Salmenes 119
Norsk (1930)
1Salige er de hvis vei er ulastelig, som vandrer i Herrens lov.

2Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte

3og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.

4Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

5O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter!

6Da skal jeg ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud.

7Jeg vil prise dig i hjertets opriktighet når jeg lærer din rettferdighets lover å kjenne.

8Dine forskrifter vil jeg holde; du må ikke rent forlate mig!

9Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.

10Av hele mitt hjerte har jeg søkt dig; la mig ikke fare vill fra dine bud!

11I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.

12Lovet være du, Herre! Lær mig dine forskrifter!

13Med mine leber har jeg forkynt alle lover fra din munn.

14Over dine vidnesbyrds vei har jeg gledet mig, som over all rikdom.

15På dine befalinger vil jeg grunde og tenke på dine stier.

16I dine forskrifter forlyster jeg mig, jeg glemmer ikke ditt ord.

17Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve! Da vil jeg holde ditt ord.

18Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!

19Jeg er en gjest på jorden; skjul ikke dine bud for mig!

20Min sjel er knust, så jeg lenges efter dine lover til enhver tid.

21Du har truet de overmodige, de forbannede, som farer vill fra dine bud.

22Ta skam og forakt bort fra mig! For jeg har tatt vare på dine vidnesbyrd.

23Fyrster har også sittet og talt sammen imot mig; din tjener grunder på dine forskrifter.

24Dine vidnesbyrd er også min lyst; de er mine rådgivere.

25Min sjel er nedtrykt i støvet; hold mig i live efter ditt ord!

26Jeg fortalte dig mine veier, og du svarte mig; lær mig dine forskrifter!

27La mig forstå dine befalingers vei! Så vil jeg grunde på dine undergjerninger.

28Min sjel gråter av sorg; reis mig op efter ditt ord!

29Vend løgnens vei bort fra mig, og unn mig din lov!

30Trofasthets vei har jeg utvalgt, dine lover har jeg satt for mig.

31Jeg henger ved dine vidnesbyrd; Herre, la mig ikke bli til skamme!

32Dine buds vei vil jeg løpe; for du frir mitt hjerte fra angst.

33Lær mig, Herre, dine forskrifters vei! Så vil jeg ta vare på den inntil enden.

34Lær mig! Så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte.

35Led mig frem på dine buds sti! For i den har jeg min lyst.

36Bøi mitt hjerte til dine vidnesbyrd og ikke til vinning!

37Vend mine øine bort fra å se efter tomhet, hold mig i live på din vei!

38Opfyll for din tjener ditt ord, som er for dem som frykter dig!

39Ta bort min vanære, som jeg frykter for! For dine lover er gode.

40Se, jeg lenges efter dine befalinger; hold mig i live ved din rettferdighet!

41La dine nådegjerninger, Herre, komme over mig, din frelse efter ditt ord!

42Jeg vil gi den svar som håner mig; for jeg setter min lit til ditt ord.

43Ta ikke sannhets ord så rent bort fra min munn! For jeg bier på dine dommer.

44Jeg vil holde din lov stadig, evindelig og alltid.

45La mig vandre i fritt rum! For jeg spør efter dine befalinger.

46Jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger og skal ikke bli til skamme.

47Jeg har min lyst i dine bud, som jeg elsker.

48Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker, og jeg vil grunde på dine forskrifter.

49Kom i hu ordet til din tjener, fordi du har gitt mig håp!

50Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt mig i live.

51De overmodige har spottet mig såre; fra din lov er jeg ikke avveket.

52Jeg kom dine dommer fra evighet i hu, Herre, og jeg blev trøstet.

53En brennende harme har grepet mig over de ugudelige, som forlater din lov.

54Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighets hus.

55Jeg kom om natten ditt navn i hu, Herre, og jeg holdt din lov.

56Dette blev mig gitt: at jeg har tatt vare på dine befalinger.

57Herren er min del, sa jeg, idet jeg holdt dine ord.

58Jeg bønnfalt dig av hele mitt hjerte: Vær mig nådig efter ditt ord!

59Jeg eftertenkte mine veier og vendte mine føtter til dine vidnesbyrd.

60Jeg hastet og ventet ikke med å holde dine bud.

61De ugudeliges strikker har omspent mig, din lov har jeg ikke glemt.

62Midt om natten står jeg op for å prise dig for din rettferdighets lover.

63Jeg holder mig til alle dem som frykter dig, og som holder dine befalinger.

64Jorden er full av din miskunnhet, Herre; lær mig dine forskrifter!

65Du har gjort vel imot din tjener, Herre, efter ditt ord.

66Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! For jeg tror på dine bud.

67Før jeg blev ydmyket, fór jeg vill; men nu holder jeg ditt ord.

68Du er god og gjør godt; lær mig dine forskrifter!

69De overmodige har spunnet løgn sammen imot mig; jeg holder dine befalinger av hele mitt hjerte.

70Deres hjerte er som en fettklump; jeg har min lyst i din lov.

71Det var mig godt at jeg blev ydmyket, forat jeg kunde lære dine forskrifter.

72Din munns lov er mig bedre enn tusen stykker gull og sølv.

73Dine hender har skapt mig og gjort mig; gi mig forstand, forat jeg må lære dine bud!

74De som frykter dig, skal se mig og glede sig; for jeg venter på ditt ord.

75Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdighet, og i trofasthet har du ydmyket mig.

76La din miskunnhet være mig til trøst efter ditt ord til din tjener!

77La din miskunnhet komme over mig, forat jeg kan leve! For din lov er min lyst.

78La de overmodige bli til skamme! For de har trykket mig ned uten årsak; jeg grunder på dine befalinger.

79La dem vende tilbake til mig, de som frykter dig og kjenner dine vidnesbyrd!

80La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, forat jeg ikke skal bli til skamme!

81Min sjel vansmekter av lengsel efter din frelse; jeg venter på ditt ord.

82Mine øine vansmekter av lengsel efter ditt ord idet jeg sier: Når vil du trøste mig?

83For jeg er som en skinnsekk i røk*; dine forskrifter glemmer jeg ikke.

84Hvor mange er vel din tjeners dager? Når vil du holde dom over mine forfølgere?

85De overmodige har gravd graver for mig, de som ikke skikker sig efter din lov.

86Alle dine bud er trofasthet; uten årsak forfølger de mig; hjelp mig!

87På lite nær har de tilintetgjort mig i landet; men jeg har ikke forlatt dine befalinger.

88Hold mig i live efter din miskunnhet! Så vil jeg ta vare på din munns vidnesbyrd.

89Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

90Fra slekt til slekt varer din trofasthet; du grunnfestet jorden, og den stod der.

91Til å utføre dine dommer står de* der enn idag; for alle ting er dine tjenere.

92Dersom din lov ikke hadde vært min lyst, var jeg omkommet i min elendighet.

93Til evig tid skal jeg ikke glemme dine befalinger; for ved dem har du holdt mig i live.

94Din er jeg, frels mig! For jeg har søkt dine befalinger.

95De ugudelige har bidd på mig for å ødelegge mig; jeg gir akt på dine vidnesbyrd.

96På all fullkommenhet har jeg sett en ende, men ditt bud strekker sig såre vidt.

97Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den.

98Dine bud gjør mig visere enn mine fiender; for til evig tid eier jeg dem.

99Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere; for jeg grunder på dine vidnesbyrd.

100Jeg er forstandigere enn de gamle; for jeg har tatt vare på dine befalinger.

101Fra enhver ond sti har jeg holdt mine føtter borte forat jeg kunde holde ditt ord.

102Fra dine lover er jeg ikke avveket; for du har lært mig.

103Hvor dine ord er søte for min gane, mere enn honning for min munn!

104Av dine befalinger får jeg forstand; derfor hater jeg all løgnens sti.

105Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

106Jeg har svoret, og jeg har holdt det, å ta vare på din rettferdighets lover.

107Jeg er såre nedbøiet; Herre, hold mig i live efter ditt ord!

108La min munns frivillige offere tekkes dig, Herre, og lær mig dine lover!

109Jeg går alltid med livet i hendene, men din lov har jeg ikke glemt.

110De ugudelige har lagt snare for mig, men jeg har ikke forvillet mig fra dine befalinger.

111Jeg har fått dine vidnesbyrd i eie evindelig; for de er mitt hjertes glede.

112Jeg har bøiet mitt hjerte til å gjøre efter dine forskrifter evindelig, inntil enden.

113De tvesinnede hater jeg, men din lov elsker jeg.

114Du er mitt skjul og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.

115Vik fra mig, I som gjør ondt, forat jeg må holde min Guds bud!

116Hold mig oppe efter ditt ord, forat jeg kan leve, og la mig ikke bli til skamme med mitt håp!

117Støtt mig, så jeg må bli frelst! Da vil jeg alltid skue med lyst på dine forskrifter.

118Du akter for intet alle dem som farer vill fra dine forskrifter; for deres svik er forgjeves.

119Som slagg bortrydder du alle ugudelige på jorden; derfor elsker jeg dine vidnesbyrd.

120Av redsel for dig gyser min kropp, og jeg frykter for dine dommer.

