Salmenes 78
Norsk (1930)
1En læresalme av Asaf. Lytt, mitt folk, til min lære, bøi eders ører til min munns ord!

2Jeg vil oplate min munn med tankesprog, jeg vil la utstrømme gåtefulle ord fra fordums tid.

3Det vi har hørt og vet, og det våre fedre har fortalt oss,

4det vil vi ikke dølge for deres barn, men for den kommende slekt fortelle Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort.

5Han har reist et vidnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel, som han bød våre fedre å kunngjøre sine barn,

6forat den kommende slekt, de barn som skulde fødes, kunde kjenne dem, kunde stå frem og fortelle dem for sine barn

7og sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud

8og ikke være som deres fedre, en opsetsig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og hvis ånd ikke var trofast mot Gud.

9Efra'ims barn, de rustede bueskyttere, vendte om på stridens dag.

10De holdt ikke Guds pakt og vilde ikke vandre i hans lov,

11og de glemte hans store gjerninger og de under som han hadde latt dem se.

12For deres fedres øine hadde han gjort under i Egyptens land, på Soans mark*.

13Han kløvde havet og lot dem gå gjennem det og lot vannet stå som en dynge.

14Og han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved ildens lys.

15Han kløvde klipper i ørkenen og gav dem å drikke som av store vanndyp.

16Og han lot bekker gå ut av klippen og vann flyte ned som strømmer.

17Men de blev ennu ved å synde mot ham, å være gjenstridige mot den Høieste i ørkenen.

18Og de fristet Gud i sitt hjerte, så de krevde mat efter sin lyst.

19Og de talte mot Gud, de sa: Kan vel Gud dekke bord i ørkenen?

20Se, han har slått klippen så det fløt ut vann, og bekker strømmet over; mon han også kan gi brød, eller kan han komme med kjøtt til sitt folk?

21Derfor, da Herren hørte det, harmedes han, og ild optendtes mot Jakob, og vrede reiste sig mot Israel,

22fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse.

23Og han gav skyene der oppe befaling og åpnet himmelens porter.

24Og han lot manna regne over dem til føde og gav dem himmelkorn.

25Englebrød* åt enhver; han sendte dem næring til mette.

26Han lot østenvinden fare ut i himmelen og førte sønnenvinden frem ved sin styrke.

27Og han lot kjøtt regne ned over dem som støv og vingede fugler som havets sand,

28og han lot dem falle ned midt i deres leir, rundt omkring deres boliger.

29Og de åt og blev såre mette, og det de lystet efter, gav han dem.

30De hadde ennu ikke latt fare det de lystet efter, ennu var deres mat i deres munn,

31da reiste Guds vrede sig mot dem, og han herjet blandt deres kraftfulle menn, og Israels unge menn slo han ned.

32Med alt dette syndet de enda og trodde ikke på hans undergjerninger.

33Derfor lot han deres dager svinne bort i tomhet og deres år i forskrekkelse.

34Når han herjet blandt dem, da spurte de efter ham og vendte om og søkte Gud

35og kom i hu at Gud var deres klippe, og den høieste Gud deres gjenløser.

36Men de smigret for ham med sin munn og løi for ham med sin tunge.

37Og deres hjerte hang ikke fast ved ham, og de var ikke tro mot hans pakt.

38Men han, han er miskunnelig, han tilgir misgjerning og forderver ikke; mange ganger lot han sin vrede vende om og lot ikke all sin harme bryte frem.

39Og han kom i hu at de var kjød, et åndepust som farer avsted og ikke kommer tilbake.

40Hvor titt var de ikke gjenstridige mot ham i ørkenen, gjorde ham sorg på de øde steder!

41Og de fristet Gud på ny og krenket Israels Hellige.

42De kom ikke hans hånd i hu den dag han forløste dem fra fienden,

43han som gjorde sine tegn i Egypten og sine under på Soans mark.

44Han gjorde deres elver til blod, og sine rinnende vann kunde de ikke drikke.

45Han sendte imot dem fluesvermer som fortærte dem, og frosk som fordervet dem.

46Og han gav gnageren* deres grøde og gresshoppen deres høst.

47Han slo deres vintrær ned med hagl og deres morbærtrær med haglstener.

48Og han overgav deres fe til haglet og deres hjorder til ildsluer.

49Han slapp sin brennende vrede løs mot dem, harme og forbitrelse og trengsel, en sending av ulykkes-bud.

50Han brøt vei for sin vrede, sparte ikke deres sjel for døden, overgav deres liv til pesten.

51Og han slo alle førstefødte i Egypten, styrkens førstegrøde i Kams telter.

52Og han lot sitt folk bryte op som en fåreflokk og førte dem som en hjord i ørkenen.

53Og han ledet dem tryggelig, og de fryktet ikke, men havet skjulte deres fiender.

54Og han førte dem til sitt hellige landemerke, til det berg hans høire hånd hadde vunnet.

55Og han drev hedningene ut for deres åsyn og lot deres land tilfalle dem som arvedel og lot Israels stammer bo i deres telter.

56Men de fristet Gud, den Høieste, og var gjenstridige mot ham, og de aktet ikke på hans vidnesbyrd.

57De vek av og var troløse, som deres fedre, de vendte om, likesom en bue som svikter.

58Og de vakte hans harme med sine offerhauger og gjorde ham nidkjær med sine utskårne billeder.

59Gud hørte det og blev vred, og han blev såre kjed av Israel.

60Og han forlot sin bolig i Silo, det telt han hadde opslått blandt menneskene.

61Og han overgav sin styrke til fangenskap og sin herlighet i fiendens hånd.

62Og han overgav sitt folk til sverdet og harmedes på sin arv.

63Ild fortærte dets unge menn, og dets jomfruer fikk ingen brudesang.

64Dets prester falt for sverdet, og dets enker holdt ikke klagemål*.

65Da våknet Herren som en sovende, som en helt som jubler av vin.

66Og han slo sine motstandere tilbake, påførte dem en evig skam.

67Og han forkastet Josefs telt og utvalgte ikke Efra'ims stamme,

68men han utvalgte Juda stamme, Sions berg som han elsket.

69Og han bygget sin helligdom lik høie fjell, lik jorden, som han har grunnfestet for evig tid.

70Og han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra fårehegnene;

71fra de melkende får som han gikk bakefter, hentet han ham til å vokte Jakob, sitt folk, og Israel, sin arv.

72Og han voktet dem efter sitt hjertes opriktighet og ledet dem med sin forstandige hånd.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 77
Top of Page
Top of Page