Johannes 6
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Derefter drog Jesus over til hin Side af Galilæas Sø, Tiberias Søen.1Derefter drog Jesus bort til hin side av den Galileiske Sjø, Tiberias-sjøen; 1Därefter for Jesus över Galileiska sjön, »Tiberias' sjö».
2Og en stor Skare fulgte ham, fordi de saa de Tegn, som han gjorde paa de syge.2og meget folk fulgte ham, fordi de så de tegn han gjorde på de syke. 2Och mycket folk följde efter honom, därför att de sågo de tecken som han gjorde med de sjuka.
3Men Jesus gik op paa Bjerget og satte sig der med sine Disciple.3Men Jesus gikk op i fjellet, og han satte sig der med sine disipler. 3Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar.
4Men Paasken, Jødernes Højtid, var nær.4Og påsken, jødenes høitid, var nær. 4Och påsken, judarnas högtid, var nära.
DANNORSVE
5Da Jesus nu opløftede sine Øjne og saa, at en stor Skare kom til ham, sagde han til Filip: »Hvor skulle vi købe Brød, for at disse kunne faa noget at spise?«5Da nu Jesus løftet sine øine og så at meget folk kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? 5Då nu Jesus lyfte upp sina ögon och såg att mycket folk kom till honom, sade han till Filippus: »Varifrån skola vi köpa bröd, så att dessa få äta?»
6Men dette sagde han for at prøve ham; thi han vidste selv, hvad han vilde gøre.6Men dette sa han for å prøve ham; for han visste selv hvad han vilde gjøre. 6Men detta sade han för att sätta honom på prov, ty själv visste han vad han skulle göra.
7Filip svarede ham: »Brød for to Hundrede Denarer er ikke nok for dem, til at hver kan faa noget lidet.«7Filip svarte ham: Brød for to hundre penninger er ikke nok for dem så hver av dem kan få et lite stykke. 7Filippus svarade honom: »Bröd för två hundra silverpenningar vore icke nog för att var och en skulle få ett litet stycke.»
8En af hans Disciple, Andreas, Simon Peters Broder, siger til ham:8En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham: 8Då sade till honom en annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus' broder:
9»Her er en lille Dreng, som har fem Bygbrød og to Smaafisk; men hvad er dette til saa mange?«9Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker; men hvad er det til så mange? 9»Här är en gosse som har fem kornbröd och två fiskar; men vad förslår det för så många?»
DANNORSVE
10Jesus sagde: »Lader Folkene sætte sig ned;« og der var meget Græs paa Stedet. Da satte Mændene sig ned, omtrent fem Tusinde i Tallet.10Jesus sa: La folket sette sig ned! Det var meget gress på stedet, og mennene satte sig da ned, omkring fem tusen i tallet. 10Jesus sade: »Låten folket lägga sig här.» Och på det stället var mycket gräs. Då lägrade sig männen där, och deras antal var vid pass fem tusen.
11Saa tog Jesus Brødene og takkede og uddelte dem til dem, som havde sat sig ned; ligeledes ogsaa af Smaafiskene saa meget, de vilde.11Da tok Jesus brødene og takket, og delte dem ut til dem som satt der, likeledes av småfiskene, så meget de vilde ha. 11Därefter tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut åt dem som hade lagt sig ned där, likaledes ock av fiskarna, så mycket de ville hava.
12Men da de vare blevne mætte, siger han til sine Disciple: »Samler de tiloversblevne Stykker sammen, for at intet skal gaa til Spilde.«12Men da de var blitt mette, sier han til sine disipler: Sank sammen stykkene som er blitt tilovers, forat ikke noget skal spilles! 12Och när de voro mätta, sade han till sina lärjungar: »Samlen tillhopa de överblivna styckena, så att intet förfares.»