121Jeg har gjort rett og rettferdighet; du vil ikke overgi mig til dem som undertrykker mig.

122Gå i borgen for din tjener, forat det kan gå ham vel! La ikke de overmodige undertrykke mig!

123Mine øine vansmekter av lengsel efter din frelse og efter din rettferdighets ord.

124Gjør med din tjener efter din miskunnhet, og lær mig dine forskrifter!

125Jeg er din tjener; lær mig, så jeg kan kjenne dine vidnesbyrd!

126Det er tid for Herren å gripe inn; de har brutt din lov.

127Derfor elsker jeg dine bud mere enn gull, ja mere enn fint gull.

128Derfor holder jeg alle befalinger om alle ting for å være rette; jeg hater all løgnens sti.

129Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem.

130Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige.

131Jeg åpnet min munn og sukket av lengsel; for jeg stundet efter dine bud.

132Vend dig til mig og vær mig nådig, som rett er mot dem som elsker ditt navn!

133Gjør mine trin faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over mig!

134Forløs mig fra menneskers vold! Så vil jeg holde dine befalinger.

135La ditt åsyn lyse for din tjener, og lær mig dine forskrifter!

136Mine øine flyter bort i vannstrømmer over dem som ikke holder din lov.

137Du er rettferdig, Herre, og dine dommer er rettvise.

138Du har fastsatt dine vidnesbyrd i rettferdighet og stor trofasthet.

139Min nidkjærhet har fortært mig, fordi mine motstandere har glemt dine ord.

140Ditt ord er vel renset, og din tjener elsker det.

141Jeg er liten og foraktet; jeg har ikke glemt dine befalinger.

142Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og din lov er sannhet.

143Nød og trengsel fant mig; dine bud er min lyst.

144Dine vidnesbyrd er rettferdige til evig tid; lær mig, forat jeg kan leve!

145Jeg roper av hele mitt hjerte; svar mig, Herre! Jeg vil ta vare på dine forskrifter.

146Jeg roper til dig, frels mig! Så vil jeg holde dine vidnesbyrd.

147Jeg var årle oppe i morgenlysningen og ropte om hjelp; jeg ventet på dine ord.

148Mine øine var oppe før nattevaktene, forat jeg kunde grunde på ditt ord.

149Hør min røst efter din miskunnhet! Herre, hold mig i live efter dine lover!

150De er kommet nær som jager efter ugjerning; fra din lov er de kommet langt bort.

151Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet.

152For lenge siden vet jeg av dine vidnesbyrd at du har grunnet dem for evig tid.

153Se min elendighet og utfri mig! For jeg har ikke glemt din lov.

154Før min sak og forløs mig, hold mig i live efter ditt ord!

155Frelse er langt borte fra de ugudelige; for de søker ikke dine forskrifter.

156Din miskunnhet er stor, Herre; hold mig i live efter dine dommer!

157Mange er mine forfølgere og mine motstandere; jeg er ikke avveket fra dine vidnesbyrd.

158Jeg så de troløse og vemmedes, dem som ikke holdt ditt ord.

159Se at jeg har elsket dine befalinger! Herre, hold mig i live efter din miskunnhet!

160Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

161Fyrster forfulgte mig uten årsak, men mitt hjerte fryktet for dine ord.

162Jeg gleder mig over ditt ord som en som finner meget bytte.

163Løgn har jeg hatet og avskydd, din lov har jeg elsket.

164Syv ganger om dagen har jeg prist dig for din rettferdighets lover.

165Megen fred har de som elsker din lov, og det er ikke noget anstøt for dem.

166Jeg har ventet på din frelse, Herre, og jeg har holdt dine bud.

167Min sjel har holdt dine vidnesbyrd, og jeg elsket dem såre.

168Jeg har holdt dine befalinger og dine vidnesbyrd; for alle mine veier er for ditt åsyn.

169La mitt klagerop komme nær for ditt åsyn, Herre! Lær mig efter ditt ord!

170La min inderlige bønn komme for ditt åsyn! Frels mig efter ditt ord!

171Mine leber skal flyte over av lovsang; for du lærer mig dine forskrifter.

172Min tunge skal synge om ditt ord; for alle dine bud er rettferdighet.

173La din hånd være mig til hjelp! For jeg har utvalgt dine befalinger.

174Jeg lenges efter din frelse, Herre, og din lov er min lyst.

175La min sjel leve og love dig, og la dine dommer hjelpe mig!

176Jeg har faret vill; opsøk din tjener som et tapt får! for jeg har ikke glemt dine bud.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 118
Top of Page
Top of Page