Efesierbrevet 4:31
Parallella Vers
Svenska (1917)
All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.

Dansk (1917 / 1931)
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!

Norsk (1930)
Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;

King James Bible
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

English Revised Version
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and railing, be put away from you, with all malice:
Treasury i Bibeln Kunskap

bitterness.

Psaltaren 64:3
ty de vässa sina tungor likasom svärd, med bittra ord lägga de an såsom med pilar,

Romabrevet 3:14
Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.

Kolosserbrevet 3:8,19
Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;…

Jakobsbrevet 3:14,15
Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen.…

wrath.

Efesierbrevet 4:26
»Vredgens, men synden icke»; låten icke solen gå ned över eder vrede,

Ordspråksboken 14:17
Den som är snar till vrede gör vad oförnuftigt är, och en ränkfull man bliver hatad.

Ordspråksboken 19:12
En konungs vrede är såsom ett ungt lejons rytande, hans nåd är såsom dagg på gräset.

Predikaren 7:9
Var icke för hastig i ditt sinne till att gräma dig, ty grämelse bor i dårars bröst.

2 Korinthierbrevet 12:20
Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.

Galaterbrevet 5:20
avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

Kolosserbrevet 3:8
Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;

2 Timotheosbrevet 2:23
Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju att de föda av sig strider.

Titusbrevet 1:7
Ty en församlingsföreståndare bör vara oförvitlig, såsom det höves en Guds förvaltare, icke självgod, icke snar till vrede, icke begiven på vin, icke våldsam, icke sniken efter slem vinning.

Jakobsbrevet 1:19
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.

Jakobsbrevet 3:14-18
Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen.…

Jakobsbrevet 4:1,2
Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar?…

clamour.

2 Samuelsbokem 19:43
Då svarade Israels män Juda män och sade: »Tio gånger större del än I hava vi i den som är konung, alltså ock i David. Varför haven I då ringaktat oss? Och voro icke vi de som först talade om att hämta vår konung tillbaka?» Men Juda män läto ännu hårdare ord falla än Israels män.

2 Samuelsbokem 20:1,2
Nu hände sig att där fanns en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade: »Vi hava ingen del i David och ingen arvslott i Isais son. Israel drage hem, var och en till sin hydda.»…

Ordspråksboken 29:9,22
När en vis man vill gå till rätta med en oförnuftig man, då vredgas denne eller ler, och har ingen ro.…

Apostagärningarna 19:28,29
När de hörde detta, blevo de fulla av vrede och skriade: »Stor är efesiernas Diana!»…

Apostagärningarna 21:30
Och hela staden kom i rörelse, och folket skockade sig tillsammans. Och då de nu hade gripit Paulus, släpade de honom ut ur helgedomen, varefter portarna genast stängdes igen.

Apostagärningarna 22:22,23
Ända till dess att han sade detta hade de hört på honom. Men nu hovo de upp sin röst och ropade: »Bort ifrån jorden med den människan! Det är icke tillbörligt att en sådan får leva.»…

1 Timotheosbrevet 3:3
icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.

1 Timotheosbrevet 6:4,5
då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar…

evil speaking.

3 Mosebok 19:16
Du skall icke gå med förtal bland dina fränder; du skall icke stå efter din nästas blod. Jag är HERREN.

2 Samuelsbokem 19:27
Men han har förtalat din tjänare hos min herre konungen. Min herre konungen är ju dock såsom Guds ängel; så gör nu vad dig täckes.

Psaltaren 15:3
den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa;

Psaltaren 50:20
Du sitter där och förtalar din broder, din moders son lastar du!

Psaltaren 101:5
Den som i hemlighet förtalar sin nästa, honom vill jag förgöra; den som har stolta ögon och högmodigt hjärta, honom lider jag icke.

Psaltaren 140:11
En förtalets man skall ej bestå i landet; en ond våldsman skall jagas, med slag på slag.

Ordspråksboken 6:19
den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan bröder.

Ordspråksboken 10:18
Den som gömmer på hat är en lögnare med sina läppar, och den som utsprider förtal, han är en dåre.