13Da samlede de og fyldte tolv Kurve med Stykker, som bleve tilovers af de fem Bygbrød fra dem, som havde faaet Mad.13Da sanket de sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrød, som var blitt tilovers efter dem som hadde ett. 13Då samlade de dem tillhopa och fyllde tolv korgar med stycken, som av de fem kornbröden hade blivit över efter dem som hade ätit.
14Da nu Folkene saa det Tegn, som han havde gjort, sagde de: »Denne er i Sandhed Profeten, som kommer til Verden.«14Da nu folket så det tegn han gjorde, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. 14Då nu människorna hade det tecken som han hade gjort, sade de: »Denne är förvisso Profeten som skulle komma i världen.»
15Da Jesus nu skønnede, at de vilde komme og tage ham med Magt for at gøre ham til Konge, gik han atter op paa Bjerget, ganske alene.15Da nu Jesus skjønte at de vilde komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem og op i fjellet igjen, han selv alene. 15När då Jesus märkte att de tänkte komma och med våld föra honom med sig och göra honom till konung, drog han sig åter undan till berget, helt allena.
DANNORSVE
16Men da det var blevet Aften, gik hans Disciple ned til Søen.16Men da det blev aften, gikk hans disipler ned til sjøen, 16Men när det blev afton, gingo hans lärjungar ned till sjön
17Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum. Og det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommen til dem.17og de gikk i en båt og fór over til hin side av sjøen, til Kapernaum. Og det var allerede blitt mørkt, og Jesus var enda ikke kommet til dem. 17och stego i en båt för att fara över sjön till Kapernaum. Det hade då redan blivit mörkt, och Jesus hade ännu icke kommit till dem;
18Og Søen rejste sig, da der blæste en stærk Vind.18Og sjøen gikk høit, for det blåste en sterk vind. 18och sjön gick hög, ty det blåste hårt.
19Da de nu havde roet omtrent fem og tyve eller tredive Stadier, se de Jesus vandre paa Søen og komme nær til Skibet, og de forfærdedes.19Da de nu hadde rodd en fem og tyve eller tretti stadier, ser de Jesus gå på sjøen og komme nær til båten, og de blev redde. 19När de så hade rott vid pass tjugufem eller trettio stadier, fingo de se Jesus komma gående på sjön och nalkas båten. Då blevo de förskräckta.
DANNORSVE
20Men han siger til dem: »Det er mig; frygter ikke!«20Men han sa til dem: Det er mig, frykt ikke! 20Men han sade till dem: »Det är jag; varen icke förskräckta.»
21Da vilde de tage ham op i Skibet; og straks kom Skibet til Landet, som de sejlede til.21Nu vilde de ta ham op i båten, og straks kom båten til landet som de fór til. 21De ville då taga honom upp i båten; och strax var båten framme vid landet dit de foro.
22Den næste Dag saa Skaren, som stod paa hin Side af Søen, at der ikke havde været mere end eet Skib der, og at Jesus ikke var gaaet om Bord med sine Disciple, men at hans Disciple vare dragne bort alene,22Den næste dag så folket som stod på hin side av sjøen, at det ikke var nogen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde faret bort alene. 22Dagen därefter hände sig detta. Folket som stod kvar på andra sidan sjön hade lagt märke till att där icke fanns mer än en enda båt, och att Jesus icke hade stigit i den båten med sina lärjungar, utan att lärjungarna hade farit bort allena.
23(men der var kommet Skibe fra Tiberias nær til det Sted, hvor de spiste Brødet, efter at Herren havde gjort Taksigelse):23Imens kom det andre båter fra Tiberias nær til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkebønn. 23Andra båtar hade likväl kommit från Tiberias och lagt till nära det ställe där folket bespisades efter det att Herren hade uttalat tacksägelsen.
24da Skaren nu saa, at Jesus ikke var der, ej heller hans Disciple, gik de om Bord i Skibene og kom til Kapernaum for at søge efter Jesus.24Da nu folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene, og kom til Kapernaum og søkte efter Jesus. 24När alltså folket nu såg att Jesus icke var där, ej heller hans lärjungar, stego de själva i båtarna och foro till Kapernaum för att söka efter Jesus.
