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tager i akt dina vittnesbörd.
23Om Fyrster oplægger Raad imod mig, grunder din Tjener paa dine Vedtægter.23Fyrster har også sittet og talt sammen imot mig; din tjener grunder på dine forskrifter. 23Ja, furstar sitta och lägga råd mot mig, men din tjänare begrundar dina stadgar;
24Ja, dine Vidnesbyrd er min Lyst, det er dem, der giver mig Raad.24Dine vidnesbyrd er også min lyst; de er mine rådgivere. 24ja, dina vittnesbörd äro min lust, de äro mina rådgivare.
DANNORSVE
25I Støvet ligger min Sjæl, hold mig i Live efter dit Ord!25Min sjel er nedtrykt i støvet; hold mig i live efter ditt ord! 25Min själ ligger nedtryckt i stoftet; behåll mig vid liv efter ditt ord.
26Mine Veje lagde jeg frem, og du bønhørte mig, dine Vedtægter lære du mig.26Jeg fortalte dig mine veier, og du svarte mig; lær mig dine forskrifter! 26Jag förtäljde om mina vägar, och du svarade mig; lär mig dina stadgar.
27Lad mig fatte dine Befalingers Vej og grunde paa dine Undere.27La mig forstå dine befalingers vei! Så vil jeg grunde på dine undergjerninger. 27Lär mig att förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under.
28Af Kummer græder min Sjæl, oprejs mig efter dit Ord!28Min sjel gråter av sorg; reis mig op efter ditt ord! 28Min själ gråter av bedrövelse; upprätta mig efter ditt ord.
29Lad Løgnens Vej være langt fra mig og skænk mig i Naade din Lov!29Vend løgnens vei bort fra mig, og unn mig din lov! 29Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig, och förunna mig din undervisning.
DANNORSVE
30Troskabs Vej har jeg valgt, dine Lovbud attraar jeg.30Trofasthets vei har jeg utvalgt, dine lover har jeg satt for mig. 30Jag har utvalt sanningens väg, dina rätter har jag ställt framför mig.
31Jeg hænger ved dine Vidnesbyrd, lad mig ikke beskæmmes, HERRE!31Jeg henger ved dine vidnesbyrd; Herre, la mig ikke bli til skamme! 31Jag håller mig till dina vittnesbörd; HERRE, låt mig icke komma på skam.
32Jeg vil løbe dine Buds Vej, thi du giver mit Hjerte at aande frit.32Dine buds vei vil jeg løpe; for du frir mitt hjerte fra angst. 32Jag vill löpa dina buds väg, ty du tröstar mitt hjärta.
33Lær mig, HERRE, dine Vedtægters Vej, saa jeg agter derpaa til Enden.33Lær mig, Herre, dine forskrifters vei! Så vil jeg ta vare på den inntil enden. 33Visa mig, HERRE, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt intill änden.
34Giv mig Kløgt, saa jeg agter paa din Lov og holder den af hele mit Hjerte.34Lær mig! Så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte. 34Giv mig förstånd, så vill jag taga din lag i akt och hålla den av allt hjärta.
DANNORSVE
35Før mig ad dine Buds Sti, thi jeg har Lyst til dem.35Led mig frem på dine buds sti! For i den har jeg min lyst. 35Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag.
36Bøj mit Hjerte til dine Vidnesbyrd og ej til uredelig Vinding.36Bøi mitt hjerte til dine vidnesbyrd og ikke til vinning! 36Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd, och låt det icke vika av till orätt vinning.
37Vend mine Øjne bort fra Tant, hold mig i Live ved dit Ord!37Vend mine øine bort fra å se efter tomhet, hold mig i live på din vei! 37Vänd bort mina ögon, så att de icke se efter fåfänglighet; behåll mig vid liv på dina vägar.
38Stadfæst for din Tjener dit Ord, saa jeg lærer at frygte dig.38Opfyll for din tjener ditt ord, som er for dem som frykter dig! 38Uppfyll på din tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan.
39Hold borte fra mig den Skændsel, jeg frygter, thi dine Lovbud er gode.39Ta bort min vanære, som jeg frykter for! For dine lover er gode. 39Vänd bort ifrån mig den smälek som jag fruktar; ty dina rätter äro goda.
DANNORSVE
40Se, dine Befalinger længes jeg efter, hold mig i Live ved din Retfærd!40Se, jeg lenges efter dine befalinger; hold mig i live ved din rettferdighet! 40Se, jag längtar efter dina befallningar; behåll mig vid liv genom din rättfärdighet.
