Apostagärningarna 26:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

Dansk (1917 / 1931)
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

Norsk (1930)
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

King James Bible
To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

English Revised Version
to open their eyes, that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive remission of sins and an inheritance among them that are sanctified by faith in me.
Treasury i Bibeln Kunskap

open.

Apostagärningarna 9:17,18
Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva uppfylld av helig ande.»…

Psaltaren 119:18
Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag.

Psaltaren 146:8
HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN upprättar de nedböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,

Jesaja 29:18
De döva skola på den tiden höra vad som läses för de, och de blindas ögon skola se och vara fria ifrån dunkel och mörker;

Jesaja 32:3
Då skola de seendes ögon icke vara förblindade, och de hörandes öron skola lyssna till.

Jesaja 35:5
Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.

Jesaja 42:7
för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ja, ur fångenskapen dem som sitta i mörkret.

Jesaja 43:8
För hitut det blinda folket, som dock har ögon, och de döva, som dock hava öron.

Lukas 4:18
»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet

Lukas 24:45
Därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstodo skrifterna.

Johannes 9:39
Och Jesus sade: »Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som icke se skola varda seende, och för att de som se skola varda blinda.»

2 Korinthierbrevet 4:4,6
Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.…

Efesierbrevet 1:18
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

and to.

Apostagärningarna 26:23
nämligen att Messias skulle lida och, såsom förstlingen av dem som uppstå från de döda, bära budskap om ljuset, såväl till vårt eget folk som till hedningarna.»

Apostagärningarna 13:47
Ty så har Herren bjudit oss: 'Jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bliva till frälsning intill jordens ända.'»

Jesaja 9:2
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.

Jesaja 49:6
han säger: Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.

Jesaja 60:1-3
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.…

Malaki 4:2
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

Matteus 4:16
det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus; ja, de som sutto i dödens ängd och skugga, för dem gick upp ett ljus.»

Matteus 6:22,23
Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.…

Lukas 1:79
för att 'skina över dem som sitta i mörker och dödsskugga' och så styra våra fötter in på fridens väg.»

Lukas 2:32
ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel.»

Johannes 1:4-9
I det var liv, och livet var människornas ljus.…

Johannes 3:19
Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,

Johannes 8:12
Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Johannes 9:5
Så länge jag är i världen, är jag världens ljus.»

Johannes 12:35,36
Jesus sade till dem: »Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke var han går.…

2 Korinthierbrevet 4:6
Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

2 Korinthierbrevet 6:14
Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?

Efesierbrevet 1:18
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Efesierbrevet 4:18
hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

Efesierbrevet 5:8,14
I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.…

1 Thessalonikerbr. 5:4-8
Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;…

1 Petrusbrevet 2:9,25
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.…

1 Johannesbrevet 2:8,9
På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan.…

and from.

Jesaja 49:24,25
Kan man taga ifrån hjälten hans byte eller rycka fångarna ifrån den som har segerns rätt?…

Jesaja 53:8-12
Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom.…

Lukas 11:21,22
När en stark man, fullt väpnad, bevakar sin gård, då äro hans ägodelar fredade.…

Kolosserbrevet 1:13
Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

2 Timotheosbrevet 2:26
och i hopp att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara; ty av honom äro de fångade, så att de göra hans vilja

Hebreerbrevet 2:14,15
Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen,…

1 Johannesbrevet 3:8
Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar.

1 Johannesbrevet 5:19
Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.

1 Petrusbrevet 2:9
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

Uppenbarelseboken 20:2,3
Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år…

that they.

Apostagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Apostagärningarna 3:19
Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade,

Apostagärningarna 5:31
Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse.

Apostagärningarna 10:43
Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn.»

Apostagärningarna 13:38,39
Så mån I nu veta, mena bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för eder,…

Psaltaren 32:1,2
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.…

Lukas 1:77
till att giva hans folk kunskap om frälsning, i det att deras synder bliva dem förlåtna.

Lukas 24:47
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Romabrevet 4:6-9
Så prisar ock David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar:…

1 Korinthierbrevet 6:10,11
varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.…

Efesierbrevet 1:7
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

Kolosserbrevet 1:14
I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,

Länkar
Apostagärningarna 26:18 InterApostagärningarna 26:18 FlerspråkigHechos 26:18 SpanskaActes 26:18 FranskaApostelgeschichte 26:18 TyskaApostagärningarna 26:18 KinesiskaActs 26:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 26
17Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig, 18för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.' 19Så blev jag då, konung Agrippa, icke ohörsam mot den himmelska synen,…
Korshänvisningar
Jesaja 35:5
Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.

Jesaja 42:7
för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ja, ur fångenskapen dem som sitta i mörkret.

Jesaja 42:16
Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.

Matteus 4:10
Då sade Jesus till honom: »Gå bort, Satan; ty det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'»

Lukas 24:47
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Johannes 1:5
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

Apostagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Apostagärningarna 20:21
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.

Apostagärningarna 20:32
Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland alla som äro helgade.

Apostagärningarna 26:19
Så blev jag då, konung Agrippa, icke ohörsam mot den himmelska synen,

2 Korinthierbrevet 4:4
Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

2 Korinthierbrevet 4:6
Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

Efesierbrevet 1:18
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Efesierbrevet 5:8
I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.

Efesierbrevet 5:11
Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.

Efesierbrevet 6:12
Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Kolosserbrevet 1:12
och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset.

Kolosserbrevet 1:13
Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.

1 Thessalonikerbr. 5:4
Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;

1 Petrusbrevet 2:9
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

Apostagärningarna 26:17
Överst på sidan
Överst på sidan