Ordspråksboken 18:8
Örontasslarens ord äro såsom läckerbitar och tränga ned till hjärtats innandömen.

Ordspråksboken 25:23
Nordanvind föder regn och en tasslande tunga mulna ansikten.

Ordspråksboken 26:20
När veden tager slut, slocknar elden. och när örontasslaren är borta, stillas trätan.

Jeremia 6:28
De äro allasammans avfälliga och gensträviga, de gå med förtal, de äro koppar och järn, allasammans äro de fördärvliga människor.

Jeremia 9:4
Var och en tage sig till vara för sin vän, och ingen förlite sig på någon sin broder; ty den ene brodern gör allt för att bedraga den andre, och den ene vännen går omkring och förtalar den andre.

Romabrevet 1:29,30
Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;…

1 Timotheosbrevet 3:11
Är det kvinnor, så böra dessa likaledes skicka sig värdigt, icke gå omkring med förtal, men vara nyktra och trogna i allt.

1 Timotheosbrevet 5:13
Därtill lära de sig ock att vara lättjefulla, i det att de löpa omkring i husen; ja, icke allenast att vara lättjefulla, utan ock att vara skvalleraktiga och att syssla med sådant som icke kommer dem vid, allt medan de tala vad otillbörligt är.

2 Timotheosbrevet 3:3
kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda,

Titusbrevet 2:3
Förmana likaledes de äldre kvinnorna att skicka sig såsom det höves heliga kvinnor, att icke gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att fostra dem till tuktighet.

Titusbrevet 3:2
att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor.

Jakobsbrevet 4:11
Förtalen icke varandra, mina bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder, han förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen, så är du icke en lagens görare, utan dess domare.

1 Petrusbrevet 2:1
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

2 Petrusbrevet 2:10,11
Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar. I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för att smäda andevärldens härlige,…

Judasbrevet 1:8-10
Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de.…

Uppenbarelseboken 12:10
Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: »Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

with.

1 Mosebok 4:8
Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom.

1 Mosebok 27:41
Och Esau blev hätsk mot Jakob för den välsignelses skull som hans fader hade givit honom. Och Esau sade vid sig själv: »Snart skola de dagar komma, då vi få sörja vår fader; då skall jag dräpa min broder Jakob.»

1 Mosebok 37:4,21
Då nu hans bröder sågo att deras fader hade honom kärare än alla hans bröder, blevo de hätska mot honom och kunde icke tala vänligt till honom.…

3 Mosebok 19:17,18
Du skall icke hava hat till din broder i ditt hjärta, men väl må du tillrättavisa din nästa, så att du icke för hans skull kommer att bära på synd.…

2 Samuelsbokem 13:22
Och Absalom talade intet med Amnon, varken gott eller ont, ty Absalom hatade Amnon, därför att denne hade kränkt hans syster Tamar.

Ordspråksboken 10:12
Hat uppväcker trätor, men kärlek skyler allt som är brutet.

Ordspråksboken 26:24,25
En fiende förställer sig i sitt tal, men i sitt hjärta bär han på svek.…

Predikaren 7:9
Var icke för hastig i ditt sinne till att gräma dig, ty grämelse bor i dårars bröst.

Romabrevet 1:29
Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

1 Korinthierbrevet 5:8
Låtom oss därför hålla högtid, icke med gammal surdeg, icke med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.

Länkar
Efesierbrevet 4:31 InterEfesierbrevet 4:31 FlerspråkigEfesios 4:31 SpanskaÉphésiens 4:31 FranskaEpheser 4:31 TyskaEfesierbrevet 4:31 KinesiskaEphesians 4:31 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 4
30Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag. 31All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder. 32Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.
Korshänvisningar
Psaltaren 37:8
Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.

Romabrevet 3:14
Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.

Efesierbrevet 4:22
att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,

Efesierbrevet 4:25
Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.

Kolosserbrevet 3:8
Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;

Kolosserbrevet 3:19
I män, älsken edra hustrur och varen icke bittra mot dem.

1 Petrusbrevet 2:1
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

Efesierbrevet 4:30
Överst på sidan
Överst på sidan