41Lad din Miskundhed komme over mig, HERRE, din Frelse efter dit Ord,41La dine nådegjerninger, Herre, komme over mig, din frelse efter ditt ord! 41Din nåd komme över mig, HERRE, din frälsning efter ditt tal;
42saa jeg har Svar til dem, der spotter mig, thi jeg stoler paa dit Ord.42Jeg vil gi den svar som håner mig; for jeg setter min lit til ditt ord. 42Så kan jag giva den svar, som smädar mig; ty jag förtröstar på ditt ord.
43Tag ikke ganske Sandheds Ord fra min Mund, thi jeg bier paa dine Lovbud.43Ta ikke sannhets ord så rent bort fra min munn! For jeg bier på dine dommer. 43Ryck icke sanningens ord så helt och hållet bort ifrån min mun, ty jag hoppas på dina domar.
44Jeg vil stadig holde din Lov, ja evigt og altid;44Jeg vil holde din lov stadig, evindelig og alltid. 44Så vill jag hålla din lag beständigt, ja, alltid och evinnerligen.
DANNORSVE
45jeg vil vandre i aabent Land, thi dine Befalinger ligger mig paa Sinde.45La mig vandre i fritt rum! For jeg spør efter dine befalinger. 45Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar.
46Jeg vil tale om dine Vidnesbyrd for Konger uden at blues;46Jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger og skal ikke bli til skamme. 46Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, och jag skall icke komma på skam.
47jeg vil fryde mig over dine Bud, som jeg højligen elsker;47Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker. 47Jag vill hava min lust i dina bud, ty de äro mig kära;
48jeg vil udrække Hænderne mod dine Bud og grunde paa dine Vedtægter.48Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker, og jeg vil grunde på dine forskrifter. 48jag vill lyfta mina händer upp till dina bud, ty de äro mig kära, och jag vill begrunda dina stadgar.
49Kom Ordet til din Tjener i Hu, fordi du har ladet mig haabe.49Kom i hu ordet til din tjener, fordi du har gitt mig håp! 49Tänk på ordet till din tjänare, eftersom du har givit mig hopp.
DANNORSVE
50Det er min Trøst i Nød, at dit Ord har holdt mig i Live.50Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt mig i live. 50Det är min tröst i mitt lidande att ditt tal behåller mig vid liv.
51De frække haaned mig saare, dog veg jeg ej fra din Lov.51De overmodige har spottet mig såre; fra din lov er jeg ikke avveket. 51De fräcka bespotta mig övermåttan; likväl viker jag icke ifrån din lag.
52Dine Lovbud fra fordum, HERRE, kom jeg i Hu og fandt Trøst.52Jeg kom dine dommer fra evighet i hu, Herre, og jeg blev trøstet. 52Jag tänker på dina domar i forna tider, HERRE, och jag varder tröstar.
53Harme greb mig over de gudløse, dem, der slipper din Lov.53En brennende harme har grepet mig over de ugudelige, som forlater din lov. 53Glödande harm griper mig för de ogudaktigas skull, därför att de övergiva din lag.
54Dine Vedtægter blev mig til Sange i min Udlændigheds Hus.54Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighets hus. 54Dina stadgar äro lovsånger för mig i det hus där jag dväljes.
DANNORSVE
55Om Natten kom jeg dit Navn i Hu, HERRE, jeg holdt din Lov.55Jeg kom om natten ditt navn i hu, Herre, og jeg holdt din lov. 55Jag tänker om natten på ditt namn, HERRE, och jag håller din lag.
56Det blev min lykkelige Lod: at agte paa dine Befalinger.56Dette blev mig gitt: at jeg har tatt vare på dine befalinger. 56Detta har blivit mig beskärt: att jag får taga dina befallningar i akt.
57Min Del er HERREN, jeg satte mig for at holde dine Ord.57Herren er min del, sa jeg, idet jeg holdt dine ord. 57Min del är HERREN; jag har beslutit att hålla dina ord.
58Jeg bønfaldt dig af hele mit Hjerte, vær mig naadig efter dit Ord!58Jeg bønnfalt dig av hele mitt hjerte: Vær mig nådig efter ditt ord! 58Jag bönfaller inför dig av allt hjärta; var mig nådig efter ditt tal.
59Jeg overtænkte mine Veje og styred min Fod tilbage til dine Vidnesbyrd.59Jeg eftertenkte mine veier og vendte mine føtter til dine vidnesbyrd. 59Jag betänker mina vägar och vänder mina fötter till dina vittnesbörd.
DANNORSVE
60Jeg hasted og tøved ikke med at holde dine Bud.60Jeg hastet og ventet ikke med å holde dine bud. 60Jag skyndar mig och dröjer icke att hålla dina bud.
61De gudløses Snarer omgav mig, men jeg glemte ikke din Lov.61De ugudeliges strikker har omspent mig, din lov har jeg ikke glemt. 61De ogudaktigas snaror omgiva mig, men jag förgäter icke din lag.
