Mika 6:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

Dansk (1917 / 1931)
Det er sagt dig, o Menneske, hvad der er godt, og hvad HERREN kræver af dig: hvad andet end at øve Ret, gerne vise Kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.

Norsk (1930)
Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?

King James Bible
He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

English Revised Version
He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?
Treasury i Bibeln Kunskap

O man.

Romabrevet 9:20
O människa, vem är då du, som vill träta med Gud? Icke skall verket säga till sin mästare: »Varför gjorde du mig så?»

1 Korinthierbrevet 7:16
Ty huru kan du veta, du hustru, om du skall frälsa din man? Eller du man, huru vet du om du skall frälsa din hustru?

Jakobsbrevet 2:20
Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn!

what is.

1 Samuelsboken 12:23
Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer lära eder den goda och rätta vägen.

Nehemja 9:13
Och du steg ned på berget Sinai och talade till dem från himmelen och gav dem rättfärdiga rätter och riktiga lagar, goda stadgar och bud.

Psaltaren 73:28
Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud; jag söker min tillflykt hos Herren, HERREN, för att kunna förtälja alla dina gärningar.

Klagovisorna 3:26
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från HERREN.

Lukas 10:42
men allenast ett är nödvändigt. Maria har utvalt den goda delen, och den skall icke tagas ifrån henne.»

Romabrevet 7:16
Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god.

2 Thessalonikerbr. 2:16
Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,

and what.

5 Mosebok 10:12,13
Och nu Israel, var är det som HERREN, din Gud, fordrar av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ,…

to do.

1 Mosebok 18:19
Ty därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn och sitt hus efter sig att hålla HERRENS väg och öva rättfärdighet och rätt, på det att HERREN må låta det komma över Abraham, som han har lovat honom.»

1 Samuelsboken 15:22
Då sade Samuel: »Menar du att HERREN har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör HERRENS röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar.

Ordspråksboken 21:3
Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för HERREN än offer.

Predikaren 12:13
Änden på talet, om vi vilja höra huvudsumman, är detta: Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till.

Jesaja 1:16-19
tvån eder då, och renen eder. Skaffen edert onda väsende bort ifrån mina ögon. Hören upp att göra, vad ont är.…

Jesaja 58:6-11
Nej, detta är den fasta, som jag vill hava: att I lossen orättfärdiga bojor och lösen okets band, att I given de förtryckta fria och krossen sönder alla ok,…

Jeremia 7:3-6
Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Bättren edert leverne och edert väsende, så vill jag låta eder bo kvar på denna plats.…

Hosea 6:6
Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer.

Hosea 12:6
Så vänd nu om till din Gud; håll fast vid kärlek och rätt, och förbida din Gud beständigt.

Amos 5:24
Men må rätten flöda fram såsom vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar.

Sefanja 2:3
Söken HERREN, alla I ödmjuke i landet, som hållen hans lag. Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet; kanhända bliven I så beskärmade på HERRENS vredes dag.

Matteus 3:8-10
Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen.…

Markus 12:30-34
Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'…

Lukas 11:42
Men ve eder, I fariséer, som given tionde av mynta och ruta och alla slags kryddväxter, men icke akten på rätten och på kärleken till Gud! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.

Titusbrevet 2:11,12
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;…

2 Petrusbrevet 1:5-8
Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap,…

love.

Psaltaren 37:26
Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.

Psaltaren 112:4,9
För de redliga går han upp såsom ett ljus i mörkret, nådig och barmhärtig och rättfärdig.…

Jesaja 57:1,2
Den rättfärdige förgås, och ingen finnes, som tänker därpå; fromma människor ryckas bort, utan att någon lägger märke därtill. Ja, genom ondskans makt ryckes den rättfärdige bort…

Matteus 5:7
Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

Matteus 18:32-35
Då kallade hans herre honom till sig och sade till honom: 'Du onde tjänare, allt vad du var skyldig efterskänkte jag dig, eftersom du bad mig därom.…

Lukas 6:36
Varen barmhärtiga, såsom eder Fader är barmhärtig.

