Apostagärningarna 24:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.»

Dansk (1917 / 1931)
Men da han talte med ham om Retfærdighed og Afholdenhed og den kommende Dom, blev Feliks forfærdet og svarede: »Gaa for denne Gang; men naar jeg faar Tid, vil jeg lade dig kalde til mig.«

Norsk (1930)
Men da han talte om rettferd og avhold og den kommende dom, blev Feliks forferdet og sa: Gå bort for denne gang! når jeg får god tid, vil jeg kalle dig til mig igjen.

King James Bible
And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.

English Revised Version
And as he reasoned of righteousness, and temperance, and the judgment to come, Felix was terrified, and answered, Go thy way for this time; and when I have a convenient season, I will call thee unto me.
Treasury i Bibeln Kunskap

he.

Apostagärningarna 17:2
i den gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre sabbater talade han där med dem, i det han utgick ifrån skrifterna

1 Samuelsboken 12:7
Så träden nu fram, för att jag må gå till rätta med eder inför HERREN angående allt gott som HERREN i sin rättfärdighet har gjort mot eder och mot edra fäder.

Jesaja 1:18
Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull.

Jesaja 41:21
Så träden nu fram med eder sak, säger HERREN; kommen med edra bevis, säger Jakobs konung.

Romabrevet 12:1
Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- eder andliga tempeltjänst.

1 Petrusbrevet 3:15
nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan

righteousness.

Apostagärningarna 24:15,26
och att jag har samma hopp till Gud som dessa hysa, att de döda skola uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.…

2 Samuelsbokem 23:3
Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: »Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan,

Job 29:14
I rättfärdighet klädde jag mig, och den var såsom min klädnad; rättvisa bar jag såsom mantel och huvudbindel.

Psaltaren 11:7
Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten; de redliga skola skåda hans ansikte.

Psaltaren 45:7
Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Psaltaren 58:1,2
För sångmästaren; »Fördärva icke»; av David; en sång. (2) Talen I väl i eder stumhet vad rättfärdigt är? Dömen I såsom rätt är, I människors barn?…

Psaltaren 72:2
Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.

Psaltaren 82:1-4
En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:…

Ordspråksboken 16:12
En styggelse för konungar äro ogudaktiga gärningar, ty genom rättfärdighet bliver tronen befäst.

Predikaren 3:16
Ytterligare såg jag under solen att på domarsätet rådde orättfärdighet, och på rättfärdighetens säte orättfärdighet.

Jesaja 1:21
Huru har hon icke blivit en sköka, den trogna staden! Den var full av rätt, rättfärdighet bodde därinne, men nu bo där mördare.

Jesaja 16:5
Så skall genom eder mildhet eder tron bliva befäst, och på den skall sitta trygg i Davids hydda en furste som far efter vad rätt är och främjar rättfärdighet.»

Jesaja 61:8
Ty jag, HERREN, älskar, vad rätt är, och hatar orättfärdigt rov; och jag skall giva dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem.

Jeremia 22:3,15-17
Så säger HERREN: Öven rätt och rättfärdighet, och rädden den plundrade ur förtryckarens hand; förorätten icke främlingen, den faderlöse och änkan, gören icke övervåld mot dem, och utgjuten icke oskyldigt blod på denna plats.…

Hesekiel 45:9
Så säger Herren, HERREN: Nu må det vara nog, I Israels furstar. Skaffen bort våld och förtryck, och öven rätt och rättfärdighet; hören upp att driva mitt folk ifrån hus och hem, säger Herren, HERREN.

Daniel 4:27
Därför, o konung, må du låta mitt råd täckas dig: gör dig fri ifrån dina synder genom att göra gott, och ifrån dina missgärningar genom att öva barmhärtighet mot de fattiga, om till äventyrs din lycka så kunde bliva beståndande.»

Hosea 10:4,12
De tala tomma ord, de svärja falska eder, de sluta förbund; men såsom en bitter planta skjuter domen upp ur markens fåror.…

Amos 5:24
Men må rätten flöda fram såsom vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar.

Amos 6:12
Kunna väl hästar springa uppför en klippbrant, eller plöjer man där med oxar? -- eftersom I viljen förvandla rätten till en giftplanta och rättfärdighetens frukt till malört,

Johannes 16:8
Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:

1 Johannesbrevet 3:7,10
Kära barn, låten ingen förvilla eder. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig, likasom Han är rättfärdig.…

temperance.