62Jeg staar op ved Midnat og takker dig for dine retfærdige Lovbud.62Midt om natten står jeg op for å prise dig for din rettferdighets lover. 62Mitt i natten står jag upp för att tacka dig för din rättfärdighets rätter.
63Jeg er Fælle med alle, der frygter dig og holder dine Befalinger.63Jeg holder mig til alle dem som frykter dig, og som holder dine befalinger. 63Jag sluter mig till alla dem som frukta dig och till dem som hålla dina befallningar.
64Jorden er fuld af din Miskundhed, HERRE, lær mig dine Vedtægter!64Jorden er full av din miskunnhet, Herre; lær mig dine forskrifter! 64Jorden är full av din nåd, o HERRE; lär mig dina stadgar.
DANNORSVE
65Du gjorde vel mod din Tjener, HERRE, efter dit Ord.65Du har gjort vel imot din tjener, Herre, efter ditt ord. 65Du gör din tjänare gott, HERRE, efter ditt ord.
66Giv mig Forstand og indsigt, thi jeg tror paa dine Bud.66Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! For jeg tror på dine bud. 66Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag tror på dina bud.
67Før jeg blev ydmyget, for jeg vild, nu holder jeg dit Ord.67Før jeg blev ydmyket, fór jeg vill; men nu holder jeg ditt ord. 67Förrän jag fick lida, for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal.
68God er du og gør godt, lær mig dine Vedtægter!68Du er god og gjør godt; lær mig dine forskrifter! 68Du är god och gör vad gott är; lär mig dina stadgar.
69De frække tilsøler mig med Løgn, men paa dine Bud tager jeg hjerteligt Vare.69De overmodige har spunnet løgn sammen imot mig; jeg holder dine befalinger av hele mitt hjerte. 69De fräcka hopspinna lögn mot mig, men jag vill av allt hjärta taga dina befallningar i akt.
DANNORSVE
70Deres Hjerte er dorskt som Fedt, jeg har min Lyst i din Lov.70Deres hjerte er som en fettklump; jeg har min lyst i din lov. 70Deras hjärtan äro okänsliga såsom fett, men jag har min lust i din lag.
71Det var godt, at jeg blev ydmyget, saa jeg kunde lære dine Vedtægter.71Det var mig godt at jeg blev ydmyket, forat jeg kunde lære dine forskrifter. 71Det var mig gott att jag vart tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar.
72Din Munds Lov er mig mere værd end Guld og Sølv i Dynger.72Din munns lov er mig bedre enn tusen stykker gull og sølv. 72Din muns lag är mig bättre än tusentals stycken guld och silver.
73Dine Hænder skabte og dannede mig, giv mig Indsigt, saa jeg kan lære dine Bud!73Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud! 73Dina händer hava gjort och berett mig; giv mig förstånd, så att jag kan lära dina bud.
74De, der frygter dig, ser mig og glædes, thi jeg bier paa dit Ord.74De som frykter dig, skal se mig og glede sig; for jeg venter på ditt ord. 74De som frukta dig skola se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord.
DANNORSVE
75HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.75Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdighet, og i trofasthet har du ydmyket mig. 75HERRE, jag vet att dina domar äro rättfärdiga, och att du har tuktat mig i trofasthet.
76Lad din Miskundhed være min Trøst efter dit Ord til din Tjener!76La din miskunnhet være mig til trøst efter ditt ord til din tjener! 76Din nåd vare min tröst, såsom du har lovat din tjänare.
77Din Barmhjertighed finde mig, at jeg maa leve, thi din Lov er min Lyst.77La din miskunnhet komme over mig, forat jeg kan leve! For din lov er min lyst. 77Din barmhärtighet komme över mig, så att jag får leva; ty din lag är min lust.
78Lad de frække beskæmmes, thi de gør mig skammelig Uret, jeg grunder paa dine Befalinger.78La de overmodige bli til skamme! For de har trykket mig ned uten årsak; jeg grunder på dine befalinger. 78På skam komme de fräcka, ty de hava gjort mig orätt utan sak; men jag vill begrunda dina befallningar.
79Lad dem, der frygter dig, vende sig til mig, de, der kender dine Vidnesbyrd.79La dem vende tilbake til mig, de som frykter dig og kjenner dine vidnesbyrd! 79Till mig må de vända sig, som frukta dig, och de om känna dina vittnesbörd.
DANNORSVE
80Lad mit Hjerte være fuldkomment i dine Vedtægter, at jeg ikke skal blive til Skamme.80La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, forat jeg ikke skal bli til skamme! 80Mitt hjärta vare ostraffligt i dina stadgar, så att jag icke kommer på skam.
81Efter din Frelse længes min Sjæl, jeg bier paa dit Ord.81Min sjel vansmekter av lengsel efter din frelse; jeg venter på ditt ord. 81Min själ trängtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord.
