Titusbrevet 2:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,

Dansk (1917 / 1931)
og opdrager os til at forsage Ugudeligheden og de verdslige Begæringer og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Verden;

Norsk (1930)
idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

King James Bible
Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

English Revised Version
instructing us, to the intent that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly and righteously and godly in this present world;
Treasury i Bibeln Kunskap

Teaching.

Matteus 28:20
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

Johannes 6:25
Och då de funno honom där på andra sidan sjön, frågade de honom: »Rabbi, när kom du hit?»

1 Thessalonikerbr. 4:9
Om broderlig kärlek är det icke behövligt att skriva till eder, ty I haven själva fått lära av Gud att älska varandra;

Hebreerbrevet 8:11
Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, icke den ene brodern den andre och säga: 'Lär känna Herren'; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste.

1 Johannesbrevet 2:27
Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.

denying.

Jesaja 55:6,7
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.…

Hesekiel 18:30,31
Alltså: jag skall döma var och en av eder efter hans vägar, I av Israels hus, säger Herren, HERREN. Vänden om, ja, vänden eder bort ifrån alla edra överträdelser, för att eder missgärning icke må bliva eder till en stötesten.…

Hesekiel 33:14,15
Och om jag säger till den ogudaktige: »Du måste dö», och han sedan vänder om från sin synd och övar rätt och rättfärdighet,…

Matteus 3:8-10
Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen.…

Matteus 16:24
Därefter sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig: så följe han mig.

Lukas 1:75
ja, att göra tjänst inför honom i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar.

Romabrevet 6:4-6,12,19
Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv.…

Romabrevet 8:13
Ty om i leven efter köttet, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så skolen I leva.

Romabrevet 13:12,13
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.…

1 Korinthierbrevet 6:9-11
Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,…

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Galaterbrevet 5:24
Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.

Efesierbrevet 1:4
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

Efesierbrevet 4:22-25
att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,…

Kolosserbrevet 1:22
också åt eder har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga --

Kolosserbrevet 3:5-9
Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;…

1 Thessalonikerbr. 4:7
Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.

Jakobsbrevet 4:8-10
Nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Renen edra händer, I syndare, och gören edra hjärtan rena, I människor med delad håg.…

1 Petrusbrevet 2:11,12
Mina älskade, jag förmanar eder såsom »gäster och främlingar» att taga eder till vara för de köttsliga begärelserna, vilka föra krig mot själen.…

1 Petrusbrevet 4:2-5
Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.…

2 Petrusbrevet 1:4
Genom dem har han ock skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen.

2 Petrusbrevet 2:20-22
Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första.…

1 Johannesbrevet 2:15-17
Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.…

Judasbrevet 1:18
huru de sade till eder: »I den yttersta tiden skola bespottare uppstå, som vandra efter sina egna ogudaktiga begärelser.»

live.

Psaltaren 105:45
för att de skulle hålla hans stadgar och taga hans lagar i akt. Halleluja!

Hesekiel 36:27
Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.

Matteus 5:19,20
Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.…

Lukas 1:6,75
De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.…

Lukas 3:9-13
Redan är också yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat på elden.…

Apostagärningarna 24:16,25
Därför lägger också jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt samvete inför Gud och människor.…

Romabrevet 6:19
om jag nu får tala på människosätt, för eder köttsliga svaghets skull. Ja, likasom I förr ställden edra lemmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst, till orättfärdighet, så mån I nu ställa edra lemmar i rättfärdighetens tjänst, till helgelse.

1 Timotheosbrevet 4:12
Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull; fastmer må du för dem som tro bliva ett föredöme i tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet.

1 Petrusbrevet 1:14-18
Då I nu haven kommit till lydnad, så följen icke de begärelser som I förut, under eder okunnighets tid, levden i,…

2 Petrusbrevet 1:5-8
Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap,…

2 Petrusbrevet 3:11
Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bören icke I då vara i helig vandel och gudsfruktan,

1 Johannesbrevet 2:6
Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.

Uppenbarelseboken 14:12
Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»

soberly.

Titusbrevet 2:4
Förmana de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn,

godly.

Psaltaren 4:3
Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; HERREN hör, när jag ropar till honom.

2 Korinthierbrevet 1:12
Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.

2 Petrusbrevet 2:9
Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.

this.

Johannes 14:30
Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till;

Johannes 17:14,15
Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen.…

Romabrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Galaterbrevet 1:4
som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.

Efesierbrevet 2:2
i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.

2 Timotheosbrevet 4:10
Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien.

1 Johannesbrevet 5:19
Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.

Länkar
Titusbrevet 2:12 InterTitusbrevet 2:12 FlerspråkigTito 2:12 SpanskaTite 2:12 FranskaTitus 2:12 TyskaTitusbrevet 2:12 KinesiskaTitus 2:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Titusbrevet 2
11Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; 12den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, 13medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --…
Korshänvisningar
Matteus 12:32
Ja, om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva honom förlåtet; men om någon säger något mot den helige Ande, så skall det icke bliva honom förlåtet, varken i denna tidsåldern eller i den tillkommande.

Apostagärningarna 24:25
Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.»

1 Timotheosbrevet 6:9
Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

1 Timotheosbrevet 6:17
Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

2 Timotheosbrevet 3:12
Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse.

Titusbrevet 3:3
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.

Jakobsbrevet 1:27
En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.

Titusbrevet 2:11
Överst på sidan
Överst på sidan