1 Thessalonikerbr. 1:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

Dansk (1917 / 1931)
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

Norsk (1930)
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

King James Bible
For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

English Revised Version
how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; even as ye know what manner of men we shewed ourselves toward you for your sake.
Treasury i Bibeln Kunskap

our.

Jesaja 55:11
så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att hava verkat, vad jag vill, och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.

Romabrevet 2:16
Ja, så skall det befinnas vara på den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer över vad som är fördolt hos människorna.

2 Korinthierbrevet 4:3
Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade.

Galaterbrevet 1:8-12
Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad.…

Galaterbrevet 2:2
Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna; särskilt framlade jag det för de män som stodo högst i anseende -- detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det.

2 Thessalonikerbr. 2:14
Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat eder, för att I skolen bliva delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.

2 Timotheosbrevet 2:8
Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar,

in word.

1 Thessalonikerbr. 2:13
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

1 Korinthierbrevet 4:20
Ty Guds rike består icke i ord, utan i kraft.

2 Korinthierbrevet 3:6
som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.

but.

Psaltaren 10:2,3
Genom de ogudaktigas övermod måste den arme lida. Må de fångas i de ränker som de hava uttänkt!…

Markus 16:20
Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Apostagärningarna 11:21
Och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren.

Apostagärningarna 16:14
Och en kvinna som »fruktade Gud», en purpurkrämerska från staden Tyatira, vid namn Lydia, lyssnade till samtalet; och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon aktade på det som Paulus talade.

Romabrevet 1:16
Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

Romabrevet 15:18,19
Ty jag skall icke drista mig att orda om något annat än vad Kristus, för att göra hedningarna lydaktiga, har verkat genom mig, med ord och med gärning,…

1 Korinthierbrevet 1:24
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.

1 Korinthierbrevet 2:4,5
Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft;…

1 Korinthierbrevet 3:6
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.

2 Korinthierbrevet 10:4,5
Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.…

Efesierbrevet 1:17-20
Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig,…

Efesierbrevet 2:4,5,10
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,…

Efesierbrevet 3:20
Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss,

Filipperbrevet 2:13
Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Jakobsbrevet 1:16-18
Faren icke vilse, mina älskade bröder.…

1 Petrusbrevet 1:3
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

in the.

Johannes 16:7-15
Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.…

Apostagärningarna 2:33
Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige Anden, har han utgjutit vad I här sen och hören.

Apostagärningarna 10:44-46
Medan Petrus ännu så talade, föll den helige Ande på alla dem som hörde hans tal.…

Apostagärningarna 11:15-18
Och när jag hade begynt tala, föll den helige Ande på dem, alldeles såsom det under den första tiden skedde med oss.…

1 Korinthierbrevet 3:16
Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

1 Korinthierbrevet 12:7-11
Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.…

2 Korinthierbrevet 6:6
i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek,

Galaterbrevet 3:2-5
Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro?…

Galaterbrevet 5:5,22,23
Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.…

Titusbrevet 3:5,6
då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande,…

Hebreerbrevet 2:4
varjämte Gud själv ytterligare gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och allahanda kraftgärningar, och genom att utdela helig ande, allt efter sin vilja.

1 Petrusbrevet 1:12
Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.

in much.

Kolosserbrevet 2:2
Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;

Hebreerbrevet 2:3
huru skola då vi kunna undkomma, om vi icke taga vara på en sådan frälsning? -- en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom,

Hebreerbrevet 6:11,18,19
Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp,…

Hebreerbrevet 10:22
så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten.

2 Petrusbrevet 1:10,19
Vinnläggen eder därför, mina bröder, så mycket mer om att göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I aldrig någonsin komma på fall.…

what.

1 Thessalonikerbr. 2:1-11
I veten ju själva, käre bröder, att det icke var utan kraft vi begynte vårt arbete hos eder.…

Apostagärningarna 20:18,19,33-35
Och när de hade kommit till honom, sade han till dem: »I veten själva på vad sätt jag hela tiden, ifrån första dagen då jag kom till provinsen Asien, har umgåtts med eder:…

1 Korinthierbrevet 2:2-5
Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst.…

1 Korinthierbrevet 4:9-13
Mig tyckes nämligen att Gud har ställt oss apostlar här såsom de ringaste bland alla, såsom livdömda män; ett skådespel hava vi ju blivit för världen, för både änglar och människor.…

1 Korinthierbrevet 10:33
varen såsom jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och icke söker min egen nytta, utan de mångas, för att de skola bliva frälsta.

2 Korinthierbrevet 4:1,2
Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.…

2 Korinthierbrevet 6:3-10
Härvid vilja vi icke i något stycke vara till någon anstöt, på det att vårt ämbete icke må bliva smädat.…

Filipperbrevet 4:9
Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder.

2 Thessalonikerbr. 3:7-9
I veten ju själva huru man bör efterfölja oss. Ty vi förhöllo oss icke oordentligt bland eder,…

1 Timotheosbrevet 4:12-16
Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull; fastmer må du för dem som tro bliva ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet.…

1 Petrusbrevet 5:3
Uppträden icke såsom herrar över edra församlingar, utan bliven föredömen för hjorden.

for.

1 Korinthierbrevet 9:19-23
Ty fastän jag är fri och oberoende av alla, har jag dock gjort mig till allas tjänare, för att jag skall vinna dess flera.…

2 Timotheosbrevet 2:10
Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull, på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus och därmed evig härlighet.

Länkar
1 Thessalonikerbr. 1:5 Inter1 Thessalonikerbr. 1:5 Flerspråkig1 Tesalonicenses 1:5 Spanska1 Thessaloniciens 1:5 Franska1 Thessalonicher 1:5 Tyska1 Thessalonikerbr. 1:5 Kinesiska1 Thessalonians 1:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Thessalonikerbr. 1
4Vi veta ju, käre bröder, i Guds älskade, huru det var, när I bleven utvalda: 5vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa. 6Och I å eder sida bleven våra efterföljare och därmed Herrens, i det att I, mitt under stort betryck, togen emot ordet med glädje i helig ande.…
Korshänvisningar
Lukas 1:1
Alldenstund många andra hava företagit sig att om de händelser, som bland oss hava timat, avfatta berättelser,

Romabrevet 15:13
Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

Romabrevet 15:19
genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag, från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien, överallt förkunnat evangelium om Kristus.

1 Korinthierbrevet 9:14
Så har ock Herren förordnat att de som förkunna evangelium skola hava sitt uppehälle av evangelium.

2 Korinthierbrevet 6:6
i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek,

Kolosserbrevet 2:2
Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;

1 Thessalonikerbr. 2:10
I själva ären våra vittnen, och Gud är vårt vittne, I veten, och han vet huru heligt och rättfärdigt och ostraffligt vi förhöllo oss mot eder, I som tron.

2 Thessalonikerbr. 2:14
Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat eder, för att I skolen bliva delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.

1 Thessalonikerbr. 1:4
Överst på sidan
Överst på sidan