82Mine Øjne længes efter dit Ord og siger: »Hvornaar mon du trøster mig?«82Mine øine vansmekter av lengsel efter ditt ord idet jeg sier: Når vil du trøste mig? 82Mina ögon trängta efter ditt tal, och jag säger: »När vill du trösta mig?»
83Thi jeg er som en Lædersæk i Røg, men dine Vedtægter glemte jeg ikke.83For jeg er som en skinnsekk i røk*; dine forskrifter glemmer jeg ikke.83Ty jag är såsom en vinlägel i rök, men jag förgäter icke dina stadgar.
84Hvor langt er vel din Tjeners Liv? Naar vil du dømme dem, der forfølger mig?84Hvor mange er vel din tjeners dager? Når vil du holde dom over mine forfølgere? 84Huru få äro icke din tjänares dagar! När vill du hålla dom över mina förföljare?
DANNORSVE
85De frække grov mig Grave, de, som ej følger din Lov.85De overmodige har gravd graver for mig, de som ikke skikker sig efter din lov. 85De fräcka gräva gropar för mig, de som icke leva efter din lag.
86Alle dine Bud er trofaste, med Løgn forfølger man mig, o hjælp mig!86Alle dine bud er trofasthet; uten årsak forfølger de mig; hjelp mig! 86Alla dina bud äro sanning; utan sak förföljer man mig; hjälp mig.
87De har næsten tilintetgjort mig paa Jorden, men dine Befalinger slipper jeg ikke.87På lite nær har de tilintetgjort mig i landet; men jeg har ikke forlatt dine befalinger. 87De hava så när fördärvat mig på jorden, fastän jag icke har övergivit dina befallningar.
88Hold mig i Live efter din Miskundhed, at jeg kan holde din Munds Vidnesbyrd.88Hold mig i live efter din miskunnhet! Så vil jeg ta vare på din munns vidnesbyrd. 88Behåll mig vid liv efter din nåd, så vill jag hålla din muns vittnesbörd.
89HERRE, dit Ord er evigt, staar fast i Himlen.89Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. 89Evinnerligen, HERRE, står ditt ord fast i himmelen.
DANNORSVE
90Din Trofasthed varer fra Slægt til Slægt, du grundfæsted Jorden, og den staar fast.90Fra slekt til slekt varer din trofasthet; du grunnfestet jorden, og den stod der. 90Från släkte till släkte varar din trofasthet; du har grundat jorden, och den består.
91Dine Lovbud staar fast, de holder dine Tjenere oppe.91Til å utføre dine dommer står de* der enn idag; for alle ting er dine tjenere.91Till att utföra dina rätter består allt än i dag, ty allting måste tjäna dig.
92Havde din Lov ej været min Lyst, da var jeg omkommet i min Elende.92Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet. 92Om din lag icke hade varit min lust, så hade jag förgåtts i mitt elände.
93Aldrig i Evighed glemmer jeg dine Befalinger, thi ved dem holdt du mig i Live.93Til evig tid skal jeg ikke glemme dine befalinger; for ved dem har du holdt mig i live. 93Aldrig skall jag förgäta dina befallningar, ty genom dem har du behållit mig vid liv.
94Din er jeg, frels mig, thi dine Befalinger ligger mig paa Sinde.94Din er jeg, frels mig! For jeg har søkt dine befalinger. 94Jag är din, fräls mig; ty jag begrundar dina befallningar.
DANNORSVE
95De gudløse lurer paa at lægge mig øde, dine Vidnesbyrd mærker jeg mig.95De ugudelige har bidd på mig for å ødelegge mig; jeg gir akt på dine vidnesbyrd. 95På mig vakta de ogudaktiga för att förgöra mig; men jag aktar på dina vittnesbörd.
96For alting saa jeg en Grænse, men saare vidt rækker dit Bud.96På all fullkommenhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker sig såre vidt. 96På all annan fullkomlighet har jag sett en ände, men ditt bud är omätligt i vidd.
97Hvor elsker jeg dog din Lov! Hele Dagen grunder jeg paa den.97Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den. 97Huru kär har jag icke din lag! Hela dagen begrundar jag den.
98Dit Bud har gjort mig visere end mine Fjender, thi det er for stedse mit.98Dine bud gjør mig visere enn mine fiender; for til evig tid eier jeg dem. 98Visare än mina fiender äro, göra mig dina bud, ty de tillhöra mig för evig tid.
99Jeg er klogere end alle mine Lærere, thi jeg grunder paa dine Vidnesbyrd.99Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere; for jeg grunder på dine vidnesbyrd. 99Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd.
