Jesaja 57:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Dansk (1917 / 1931)
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Norsk (1930)
For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.

King James Bible
For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.

English Revised Version
For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy: I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.
Treasury i Bibeln Kunskap

the high

Jesaja 6:1
I det år då konung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet.

Psaltaren 83:18
Och må de förnimma att du allena bär namnet »HERREN», den Högste över hela jorden.

Psaltaren 97:9
Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.

Psaltaren 138:6
Ja, HERREN är hög, men han ser till det låga, och han känner den högmodige fjärran ifrån.

Daniel 4:17,24,25,34
Så är det förordnat genom änglarnas rådslut, och så är det befallt om denna sak av de heliga, för att de levande skola besinna att den Högste råder över människors riken och giver dem åt vem han vill, ja, upphöjer den lägste bland människor till att härska över dem.'…

that inhabiteth

Jesaja 40:28
Vet du då icke, har du ej hört det, att HERREN är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt.

1 Mosebok 21:33
Och Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Seba och åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn.

5 Mosebok 33:27
En tillflykt är han, urtidens Gud, och härnere råda hans eviga armar. Han förjagade fienderna för dig, han sade: Förgör dem.

Psaltaren 90:2
Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Psaltaren 93:2
Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet.

Ordspråksboken 8:23
Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända ifrån jordens urtidsdagar.

Jeremia 10:10
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

Mika 5:2
Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.

Romabrevet 1:20
Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

Hebreerbrevet 9:14
huru mycket mer skall icke Kristi blod -- då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud -- rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!

whose

Jesaja 6:3
Och den ene ropade till den andre och sade: »Helig, helig, helig är HERREN Sebaot; hela jorden är full av hans härlighet.»

2 Mosebok 15:11
Vilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under?

1 Samuelsboken 2:2
Ingen är helig såsom HERREN ty ingen finnes förutom dig; ingen klippa är såsom vår Gud.

Job 6:10
Då funnes ännu för mig någon tröst, jag kunde då jubla, fastän plågad utan förskoning; jag har ju ej förnekat den Heliges ord.

Psaltaren 99:3
Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han.

Psaltaren 111:9
Han har sänt sitt folk förlossning, han har stadgat sitt förbund för evig tid; heligt och fruktansvärt är hans namn.

Lukas 1:49
Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn.

Apostagärningarna 3:14
Ja, I förnekaden honom, den helige och rättfärdige, och begärden att en dråpare skulle givas åt eder.

Uppenbarelseboken 3:7
Och skriv till Filadelfias församlings ängel: »Så säger den Helige, den Sannfärdige, han som har 'Davids nyckel', han som 'upplåter, och ingen kan tillsluta', han som 'tillsluter, och ingen upplåter':

Uppenbarelseboken 4:8
Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och dag och natt sade de utan uppehåll: »Helig, helig, helig är Herren Gud den Allsmäktige, han som var, och som är, och som skall komma.»

Uppenbarelseboken 15:4
Vem skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Du allena är helig, och alla folk skola komma och tillbedja inför dig. Ty dina domar hava blivit uppenbara.»

I dwell

Jesaja 66:1
Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?

1 Kungaboken 8:27
Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymma dig ju icke; huru mycket mindre då detta hus som jag har byggt!

Psaltaren 68:4,5
Sjungen till Guds ära, lovsägen hans namn. Gören väg för honom som drager fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, fröjdens inför honom;…

Psaltaren 113:4-6
HERREN är hög över alla folk, hans ära når över himmelen.…

Psaltaren 115:3
Vår Gud är ju i himmelen; han kan göra allt vad han vill.

Psaltaren 123:1
En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

Sakaria 2:13
Allt kött vare stilla inför HERREN; ty han har stått upp och trätt fram ur sin heliga boning.