25Og da de fandt ham paa hin Side af Søen, sagde de til ham: »Rabbi! naar er du kommen hid?«25Og da de fant ham på hin side av sjøen, sa de til ham: Rabbi! når er du kommet hit? 25Och då de funno honom där på andra sidan sjön, frågade de honom: »Rabbi, när kom du hit?»
DANNORSVE
26Jesus svarede dem og sagde: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I søge mig, ikke fordi I saa Tegn, men fordi I spiste af Brødene og bleve mætte.26Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I søker mig, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brødene og blev mette. 26Jesus svarade dem och sade: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I söken mig icke därför att I haven sett tecken, utan därför att I fingen äta av bröden och bleven mätta.
27Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet.«27Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl. 27Verken icke för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel.»
28Da sagde de til ham: »Hvad skulle vi gøre, for at vi kunne arbejde paa Guds Gerninger?«28De sa da til ham: Hvad skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? 28Då sade de till honom: »Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?»
29Jesus svarede og sagde til dem: »Dette er Guds Gerning, at I tro paa den, som han udsendte.«29Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at I skal tro på den han har utsendt. 29Jesus svarade och sade till dem: »Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.»
DANNORSVE
30Da sagde de til ham: »Hvad gør du da for et Tegn, for at vi kunne se det og tro dig? Hvad Arbejde gør du?30De sa da til ham: Hvad tegn gjør da du, så vi kan se det og tro dig? hvad gjerning gjør du? 30De sade till honom: »Vad för tecken gör du då? Låt oss se något tecken, så att vi kunna tro dig. Vilken gärning utför du?
31Vore Fædre aade Manna i Ørkenen, som der er skrevet: Han gav dem Brød fra Himmelen at æde.«31Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står: Han gav dem brød fra himmelen å ete. 31Våra fäder fingo äta manna i öknen, såsom det är skrivet: 'Han gav dem bröd från himmelen att äta.'»
32Da sagde Jesus til dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, ikke Moses har givet eder Brødet fra Himmelen, men min Fader giver eder det sande Brød fra Himmelen.32Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Moses har ikke gitt eder brødet fra himmelen, men min Fader gir eder det sanne brød fra himmelen; 32Då svarade Jesus dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Det är icke Moses som har givit eder brödet från himmelen, men det är min Fader som giver eder det rätta brödet från himmelen.
33Thi Guds Brød er det, som kommer ned fra Himmelen og giver Verden Liv.«33for Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. 33Ty Guds bröd är det bröd som kommer ned från himmelen och giver världen liv.»
34Da sagde de til ham: »Herre! giv os altid dette Brød!«34De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød! 34Då sade de till honom: »Herre, giv oss alltid det brödet.»
DANNORSVE
35Jesus sagde til dem: »Jeg er Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror paa mig, skal aldrig tørste.35Jesus sa til dem: Jeg er livsens brød; den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldri nogensinne tørste. 35Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta.
36Men jeg har sagt eder, at I have set mig og dog ikke tro.36Men jeg har sagt eder at I har sett mig og tror dog ikke. 36Men det är såsom jag har sagt eder: fastän I haven sett mig, tron I dock icke.
37Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig; og den, som kommer til mig, vil jeg ingenlunde kaste ud.37Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut; 37Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut.
38Thi jeg er kommen ned fra Himmelen, ikke for at gøre min Villie, men hans Villie, som sendte mig.38for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig, 38Ty jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig.
39Men dette er hans Villie, som sendte mig, at jeg skal intet miste af alt det, som han har givet mig, men jeg skal oprejse det paa den yderste Dag.39og dette er hans vilje som har sendt mig, at jeg ikke skal miste noget av alt det han har gitt mig, men opreise det på den ytterste dag. 39Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag icke skall låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen.
