1 Timotheosbrevet 6:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Dansk (1917 / 1931)
Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed;

Norsk (1930)
Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!

King James Bible
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.

English Revised Version
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Treasury i Bibeln Kunskap

But.

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

O man.

1 Timotheosbrevet 6:20
O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott; och vänd dig bort ifrån de oandliga, tomma ord och gensägelser som komma från den falskeligen så kallade »kunskapen»,

5 Mosebok 33:1
Och detta är den välsignelse gudsmannen Mose gav Israels barn före sin död;

1 Samuelsboken 2:27
Och en gudsman kom till Eli och sade till honom: »Så säger HERREN: Har jag icke uppenbarat mig för din faders hus, när de ännu voro i Egypten och tjänade Faraos hus?

1 Samuelsboken 9:6
Men han svarade honom: »Se, i denna stad finnes en gudsman; han är en ansedd man; allt vad han säger, det sker. Låt oss nu gå dit; måhända kan han säga oss något om den färd vi hava företagit oss.»

1 Kungaboken 13:1,26
Men då kom på HERRENS befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att där tända offereld.…

1 Kungaboken 17:18,24
Då sade hon till Elia: »Vad har du med mig att göra, du gudsman? Du har kommit till mig, för att min missgärning skulle bliva ihågkommen, så att min son måste dö.»…

1 Kungaboken 20:28
Då trädde gudsmannen fram och sade till Israels konung: »Så säger HERREN: Därför att araméerna hava sagt: 'HERREN är en bergsgud och icke en dalgud', därför giver jag hela denna stora hop i din hand, på det att I mån förnimma att jag är HERREN.»

2 Kungaboken 1:9,13
Och han sände till honom en underhövitsman med femtio man. Och när denne kom upp till honom, där han satt på toppen av berget, sade han till honom: »Du gudsman, konungen befaller dig att komma ned.»…

2 Kungaboken 5:20
tänkte Gehasi, gudsmannen Elisas tjänare: »Se, min herre har släppt denne Naaman från Aram, utan att taga emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant HERREN lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom.»

2 Kungaboken 23:17
Och han frågade: »Vad är det för en vård som jag ser där?» Folket i staden svarade honom: »Det är den gudsmans grav, som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske, som du nu har gjort.»

1 Krönikeboken 23:14
Men gudsmannen Moses söner räknades till Levi stam.

2 Krönikeboken 8:14
Och efter sin fader Davids anordning fastställde han de avdelningar i vilka prästerna skulle tjänstgöra, ävensom leviternas åligganden, att de skulle utföra lovsången och betjäna prästerna -- var dag de för den dagen bestämda åliggandena -- så ock huru dörrvaktarna, efter sina avdelningar, skulle hålla vakt vid de särskilda portarna; ty så hade gudsmannen David bjudit.

Nehemja 12:24,36
Och leviternas huvudmän voro Hasabja, Serebja och Jesua, Kadmiels son, samt deras bröder, som stodo mitt emot dem för att lova och tacka, såsom gudsmannen David hade bjudit, den ena tjänstgörande avdelningen jämte den andra.…

Jeremia 35:4
och förde dem till HERRENS hus, in i den kammare som innehades av sönerna till gudsmannen Hanan, Jigdaljas son, den kammare som ligger bredvid furstarnas, ovanom dörrvaktaren Maasejas, Sallums sons, kammare.

2 Timotheosbrevet 3:17
så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

flee.

1 Korinthierbrevet 6:18
Flyn otukten. All annan synd som en människa kan begå är utom kroppen; men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp.

1 Korinthierbrevet 10:14
Alltså, mina älskade, undflyn avgudadyrkan.

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

and.

1 Timotheosbrevet 5:10
en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.

5 Mosebok 16:20
Rättfärdighet, rättfärdighet skall du eftertrakta, för att du må leva och taga i besittning det land som Herren, din Gud, vill giva dig.

Psaltaren 34:14
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

Psaltaren 38:20
de som löna gott med ont, och som stå mig emot, därför att jag far efter det goda.

Jesaja 51:1
Hören på mig, I som faren efter rättfärdighet, I som söken HERREN. Skåden på klippan, ur vilken I ären uthuggna, och på gruvan, ur vilken I haven framhämtats:

Romabrevet 14:19
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 14:1
Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

Hebreerbrevet 12:14
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

1 Petrusbrevet 3:11
han vände sig bort ifrån det som är ont, och göre vad gott är, han söke friden, och trakte därefter

righteousness.

1 Timotheosbrevet 4:12
Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull; fastmer må du för dem som tro bliva ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet.

Galaterbrevet 5:22,23
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,…

Filipperbrevet 4:8,9
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.…

Titusbrevet 2:11,12
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;…

2 Petrusbrevet 1:5-7
Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap,…

Länkar
1 Timotheosbrevet 6:11 Inter1 Timotheosbrevet 6:11 Flerspråkig1 Timoteo 6:11 Spanska1 Timothée 6:11 Franska1 Timotheus 6:11 Tyska1 Timotheosbrevet 6:11 Kinesiska1 Timothy 6:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 6
11Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod. 12Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 15:9
En styggelse för HERREN är den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet, honom älskar han.

1 Timotheosbrevet 1:14
Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande, med tron och kärleken i Kristus Jesus.

2 Timotheosbrevet 2:21
Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är.

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

2 Timotheosbrevet 3:10
Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet,

2 Timotheosbrevet 3:17
så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

1 Timotheosbrevet 6:10
Överst på sidan
Överst på sidan