Hebreerbrevet 12:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Norsk (1930)
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

King James Bible
Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,

English Revised Version
Therefore let us also, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,
Treasury i Bibeln Kunskap

seeing.

Hebreerbrevet 11:2-38
På grund av den fingo ju de gamle sitt vittnesbörd.…

a cloud.

Jesaja 60:8
Vilka äro dessa som komma farande lika moln, lika duvor, som flyga till sitt duvslag?

Hesekiel 38:9,16
Dit skall du draga upp, du skall komma såsom ett oväder och vara såsom ett moln som övertäcker landet, du med alla dina härskaror och med många folk som följa dig.…

witnesses.

Lukas 16:28
där jag har fem bröder, och låter honom varna dem, så att icke också de komma till detta pinorum.'

Johannes 3:32
och vad han har sett och hört, det vittnar han om; och likväl tager ingen emot hans vittnesbörd.

Johannes 4:39,44
Och många samariter från den staden kommo till tro på honom för kvinnans ords skull, då hon vittnade att han hade sagt henne allt vad hon hade gjort.…

1 Petrusbrevet 5:12
Genom Silvanus, eder trogne broder -- för en sådan håller jag honom nämligen -- har jag nu i korthet skrivit detta, för att förmana eder, och för att betyga att den nåd I stån i är Guds rätta nåd.

Uppenbarelseboken 22:16
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

let us lay.

Matteus 10:37,38
Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig;…

Lukas 8:14
Och att den föll bland törnena, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, gå bort och låta sig förkvävas av rikedomens omsorger och njutandet av livets goda och så icke föra något fram till mognad.

Lukas 9:59-62
Och till en annan sade han: »Föl; mig.» Men denne svarade: »Tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader.»…

Lukas 12:15
Därefter sade han till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.»

Lukas 14:26-33
»Om någon kommer till mig, och han därvid ej hatar sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill ock sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge.…

Lukas 18:22-25
När Jesus hörde detta, sade han till honom: »Ett återstår dig ännu: sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»…

Lukas 21:34
Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt;

Romabrevet 13:11-14
Akten på allt detta, så mycket mer som I veten vad tiden lider, att stunden nu är inne för eder att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare, än då vi kommo till tro.…

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Efesierbrevet 4:22-24
att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,…

Kolosserbrevet 3:5-8
Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;…

1 Timotheosbrevet 6:9,10
Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.…

2 Timotheosbrevet 2:4
Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger, ty han vill vara den till behag, som har tagit honom i sin sold.

1 Petrusbrevet 2:1
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

1 Petrusbrevet 4:2
Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.

1 Johannesbrevet 2:15,16
Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.…

and the sin.

Hebreerbrevet 10:35-39
Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön.…

Psaltaren 18:23
Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig till vara för missgärning.

and let us.

1 Korinthierbrevet 9:24-27
I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen.…

Galaterbrevet 5:7
I begynten edert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i eder väg, så att I icke mer lyden sanningen?

Filipperbrevet 2:16
i det att I hållen fast vid livets ord. Bliven mig så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag icke har strävat förgäves och icke förgäves har arbetat.

Filipperbrevet 3:10-14
Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag bliver honom lik genom en död sådan som hans,…

2 Timotheosbrevet 4:7
Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.

with patience.

Hebreerbrevet 6:15
Och när denne tåligt förbidade, fick han så vad utlovat var.

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

Matteus 10:22
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. --

Matteus 24:13
Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Romabrevet 5:3-5
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,…

Romabrevet 8:24,25
Ty i hoppet äro vi frälsta. Men ett hopp som man ser fullbordat är icke mer ett hopp; huru kan någon hoppas det som han redan ser?…

Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Jakobsbrevet 1:3
och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet.

Jakobsbrevet 5:7-11
Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn.…

2 Petrusbrevet 1:6
i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

Uppenbarelseboken 1:9
Jag, Johannes, eder broder, som med eder har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö som heter Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

Uppenbarelseboken 3:10
Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.

Uppenbarelseboken 13:10
Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

Länkar
Hebreerbrevet 12:1 InterHebreerbrevet 12:1 FlerspråkigHebreos 12:1 SpanskaHébreux 12:1 FranskaHebraeer 12:1 TyskaHebreerbrevet 12:1 KinesiskaHebrews 12:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 12
1Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. 2Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.…
Korshänvisningar
Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

1 Korinthierbrevet 9:24
I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen.

1 Korinthierbrevet 9:26
Jag för min del löper alltså icke såsom gällde det ett ovisst mål; jag kämpar icke likasom en man som hugger i vädret.

Galaterbrevet 2:2
Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna; särskilt framlade jag det för de män som stodo högst i anseende -- detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det.

Efesierbrevet 4:22
att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,

Efesierbrevet 4:25
Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.

Filipperbrevet 1:30
i det att I haven samma kamp som I förr sågen mig hava och nu hören att jag har.

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

1 Petrusbrevet 5:1
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

Hebreerbrevet 11:40
Överst på sidan
Överst på sidan