Romabrevet 12:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Dansk (1917 / 1931)
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

Norsk (1930)
Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

King James Bible
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;

English Revised Version
rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing stedfastly in prayer;
Treasury i Bibeln Kunskap

Rejoicing.

Romabrevet 5:2,3
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.…

Romabrevet 15:13
Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

Psaltaren 16:9-11
Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.…

Psaltaren 71:20-23
Du som har låtit oss pröva så mycken nöd och olycka, du skall åter göra oss levande och föra oss upp igen du jordens djup.…

Psaltaren 73:24-26
Du skall leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära.…

Ordspråksboken 10:28
De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, men de ogudaktigas hopp varder om intet.

Ordspråksboken 14:32
Genom sin ondska kommer de ogudaktige på fall, men den rättfärdige är frimodig in i döden.

Klagovisorna 3:24-26
HERREN är min del, det säger min själ mig; därför vill jag hoppas på honom.…

Habackuk 3:17,18
Ja, fikonträdet blomstrar icke mer, och vinträden giva ingen skörd, olivträdets frukt slår fel och fälten alstra ingen äring, fåren ryckas bort ur fållorna, och inga oxar finnas mer i stallen.…

Matteus 5:12
Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.

Lukas 10:20
Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.»

1 Korinthierbrevet 13:13
Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Filipperbrevet 3:1
För övrigt, mina bröder, glädjen eder i Herren. Att skriva till eder detsamma som förut, det räknar jag icke för något besvär, och det är för eder tryggare.

Filipperbrevet 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

Kolosserbrevet 1:27
Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt härlighetshopp».

1 Thessalonikerbr. 5:8,16
men vi som höra dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm.…

2 Thessalonikerbr. 2:16,17
Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,…

Titusbrevet 2:13
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --

Titusbrevet 3:7
för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel.

Hebreerbrevet 3:6
men Kristus var trogen såsom »son», en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.

Hebreerbrevet 6:17-19
Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han därtill en ed.…

1 Petrusbrevet 1:3-8
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,…

1 Petrusbrevet 4:13
utan ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder, för att I ock mån kunna glädjas och fröjda eder vid hans härlighets uppenbarelse.

1 Johannesbrevet 3:1-3
Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom.…

patient.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Romabrevet 5:3,4
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,…

Romabrevet 8:25
Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

Romabrevet 15:4
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

Psaltaren 37:7
Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

Psaltaren 40:1
För sångmästaren; av David; en psalm. (2) Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Lukas 21:19
Genom att vara ståndaktiga skolen I vinna edra själar.

Kolosserbrevet 1:11
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

2 Thessalonikerbr. 1:4
Därför kunna vi själva i Guds församlingar berömma oss av eder, i fråga om eder ståndaktighet och eder tro under alla edra förföljelser, och under de lidanden I måsten uthärda.

2 Thessalonikerbr. 3:5
Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

2 Timotheosbrevet 3:10
Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet,

Hebreerbrevet 6:12,15
så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.…

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

Hebreerbrevet 12:1
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

Jakobsbrevet 1:3,4
och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet.…

Jakobsbrevet 5:7,10,11
Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn.…

1 Petrusbrevet 2:19,20
Ty det är välbehagligt för Gud, om någon, med honom för ögonen, tåligt uthärdar sina vedervärdigheter, när han får lida oförskylt.…

2 Petrusbrevet 1:6
i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

Uppenbarelseboken 13:10
Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

continuing.

1 Mosebok 32:24-26
Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom, till dess morgonrodnaden gick upp.…

Job 27:8-10
Ty vad hopp har den gudlöse när hans liv avskäres, när hans själ ryckes bort av Gud?…

Psaltaren 55:16,17
Men jag ropar till Gud; HERREN skall frälsa mig.…

Psaltaren 62:8
Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.

Psaltaren 109:4
Till lön för min kärlek stå de mig emot, men jag beder allenast.

Jeremia 29:12,13
Och I skolen åkalla mig och gå åstad och bedja till mig, och jag vill höra på eder.…

Daniel 9:18,19
Böj, min Gud, ditt öra härtill och hör; öppna dina ögon och se vilken förödelse som har övergått oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty icke i förlitande på vad rättfärdigt vi hava gjort bönfalla vi inför dig, utan i förlitande på din stora barmhärtighet.…

Lukas 11:5-13
Ytterligare sade han till dem: »Om någon av eder har en vän och mitt i natten kommer till denne och säger till honom: 'Käre vän, låna mig tre bröd;…

Lukas 18:1-8
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.…

*etc:

Apostagärningarna 1:14
Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder.

Apostagärningarna 2:42
Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

Apostagärningarna 6:4
Vi skola då helt få ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.»

Länkar
Romabrevet 12:12 InterRomabrevet 12:12 FlerspråkigRomanos 12:12 SpanskaRomains 12:12 FranskaRoemer 12:12 TyskaRomabrevet 12:12 KinesiskaRomans 12:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 12
11Varen icke tröga, där det gäller nit; varen brinnande i anden, tjänen Herren. 12Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen. 13Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 1:14
Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder.

Romabrevet 5:2
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.

Hebreerbrevet 10:32
Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

Romabrevet 12:11
Överst på sidan
Överst på sidan