Efesierbrevet 4:32
Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.

Kolosserbrevet 3:12
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

1 Petrusbrevet 3:8
Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka.

walk humbly.

1 Mosebok 5:22
Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.

3 Mosebok 26:41
-- varför också jag måste vandra dem emot och föra dem bort i deras fienders land -- ja, då skola deras oomskurna hjärtan nödgas ödmjuka sig, då skola de få umgälla sin missgärning.

2 Krönikeboken 30:11
Dock funnos några i Aser, Manasse och Sebulon, som ödmjukade sig och kommo till Jerusalem.

2 Krönikeboken 32:26
Men då Hiskia ödmjukade sig, mitt i sitt hjärtas högmod, och Jerusalems invånare med honom, drabbade HERRENS förtörnelse dem icke, så länge Hiskia levde.

2 Krönikeboken 33:12,13,19,23
Men när han nu var i nöd, bön föll han inför HERREN, sin Gud, och ödmjukade sig storligen för sina fäders Gud.…

2 Krönikeboken 34:27
Eftersom ditt hjärta blev bevekt och du ödmjukade dig inför Gud, när du hörde hans ord mot denna plats och mot dess invånare, ja, ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig, fördenskull har jag ock hört dig, säger HERREN.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesaja 66:2
Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Hesekiel 16:63
och så skall du tänka därpå och blygas, så att du av skam icke mer kan upplåta din mun, då när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN.

Daniel 4:37
Därför prisar nu jag, Nebukadnessar, och upphöjer och ärar himmelens konung, ty alla hans gärningar äro sanning, och hans vägar äro rätta, och dem som vandra i högmod kan han ödmjuka.

Matteus 5:3
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

Lukas 18:13-17
Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, misskunda dig över mig syndare.' --…

Romabrevet 10:1-3
Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bliva frälsta.…

Jakobsbrevet 4:6-10
Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.»…

1 Petrusbrevet 5:5,6
Så skolen I ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd».…

Länkar
Mika 6:8 InterMika 6:8 FlerspråkigMiqueas 6:8 SpanskaMichée 6:8 FranskaMica 6:8 TyskaMika 6:8 KinesiskaMicah 6:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Mika 6
7Har HERREN behag till vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ? 8Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?
Korshänvisningar
Lukas 12:14
Men han svarade honom: »Min vän, vem har satt mig till domare eller skiftesman över eder?»

1 Mosebok 5:22
Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.

5 Mosebok 10:12
Och nu Israel, var är det som HERREN, din Gud, fordrar av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du alltid vandrar på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ,

5 Mosebok 30:15
Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och vad ont är,

Ordspråksboken 21:3
Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för HERREN än offer.

Predikaren 12:13
Änden på talet, om vi vilja höra huvudsumman, är detta: Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till.

Jesaja 56:1
Så säger HERREN: Akten på vad rätt är och öven rättfärdighet, ty min frälsning kommer snart, och snart bliver min rättfärdighet uppenbarad.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesaja 66:2
Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Jeremia 22:3
Så säger HERREN: Öven rätt och rättfärdighet, och rädden den plundrade ur förtryckarens hand; förorätten icke främlingen, den faderlöse och änkan, gören icke övervåld mot dem, och utgjuten icke oskyldigt blod på denna plats.

Hesekiel 33:14
Och om jag säger till den ogudaktige: »Du måste dö», och han sedan vänder om från sin synd och övar rätt och rättfärdighet,

Hosea 6:6
Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer.

Hosea 12:6
Så vänd nu om till din Gud; håll fast vid kärlek och rätt, och förbida din Gud beständigt.

Amos 5:24
Men må rätten flöda fram såsom vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar.

Mika 6:9
Hör huru HERREN ropar till staden! Ja, säll är den som aktar på ditt namn. Hören om straffet, och vem han är, som har bestämt det.

Sakaria 7:9
Så sade ju HERREN Sebaot: »Dömen rätta domar, och bevisen varandra kärlek och barmhärtighet.

Mika 6:7
Överst på sidan
Överst på sidan