DANNORSVE
100Jeg har mere Forstand end de gamle; jeg agter paa dine Bud.100Jeg er forstandigere enn de gamle; for jeg har tatt vare på dine befalinger. 100Jag är förståndigare än de gamle, ty jag tager dina befallningar i akt.
101Jeg holder min Fod fra hver Vej, som er ond, at jeg kan holde dit Ord.101Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter borte forat jeg kunde holde ditt ord. 101Jag avhåller mina fötter ifrån alla onda vägar, för att jag må hålla ditt ord.
102Fra dine Lovbud veg jeg ikke, thi du underviste mig.102Fra dine lover er jeg ikke avveket; for du har lært mig. 102Jag viker icke ifrån dina rätter, ty du undervisar mig.
103Hvor sødt er dit Ord for min Gane, sødere end Honning for min Mund.103Hvor dine ord er søte for min gane, mere enn honning for min munn! 103Huru ljuvt för min tunga är icke ditt tal! Det är ljuvare än honung för min mun.
104Ved dine Befalinger fik jeg Forstand, saa jeg hader al Løgnens Vej.104Av dine befalinger får jeg forstand; derfor hater jeg all løgnens sti. 104Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.
DANNORSVE
105Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys paa min Sti.105Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti. 105Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
106Jeg svor en Ed og holdt den: at følge dine retfærdige Lovbud.106Jeg har svoret, og jeg har holdt det, å ta vare på din rettferdighets lover. 106Jag har svurit och hållit det: att taga din rättfärdighets rätter i akt.
107Jeg er saare ydmyget, HERRE, hold mig i Live efter dit Ord!107Jeg er såre nedbøiet; Herre, hold mig i live efter ditt ord! 107Jag är storligen plågad; HERRE, behåll mig vid liv efter ditt ord.
108Lad min Munds frivillige Ofre behage dig, HERRE, og lær mig dine Lovbud!108La min munns frivillige offere tekkes dig, Herre, og lær mig dine lover! 108Låt min muns frivilliga offer behaga dig, HERRE, och lär mig dina rätter.
109Altid gaar jeg med Livet i Hænderne, men jeg glemte ikke din Lov.109Jeg går alltid med livet i hendene, men din lov har jeg ikke glemt. 109Jag bär min själ alltid i min hand, men jag förgäter icke din lag.
DANNORSVE
110De gudløse lægger Snarer for mig, men fra dine Befalinger for jeg ej vild.110De ugudelige har lagt snare for mig, men jeg har ikke forvillet mig fra dine befalinger. 110De ogudaktiga lägga ut snaror för mig, men jag far icke vilse från dina befallningar.
111Dine Vidnesbyrd fik jeg til evigt Eje, thi de er mit Hjertes Glæde.111Jeg har fått dine vidnesbyrd i eie evindelig; for de er mitt hjertes glede. 111Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, ty de äro mitt hjärtas fröjd.
112Jeg bøjed mit Hjerte til at holde dine Vedtægter for evigt til Enden.112Jeg har bøiet mitt hjerte til å gjøre efter dine forskrifter evindelig, inntil enden. 112Jag har böjt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid och intill änden.
113Jeg hader tvesindet Mand, men jeg elsker din Lov.113De tvesinnede hater jeg, men din lov elsker jeg. 113Jag hatar dem som halta på båda sidor, men din lag har jag kär.
114Mit Skjul og mit Skjold er du, jeg bier paa dit Ord.114Du er mitt skjul og mitt skjold, jeg venter på ditt ord. 114Du är mitt beskärm och min sköld; jag hoppas på ditt ord.
DANNORSVE
115Vig fra mig, I, som gør ondt, jeg vil holde min Guds Bud.115Vik fra mig, I som gjør ondt, forat jeg må holde min Guds bud! 115Viken bort ifrån mig, I onde; jag vill taga min Guds bud i akt.
116Støt mig efter dit Ord, at jeg maa leve, lad mig ikke beskæmmes i mit Haab!116Hold mig oppe efter ditt ord, forat jeg kan leve, og la mig ikke bli til skamme med mitt håp! 116Uppehåll mig efter ditt tal, så att jag får leva, och låt mig icke komma på skam med mitt hopp.
117Hold mig oppe, at jeg maa frelses og altid have min Lyst i dine Vedtægter!117Støtt mig, så jeg må bli frelst! Da vil jeg alltid skue med lyst på dine forskrifter. 117Stöd mig, så att jag varder frälst, så vill jag alltid se med lust på dina stadgar.
118Du forkaster alle, der farer vild fra dine Vedtægter, thi de higer efter Løgn.118Du akter for intet alle dem som farer vill fra dine forskrifter; for deres svik er forgjeves. 118Du aktar för intet alla som fara vilse från dina stadgar, ty förgäves är deras svek.