Matteus 6:9
I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;

1 Timotheosbrevet 6:16
han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

with

Jesaja 66:1,2
Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?…

2 Krönikeboken 33:12,13
Men när han nu var i nöd, bön föll han inför HERREN, sin Gud, och ödmjukade sig storligen för sina fäders Gud.…

2 Krönikeboken 34:27
Eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud, när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess invånare, ja, ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig, fördenskull har jag ock hört dig, säger HERREN.

Psaltaren 34:18
HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.

Psaltaren 51:17
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.

Psaltaren 138:6
Ja, HERREN är hög, men han ser till det låga, och han känner den högmodige fjärran ifrån.

Hesekiel 9:4
HERREN sade till honom: »Gå igenom Jerusalems stad, och teckna med ett tecken på pannan de män som sucka och jämra sig över alla styggelser som bedrivas därinne.»

Hesekiel 16:63
och så skall du tänka därpå och blygas, så att du av skam icke mer kan upplåta din mun, då när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN.

Matteus 5:3,4
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.…

Jakobsbrevet 4:6
Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.»

1 Petrusbrevet 5:5
Så skolen I ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd».

to revive the spirit

Jesaja 61:1-3
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,…

Psaltaren 147:3
Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han.

Matteus 5:4
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.

Lukas 4:18
»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet

Lukas 15:20-24
Så stod han upp och gick till sin fader. Och medan han ännu var långt borta, fick hans fader se honom och ömkade sig över honom och skyndade emot honom och föll honom om halsen och kysste honom innerligt.…

2 Korinthierbrevet 1:4
han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi genom den tröst vi själva undfå av Gud kunna trösta dem som äro stadda i allahanda nöd.

2 Korinthierbrevet 2:7
I mån alltså nu tvärtom snarare förlåta och trösta honom, så att han icke till äventyrs går under genom sin alltför stora bedrövelse.

2 Korinthierbrevet 7:6
men Gud, som tröstar dem som äro betryckta, han tröstade oss genom Titus' ankomst,

Länkar
Jesaja 57:15 InterJesaja 57:15 FlerspråkigIsaías 57:15 SpanskaÉsaïe 57:15 FranskaJesaja 57:15 TyskaJesaja 57:15 KinesiskaIsaiah 57:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 57
14Ja, det skall heta: »Banen väg, banen och bereden väg; skaffen bort stötestenarna från mitt folks väg.» 15Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan. 16Ja, jag vill icke evinnerligen gå till rätta och icke ständigt förtörnas; eljest skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar, som jag själv har skapat.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 15:18
HERREN är konung alltid och evinnerligen!»

5 Mosebok 33:27
En tillflykt är han, urtidens Gud, och härnere råda hans eviga armar. Han förjagade fienderna för dig, han sade: Förgör dem.

Psaltaren 34:18
HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.

Psaltaren 51:17
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.

Psaltaren 113:6
han som ser ned så djupt -- ja, vem i himmelen och på jorden?

Psaltaren 138:6
Ja, HERREN är hög, men han ser till det låga, och han känner den högmodige fjärran ifrån.

Psaltaren 138:7
Om ock min väg går genom nöd, så behåller du mig vid liv; du räcker ut din hand till värn mot mina fienders vrede, och din högra hand frälsar mig.

Psaltaren 147:3
Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han.

Ordspråksboken 16:19
Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga.

Jesaja 33:5
HERREN är hög, ty han bor i höjden; han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet.

Jesaja 40:28
Vet du då icke, har du ej hört det, att HERREN är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt.

Jesaja 52:13
Se, min tjänare skall hava framgång; han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt.

Jesaja 61:1
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,

Jesaja 66:1
Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?

Jesaja 66:2
Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Daniel 2:11
Ty det som konungen begär är alltför svårt, och ingen finnes, som kan meddela konungen det, förutom gudarna; och de hava icke sin boning ibland de dödliga.

Joel 2:13
Ja, riven sönder edra hjärtan, icke edra kläder, och vänden om till HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.

Mika 6:8
Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

Sakaria 9:9
Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle.

Jesaja 57:14
Överst på sidan
Överst på sidan