Filipperbrevet 4:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.

Dansk (1917 / 1931)
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

Norsk (1930)
For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det!

King James Bible
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

English Revised Version
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honourable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Treasury i Bibeln Kunskap

Finally.

Filipperbrevet 3:1
För övrigt, mina bröder, glädjen eder i Herren. Att skriva till eder detsamma som förut, det räknar jag icke för något besvär, och det är för eder tryggare.

whatsoever.

Romabrevet 12:9-21
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.…

1 Korinthierbrevet 13:4-7
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.…

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

2 Petrusbrevet 1:5-7
Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap,…

are true.

Matteus 22:16
Och de sände till honom sina lärjungar, tillika med herodianerna, och läto dem säga: »Mästare, vi veta att du är sannfärdig och lär om Guds väg vad sant är, utan att fråga efter någon; ty du ser icke till personen.

Johannes 7:18
Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. --

Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

2 Korinthierbrevet 6:8
under ära och smälek, under ont rykte och gott rykte, såsom villolärare, då vi dock äro sannfärdiga,

Efesierbrevet 4:25
Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.

Efesierbrevet 5:9
Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är.

Efesierbrevet 6:14
Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar»,

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

1 Johannesbrevet 3:18
Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.

honest.

Apostagärningarna 6:3
Så utsen nu bland eder, I bröder, sju män som hava gott vittnesbörd om sig och äro fulla av ande och vishet, män som vi kunna sätta till att sköta denna syssla.

Romabrevet 12:17
Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man.

Romabrevet 13:13
Låtom oss föra en hövisk vandel, såsom om dagen, icke med vilt leverne och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund.

2 Korinthierbrevet 8:21
Ty vi vinnlägga oss om vad som är gott icke allenast inför Herren, utan ock inför människor.

2 Korinthierbrevet 13:7
Men vi bedja till Gud att I icke mån göra något ont, detta icke för att vi å vår sida skola synas hålla provet, utan för att I själva verkligen skolen göra vad gott är. Sedan må vi å vår sida gärna anses icke hålla provet.

1 Thessalonikerbr. 4:12
så att I skicken eder höviskt mot dem som stå utanför och icke behöven anlita någons hjälp.

1 Timotheosbrevet 2:2
för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.

1 Timotheosbrevet 3:4,8,11
Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;…

Titusbrevet 2:2,7
Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet.…

*Gr:

Titusbrevet 3:14
Och må jämväl våra bröder, för att icke bliva utan frukt, lära sig att rätt utöva goda gärningar, där hjälp är av nöden.

*marg:

Hebreerbrevet 13:18
Bedjen för oss; ty vi tro oss hava ett gott samvete, eftersom vi söka att i alla stycken föra en god vandel.

1 Petrusbrevet 2:12
Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem.

are just.

1 Mosebok 18:19
Ty därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn och sitt hus efter sig att hålla HERRENS väg och öva rättfärdighet och rätt, på det att HERREN må låta det komma över Abraham, som han har lovat honom.»

5 Mosebok 16:20
Rättfärdighet, rättfärdighet skall du eftertrakta, för att du må leva och taga i besittning det land som Herren, din Gud, vill giva dig.

2 Samuelsbokem 23:3
Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: »Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan,

Psaltaren 82:2
»Huru länge skolen I döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.

Ordspråksboken 11:1
Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl.

Ordspråksboken 16:11
Våg och rätt vägning äro från HERREN, alla vikter i pungen äro hans verk.

Ordspråksboken 20:7
Den som vandrar i ostrafflighet såsom en rättfärdig man, hans barn går det val efter honom.

Jesaja 26:7
Men den rättfärdiges väg är jämn; åt den rättfärdige bereder du en jämnad stig.

Markus 6:20
Ty Herodes förstod att Johannes var en rättfärdig och helig man, och han fruktade för honom och gav honom sitt beskydd. Och när han hade hört honom, blev han betänksam i många stycken; och han hörde honom gärna.

Lukas 2:25
I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över honom.

Lukas 23:50
Nu var där en rådsherre, vi namn Josef, en god och rättfärdig man,

Apostagärningarna 10:22
De svarade: »Hövitsmannen Kornelius, en rättfärdig och gudfruktig man, som har gott vittnesbörd om sig av hela det judiska folket, har i en uppenbarelse fått befallning av en helig ängel att hämta dig till sig och höra vad du har att säga.»

Titusbrevet 1:8
Han bör fastmer vara gästvänlig, nitälska för vad gott är, leva tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt;

are pure.

1 Timotheosbrevet 4:12
Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull; fastmer må du för dem som tro bliva ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet.

1 Timotheosbrevet 5:2
till äldre kvinnor såsom till mödrar, till yngre kvinnor såsom till systrar, i all renhet.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Jakobsbrevet 1:27
En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

2 Petrusbrevet 3:1
Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver till eder, mina älskade; och i båda har jag genom mina påminnelser velat uppväcka edert rena sinne,

1 Johannesbrevet 3:3
Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han är ren.

are lovely.

2 Samuelsbokem 1:23
Saul och Jonatan, så kära och ljuvliga för varandra i livet, de blevo ej heller skilda i döden, de två, som voro snabbare än örnar, starka mer än lejon.

Hga Visan 5:16
Hans mun är idel sötma, hela hans väsende är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade, I Jerusalems döttrar.»

1 Korinthierbrevet 13:1-13
Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.…

1 Petrusbrevet 4:8
Och varen framför allt uthålliga i eder kärlek till varandra, ty »kärleken överskyler en myckenhet av synder».

are of.

Apostagärningarna 6:3
Så utsen nu bland eder, I bröder, sju män som hava gott vittnesbörd om sig och äro fulla av ande och vishet, män som vi kunna sätta till att sköta denna syssla.

Apostagärningarna 10:22
De svarade: »Hövitsmannen Kornelius, en rättfärdig och gudfruktig man, som har gott vittnesbörd om sig av hela det judiska folket, har i en uppenbarelse fått befallning av en helig ängel att hämta dig till sig och höra vad du har att säga.»

Apostagärningarna 22:12
Där fanns en efter lagen fram man, Ananias, vilken hade gott vittnesbörd om sig av alla judar som bodde där.

Kolosserbrevet 4:5
Skicken eder visligt mot dem som stå utanför och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle.

1 Thessalonikerbr. 5:22
avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

Länkar
Filipperbrevet 4:8 InterFilipperbrevet 4:8 FlerspråkigFilipenses 4:8 SpanskaPhilippiens 4:8 FranskaPhilipper 4:8 TyskaFilipperbrevet 4:8 KinesiskaPhilippians 4:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 4
8För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant. 9Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder.
Korshänvisningar
Romabrevet 14:18
Den som häri tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor.

1 Petrusbrevet 2:12
Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem.

Filipperbrevet 4:7
Överst på sidan
Överst på sidan