119For Slagger regner du alle Jordens gudløse, derfor elsker jeg dine Vidnesbyrd.119Som slagg bortrydder du alle ugudelige på jorden; derfor elsker jeg dine vidnesbyrd. 119Du förkastar såsom slagg alla ogudaktiga på jorden; därför har jag dina vittnesbörd kära.
DANNORSVE
120Af Rædsel for dig gyser mit Kød, og jeg frygter for dine Lovbud.120Av redsel for dig gyser min kropp, og jeg frykter for dine dommer. 120Av fruktan för dig ryser mitt kött, och jag rädes för dina domar.
121Ret og Skel har jeg gjort, giv mig ikke hen til dem, der trænger mig!121Jeg har gjort rett og rettferdighet; du vil ikke overgi mig til dem som undertrykker mig. 121Jag övar rätt och rättfärdighet; du skall icke överlämna mig åt mina förtryckare.
122Gaa i Borgen for din Tjener, lad ikke de frække trænge mig!122Gå i borgen for din tjener, forat det kan gå ham vel! La ikke de overmodige undertrykke mig! 122Tag dig an din tjänares sak, och låt det gå honom väl; låt icke de fräcka förtrycka mig.
123Mine Øjne vansmægter efter din Frelse og efter dit Retfærds Ord.123Mine øine vansmekter av lengsel efter din frelse og efter din rettferdighets ord. 123Mina ögon trängta efter din frälsning och efter din rättfärdighets tal.
124Gør med din Tjener efter din Miskundhed og lær mig dine Vedtægter!124Gjør med din tjener efter din miskunnhet, og lær mig dine forskrifter! 124Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar.
DANNORSVE
125Jeg er din Tjener, giv mig Indsigt, at jeg maa kende dine Vidnesbyrd!125Jeg er din tjener; lær mig, så jeg kan kjenne dine vidnesbyrd! 125Jag är din tjänare; giv mig förstånd, så att jag kan känna dina vittnesbörd.
126Det er Tid for HERREN at gribe ind, de har krænket din Lov.126Det er tid for Herren å gripe inn; de har brutt din lov. 126Det är tid för HERREN att handla, ty de hava gjort din lag om intet.
127Derfor elsker jeg dine Bud fremfor Guld og Skatte.127Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull. 127Därför har jag dina bud kära mer än guld, jag, mer än fint guld.
128Derfor følger jeg oprigtigt alle dine Befalinger og hader hver Løgnens Sti.128Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette; jeg hater all løgnens sti. 128Därför håller jag alla dina befallningar i allo för rätta, men alla lögnens vägar hatar jag.
129Underfulde er dine Vidnesbyrd, derfor agted min Sjæl paa dem.129Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem. 129Underbara äro dina vittnesbörd, därför tager min själ dem i akt.
DANNORSVE
130Tydes dine Ord, saa bringer de Lys, de giver enfoldige Indsigt.130Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige. 130När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.
131Jeg aabned begærligt min Mund, thi min Attraa stod til dine Bud.131Jeg åpnet min munn og sukket av lengsel; for jeg stundet efter dine bud. 131Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
132Vend dig til mig og vær mig naadig, som Ret er for dem, der elsker dit Navn!132Vend dig til mig og vær mig nådig, som rett er mot dem som elsker ditt navn! 132Vänd dig till mig och var mig nådig, såsom rätt är mot dem som hava ditt namn kärt.
133Lad ved dit Ord mine Skridt blive faste og ingen Uret faa Magten over mig!133Gjør mine trin faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over mig! 133Gör mina steg fasta genom ditt tal, och låt ingen orätt varda mig övermäktig.
134Udløs mig fra Menneskers Vold, at jeg maa holde dine Befalinger!134Forløs mig fra menneskers vold! Så vil jeg holde dine befalinger. 134Förlossa mig från människors förtryck, så vill jag hålla dina befallningar.
DANNORSVE
135Lad dit Ansigt lyse over din Tjener og lær mig dine Vedtægter!135La ditt åsyn lyse for din tjener, og lær mig dine forskrifter! 135Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.
136Vand i Strømme græder mine Øjne, fordi man ej holder din Lov.136Mine øine flyter bort i vannstrømmer over dem som ikke holder din lov. 136Vattenbäckar rinna ned från mina ögon, därför att man icke håller din lag.
137Du er retfærdig, HERRE, og retvise er dine Lovbud.137Du er rettferdig, Herre, og dine dommer er rettvise. 137HERRE, du är rättfärdig, och dina domar äro rättvisa.
138Du slog dine Vidnesbyrd fast ved Retfærd og Troskab saa saare.138Du har fastsatt dine vidnesbyrd i rettferdighet og stor trofasthet. 138Du har påbjudit dina vittnesbörd i rättfärdighet och i stor trofasthet.