Ordspråksboken 31:3-5
Giv icke din kraft åt kvinnor, vänd icke dina vägar till dem som äro konungars fördärv.…

Predikaren 10:16,17
Ve dig, du land vars konung är ett barn, och vars furstar hålla måltid redan på morgonen!…

Jesaja 28:6,7
och han skall bliva en rättens ande för den som skipar rätt, och en starkhetsmakt för dem som driva fienden på porten.…

Daniel 5:1-4,30
Konung Belsassar gjorde ett stort gästabud för sina tusen stormän och höll dryckeslag med de tusen.…

Hosea 7:5
På vår konungs dag drucko sig furstarna febersjuka av vin; själv räckte han bespottarna handen.

Markus 6:18-24
och Johannes hade då sagt till honom: »Det är icke lovligt för dig att hava din broders hustru.»…

Galaterbrevet 5:23
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Titusbrevet 2:11,12
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;…

1 Petrusbrevet 4:4
varför de ock förundra sig och smäda eder, då I nu icke löpen med till samma liderlighetens pöl.

2 Petrusbrevet 1:6
i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

judgment.

Apostagärningarna 10:42
Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.

Apostagärningarna 17:13
Men när judarna i Tessalonika fingo veta att Guds ord förkunnades av Paulus också i Berea, kommo de dit och uppviglade också där folket och väckte oro bland dem.

Psaltaren 50:3,4
Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.…

Predikaren 3:17
Då sade jag i mitt hjärta: Både den rättfärdige och den orättfärdige skall Gud döma; ty vart företag och allt vad man gör har sin tid hos honom.

Predikaren 5:8
Om du ser att den fattige förtryckes, och att rätt och rättfärdighet våldföres i landet, så förundra dig icke däröver; ty på den höge vaktar en högre, och andra ännu högre vakta på dem båda.

Predikaren 11:9
Gläd dig, du yngling, din ungdom, och låt ditt hjärta unna dig fröjd i din ungdomstid; ja, vandra de vägar ditt hjärta lyster och så, som det behagar dina ögon. Men vet att Gud för allt detta skall draga dig till doms.

Predikaren 12:14
Ty Gud skall draga alla gärningar till doms, när han dömer allt vad förborgat är, evad det är gott eller ont.

Daniel 12:2
Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Matteus 25:31-46
Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.…

Romabrevet 2:16
Ja, så skall det befinnas vara på den dag då Gud, enligt det evangelium jag förkunnar, genom Kristus Jesus dömer över vad som är fördolt hos människorna.

Romabrevet 14:12
Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv.

1 Korinthierbrevet 4:5
Dömen därför icke förrän tid är, icke förrän Herren kommer, han som skall draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och då skall var och en undfå av Gud den berömmelse som honom tillkommer.

2 Korinthierbrevet 5:10
Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.

2 Thessalonikerbr. 1:7-10
men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,…

2 Timotheosbrevet 4:1
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike:

Hebreerbrevet 6:2
med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

Hebreerbrevet 9:27
Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas,

1 Petrusbrevet 4:5
Men de skola göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.

Uppenbarelseboken 20:11-15
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.…

Felix.

Apostagärningarna 2:37
När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göra?»

Apostagärningarna 9:6
Men stå nu upp och gå in i staden, så skall där bliva dig sagt vad du har att göra.»

Länkar
Apostagärningarna 24:25 InterApostagärningarna 24:25 FlerspråkigHechos 24:25 SpanskaActes 24:25 FranskaApostelgeschichte 24:25 TyskaApostagärningarna 24:25 KinesiskaActs 24:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 24
24Någon tid därefter infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna; och han lät hämta Paulus och hörde honom om tron på Kristus Jesus. 25Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.» 26Han hoppades också att han skulle få penningar av Paulus, varför han ock ganska ofta lät hämta honom och samtalade med honom.…
Korshänvisningar
Jeremia 36:16
När de då hörde allt som stod där, sågo de med förskräckelse på varandra och sade till Baruk: »Vi måste omtala för konungen allt som står här.»

Apostagärningarna 10:42
Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.

Galaterbrevet 5:23
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Titusbrevet 1:8
Han bör fastmer vara gästvänlig, nitälska för vad gott är, leva tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt;

Titusbrevet 2:12
den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,

2 Petrusbrevet 1:6
i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

Apostagärningarna 24:24
Överst på sidan
Överst på sidan