DANNORSVE
40Thi dette er min Faders Villie, at hver den, som ser Sønnen og tror paa ham, skal have et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.«40For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste dag. 40Ja, detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom, han skall hava evigt liv, och att jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.»
41Da knurrede Jøderne over ham, fordi han sagde: »Jeg er det Brød, som kom ned fra Himmelen,«41Da knurret jødene over ham fordi han sa: Jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen, 41Då knorrade judarna över honom, därför att han hade sagt: »Jag är det bröd som har kommit ned från himmelen.»
42og de sagde: »Er dette ikke Jesus, Josefs Søn, hvis Fader og Moder vi kende? Hvorledes kan han da sige: Jeg er kommen ned fra Himmelen?«42og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nu si: Jeg er kommet ned fra himmelen? 42Och de sade: »Är denne icke Jesus, Josefs son, vilkens fader och moder vi känna? Huru kan han då säga: 'Jag har kommit ned från himmelen'?»
43Jesus svarede og sagde til dem: »Knurrer ikke indbyrdes!43Jesus svarte og sa til dem: Knurr ikke eder imellem! 43Jesus svarade och sade till dem: »Knorren icke eder emellan.
44Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.44Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag. 44Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
DANNORSVE
45Der er skrevet hos Profeterne: »Og de skulle alle være oplærte af Gud«. Hver den, som har hørt af Faderen og lært, kommer til mig.45Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig. 45Det är skrivet hos profeterna: 'De skola alla hava fått lärdom av Gud.' Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig.
46Ikke at nogen har set Faderen, kun den, som er fra Gud, han har set Faderen.46Ikke så at nogen har sett Faderen; bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. 46Icke som om någon skulle hava sett Fadern, utom den som är från Gud; han har sett Fadern.
47Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror paa mig, har et evigt Liv.47Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror, har evig liv. 47Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror, han har evigt liv.
48Jeg er Livets Brød.48Jeg er livsens brød. 48Jag är livets bröd.
49Eders Fædre aade Manna i Ørkenen og døde.49Eders fedre åt manna i ørkenen og døde; 49Edra fäder åto manna i öknen, och de dogo.
DANNORSVE
50Dette er det Brød, som kommer ned fra Himmelen, at man skal æde af det og ikke dø.50dette er det brød som kommer ned fra himmelen, forat en skal ete av det og ikke dø. 50Men med det bröd som kommer ned från himmelen är det så, att om någon äter därav, så skall han icke dö.
51Jeg er det levende Brød, som kom ned fra Himmelen; om nogen æder af dette Brød, han skal leve til evig Tid; og det Brød, som jeg vil give, er mit Kød, hvilket jeg vil give for Verdens Liv.«51Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om nogen eter av dette brød, skal han leve evindelig; og det brød jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. 51Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd som jag skall giva är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.»
52Da kivedes Jøderne indbyrdes og sagde: »Hvorledes kan han give os sit Kød at æde?«52Jødene trettet da med hverandre og sa: Hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? 52Då tvistade judarna med varandra och sade: »Huru skulle denne kunna giva oss sitt kött att äta?»
53Jesus sagde da til dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, dersom I ikke æde Menneskesønnens Kød og drikke hans Blod, have I ikke Liv i eder.53Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Dersom I ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv i eder. 53Jesus sade då till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om I icke äten Människosonens kött och dricken hans blod, så haven I icke liv i eder.
54Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, har et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.54Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag; 54Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
DANNORSVE
55Thi mit Kød er sand Mad, og mit Blod er sand Drikke.55for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. 55Ty mitt kött är sannskyldig mat, och mitt blod är sannskyldig dryck.
56Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, han bliver i mig, og jeg i ham.56Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. 56Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.
57Ligesom den levende Fader udsendte mig, og jeg lever i Kraft af Faderen, ligesaa skal ogsaa den, som æder mig, leve i Kraft af mig.57Likesom den levende Fader har utsendt mig, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter mig, leve ved mig. 57Såsom Fadern, han som är den levande, har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, så skall ock den som äter mig leva genom mig.