139Min Nidkærhed har fortæret mig, thi mine Fjender har glemt dine Ord.139Min nidkjærhet har fortært mig, fordi mine motstandere har glemt dine ord. 139Jag förtäres av nitälskan, därför att mina ovänner förgäta dina ord.
DANNORSVE
140Dit Ord er fuldkommen rent, din Tjener elsker det.140Ditt ord er vel renset, og din tjener elsker det. 140Ditt tal är väl luttrat, och din tjänare har det kärt.
141Ringe og ussel er jeg, men dine Befalinger glemte jeg ikke.141Jeg er liten og foraktet; jeg har ikke glemt dine befalinger. 141Jag är ringa och föraktad, men jag förgäter icke dina befallningar.
142Din Retfærd er Ret for evigt, din Lov er Sandhed.142Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og din lov er sannhet. 142Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, och din lag är sanning.
143Trængsel og Angst har ramt mig, men dine Bud er min Lyst.143Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst. 143Nöd och trångmål hava träffat mig, men dina bud äro min lust.
144Dine Vidnesbyrd er Ret for evigt, giv mig indsigt, at jeg maa leve!144Dine vidnesbyrd er rettferdige til evig tid; lær mig, forat jeg kan leve! 144Dina vittnesbörd äro rättfärdiga evinnerligen; giv mig förstånd, så att jag får leva.
DANNORSVE
145Jeg raaber af hele mit Hjerte, svar mig, HERRE, jeg agter paa dine Vedtægter.145Jeg roper av hele mitt hjerte; svar mig, Herre! Jeg vil ta vare på dine forskrifter. 145Jag ropar av allt hjärta, svara mig, HERRE; jag vill taga dina stadgar i akt.
146Jeg raaber til dig, o frels mig, at jeg kan holde dine Vidnesbyrd!146Jeg roper til dig, frels mig! Så vil jeg holde dine vidnesbyrd. 146Jag ropar till dig, fräls mig, så vill jag hålla dina vittnesbörd.
147Aarle raaber jeg til dig om Hjælp og bier paa dine Ord.147Jeg var årle oppe i morgenlysningen og ropte om hjelp; jeg ventet på dine ord. 147Jag kommer tidigt i morgongryningen och ropar; jag hoppas på dina ord.
148Før Nattevagtstimerne vaager mine Øjne for at grunde paa dit Ord.148Mine øine var oppe før nattevaktene, forat jeg kunde grunde på ditt ord. 148Mina ögon hasta före nattens väkter till att begrunda ditt tal.
149Hør mig efter din Miskundhed, HERRE, hold mig i Live efter dit Lovbud!149Hør min røst efter din miskunnhet! Herre, hold mig i live efter dine lover! 149Hör min röst efter din nåd; HERRE, behåll mig vid liv efter dina rätter.
DANNORSVE
150De, der skændigt forfølger mig, er mig nær, men de er langt fra din Lov.150De er kommet nær som jager efter ugjerning; fra din lov er de kommet langt bort. 150Nära äro de som jaga efter skändlighet, de som äro långt ifrån din lag.
151Nær er du, o HERRE, og alle dine Bud er Sandhed.151Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet. 151Nära är ock du, HERRE, och alla dina bud äro sanning.
152For længst vandt jeg Indsigt af dine Vidnesbyrd, thi du har grundfæstet dem for evigt.152For lenge siden vet jeg av dine vidnesbyrd at du har grunnet dem for evig tid. 152Längesedan vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evig tid.
153Se min Elende og fri mig, thi jeg glemte ikke din Lov.153Se min elendighet og utfri mig! For jeg har ikke glemt din lov. 153Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag förgäter icke din lag.
154Før min Sag og udløs mig, hold mig i Live efter dit Ord!154Før min sak og forløs mig, hold mig i live efter ditt ord! 154Utför min sak och förlossa mig; behåll mig vid liv efter ditt tal.
DANNORSVE
155Frelsen er langt fra de gudløse, thi dine Vedtægter ligger dem ikke paa Sinde.155Frelse er langt borte fra de ugudelige; for de søker ikke dine forskrifter. 155Frälsning är långt borta från de ogudaktiga, ty de fråga icke efter dina stadgar.
156Din Barmhjertighed er stor, o HERRE, hold mig i Live efter dine Lovbud!156Din miskunnhet er stor, Herre; hold mig i live efter dine dommer! 156HERRE, din barmhärtighet är stor; behåll mig vid liv efter dina rätter.
157Mange forfølger mig og er mig fjendske, fra dine Vidnesbyrd veg jeg ikke.157Mange er mine forfølgere og mine motstandere; jeg er ikke avveket fra dine vidnesbyrd. 157Mina förföljare och ovänner äro många, men jag viker icke ifrån dina vittnesbörd.