58Dette er det Brød, som er kommet ned fra Himmelen; ikke som eders Fædre aade og døde. Den, som æder dette Brød, skal leve evindelig.«58Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen; ikke således som fedrene åt og døde; den som eter dette brød, skal leve evindelig. 58Så är det med det bröd som har kommit ned från himmelen. Det är icke såsom det fäderna fingo äta, vilka sedan dogo; den som äter detta bröd, han skall leva till evig tid.»
59Dette sagde han, da han lærte i en Synagoge i Kapernaum.59Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. 59Detta sade han, när han undervisade i synagogan i Kapernaum.
DANNORSVE
60Da sagde mange af hans Disciple, som havde hørt ham: »Dette er en haard Tale; hvem kan høre den?«60Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det: Dette er en hård tale; hvem kan høre den? 60Många av hans lärjungar, som hörde detta, sade då: »Detta är ett hårt tal; vem står ut med att höra på honom?»
61Men da Jesus vidste hos sig selv, at hans Disciple knurrede derover, sagde han til dem: »Forarger dette eder?61Men da Jesus visste med sig selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Volder dette eder anstøt? 61Men Jesus visste inom sig att hans lärjungar knorrade över detta; och han sade till dem: »Är detta för eder en stötesten?
62Hvad om I da faa at se, at Menneskesønnen farer op, hvor han var før?62Enn når I får se Menneskesønnen fare op dit hvor han var før? 62Vad skolen I då säga, om I fån se Människosonen uppstiga dit där han förut var? --
63Det er Aanden, som levendegør, Kødet gavner intet; de Ord, som jeg har talt til eder, ere Aand og ere Liv.63Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv. 63Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.
DANNORSVE
64Men der er nogle af eder, som ikke tro.« Thi Jesus vidste fra Begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem den var, der skulde forraade ham.64Men det er nogen av eder som ikke tror. For Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulde forråde ham. 64Men bland eder finnas några som icke tro.» Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka de voro som icke trodde, så ock vilken den var som skulle förråda honom.
65Og han sagde: »Derfor har jeg sagt eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af Faderen.«65Og han sa: Det var derfor jeg sa eder at ingen kan komme til mig uten at det er gitt ham av Faderen. 65Och han tillade: »Fördenskull har jag sagt eder att ingen kan komma till mig, om det icke bliver honom givet av Fadern.»
DANNORSVE
66Fra den Tid traadte mange af hans Disciple tilbage og vandrede ikke mere med ham.66Derfor drog mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. 66För detta tals skull drogo sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de icke längre vandrade med honom.
67Jesus sagde da til de tolv: »Mon ogsaa I ville gaa bort?«67Jesus sa da til de tolv: Vil også I gå bort? 67Då sade Jesus till de tolv: »Icke viljen väl också I gå bort?»
68Simon Peter svarede ham: »Herre! til hvem skulle vi gaa hen? Du har det evige Livs Ord;68Simon Peter svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 68Simon Petrus svarade honom: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,
69og vi have troet og erkendt, at du er Guds Hellige.«69og vi tror og vet at du er Guds hellige. 69och vi tro och förstå att du är Guds helige.»
DANNORSVE
70Jesus svarede dem: »Har jeg ikke udvalgt mig eder tolv, og en af eder er en Djævel?«70Jesus svarte dem: Har ikke jeg utvalgt eder tolv? Og én av eder er en djevel. 70Jesus svarade dem: »Har icke jag själv utvalt eder, I tolv? Och likväl är en av eder en djävul.»
71Men han talte om Judas, Simon Iskariots Søn; thi det var ham, som siden skulde forraade ham, skønt han var en af de tolv.71Men han talte om Judas, Simon Iskariots sønn; for det var han som skulde forråde ham, enda han var en av de tolv. 71Detta sade han om Judas, Simon Iskariots son; ty det var denne som skulle förråda honom, och han var en av de tolv.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 5
Top of Page
Top of Page