158Jeg væmmes ved Synet af troløse, der ikke holder dit Ord.158Jeg så de troløse og vemmedes, dem som ikke holdt ditt ord. 158När jag ser de trolösa, känner jag leda vid dem, därför att de icke hålla sig vid ditt tal.
159Se til mig, thi jeg elsker dine Befalinger, HERRE, hold mig i Live efter din Miskundhed!159Se at jeg har elsket dine befalinger! Herre, hold mig i live efter din miskunnhet! 159Se därtill att jag har dina befallningar kära; HERRE, behåll mig vid liv efter din nåd.
DANNORSVE
160Summen af dit Ord er Sandhed, og alt dit retfærdige Lovbud varer evigt.160Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast. 160Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.
161Fyrster forfulgte mig uden Grund, men mit Hjerte frygted dine Ord.161Fyrster forfulgte mig uten årsak, men mitt hjerte fryktet for dine ord. 161Furstar förfölja mig utan sak, men mitt hjärta fruktar för dina ord.
162Jeg glæder mig over dit Ord som en, der har gjort et vældigt Bytte.162Jeg gleder mig over ditt ord som en som finner meget bytte. 162Jag fröjdar mig över ditt tal såsom den som vinner stort byte.
163Jeg hader og afskyr Løgn, din Lov har jeg derimod kær.163Løgn har jeg hatet og avskydd, din lov har jeg elsket. 163Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse; men din lag har jag kär.
164Jeg priser dig syv Gange daglig for dine retfærdige Lovbud.164Syv ganger om dagen har jeg prist dig for din rettferdighets lover. 164Jag lovar dig sju gånger om dagen för din rättfärdighets rätter.
DANNORSVE
165Megen Fred har de, der elsker din Lov, og intet bliver til Anstød for dem.165Megen fred har de som elsker din lov, og det er ikke noget anstøt for dem. 165Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.
166Jeg haaber paa din Frelse, HERRE, og jeg har holdt dine Bud.166Jeg har ventet på din frelse, Herre, og jeg har holdt dine bud. 166Jag väntar efter din frälsning, HERRE, och jag gör efter dina bud.
167Min Sjæl har holdt dine Vidnesbyrd, jeg har dem saare kære.167Min sjel har holdt dine vidnesbyrd, og jeg elsket dem såre. 167Min själ håller dina vittnesbörd, och jag har dem storligen kära.
168Jeg holder dine Befalinger og Vidnesbyrd, thi du kender alle mine Veje.168Jeg har holdt dine befalinger og dine vidnesbyrd; for alle mine veier er for ditt åsyn. 168Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, ty du känner alla mina vägar.
169Lad min Klage naa frem for dit Aasyn, HERRE, giv mig Indsigt efter dit Ord!169La mitt klagerop komme nær for ditt åsyn, Herre! Lær mig efter ditt ord! 169HERRE, mitt rop komme inför ditt ansikte; giv mig förstånd efter ditt ord.
DANNORSVE
170Lad min Bøn komme frem for dit Aasyn, frels mig efter dit Ord!170La min inderlige bønn komme for ditt åsyn! Frels mig efter ditt ord! 170Min bön komme inför ditt ansikte; rädda mig efter ditt tal.
171Mine Læber skal synge din Pris, thi du lærer mig dine Vedtægter.171Mine leber skal flyte over av lovsang; for du lærer mig dine forskrifter. 171Mina läppar må flöda över av lov, ty du lär mig dina stadgar.
172Min Tunge skal synge om dit Ord, thi alle dine Bud er Retfærd.172Min tunge skal synge om ditt ord; for alle dine bud er rettferdighet. 172Min tunga sjunge om ditt ord, ty alla dina bud äro rättfärdiga.
173Lad din Haand være mig til Hjælp, thi jeg valgte dine Befalinger.173La din hånd være mig til hjelp! For jeg har utvalgt dine befalinger. 173Din hand vare mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.
174Jeg længes efter din Frelse, HERRE, og din Lov er min Lyst.174Jeg lenges efter din frelse, Herre, og din lov er min lyst. 174Jag längtar efter din frälsning, HERRE, och din lag är min lust.
DANNORSVE
175Gid min Sjæl maa leve, at den kan prise dig, og lad dine Lovbud være min Hjælp!175La min sjel leve og love dig, og la dine dommer hjelpe mig! 175Låt min själ leva, så skall hon lova dig; och låt dina rätter hjälpa mig.
176Farer jeg vild som det tabte Faar, saa opsøg din Tjener, thi jeg glemte ikke dine Bud.176Jeg har faret vill; opsøk din tjener som et tapt får! for jeg har ikke glemt dine bud. 176Om jag far vilse, så uppsök din tjänare såsom ett förlorat får, ty jag förgäter icke dina bud.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 118
Top of Page
Top of Page