Efesierbrevet 1:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

Dansk (1917 / 1931)
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Norsk (1930)
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

King James Bible
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

English Revised Version
in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace,
Treasury i Bibeln Kunskap

whom.

Job 33:24
då förbarmar Gud sig över henne och säger; »Fräls henne, så att hon slipper fara ned i graven; lösepenningen har jag nu fått.»

Psaltaren 130:7
Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.

Daniel 9:24-26
Sjuttio veckor äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom bliver smord.…

Sakaria 9:11
För ditt förbundsblods skull vill jag ock släppa dina fångar fria ur gropen där intet vatten finnes.

Sakaria 13:1,7
På den tiden skola Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn, till att avtvå sin synd och orenhet.…

Matteus 20:28
likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.»

Matteus 26:28
ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Markus 14:24
Och han sade till dem: »Detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många.

Apostagärningarna 20:28
Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.

Romabrevet 3:24
och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

Kolosserbrevet 1:14
I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,

1 Timotheosbrevet 2:6
han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Hebreerbrevet 9:12-15,22
gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.…

Hebreerbrevet 10:4-12
Ty omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder.…

1 Petrusbrevet 1:18,19
I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit »lösköpta» från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt,…

1 Petrusbrevet 2:24
Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade».

1 Petrusbrevet 3:18
Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.

1 Johannesbrevet 2:2
och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan ock för hela världens.

1 Johannesbrevet 4:10
Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

Uppenbarelseboken 5:9
Och de sjöngo en ny sång som lydde så: »Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla stammar och tungomål och folk och folkslag,

Uppenbarelseboken 14:4
Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur. Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet.

the forgiveness.

2 Mosebok 34:7
som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd, men som ingalunda låter någon bliva ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led.»

Psaltaren 32:1,2
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.…

Psaltaren 86:5
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

Psaltaren 130:4
Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.

Jesaja 43:25
Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.

Jesaja 55:6,7
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.…

Jeremia 31:34
Då skola de icke mer behöva undervisa varandra, icke den ene brodern den andre, och säga: »Lär känna HERREN»; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg.

Daniel 9:9,19
Men hos Herren, vår Gud, är barmhärtighet och förlåtelse. Ty vi voro avfälliga från…

Jona 4:2
Och han bad till HERREN och sade: »Ack Herre, var det icke detta jag tänkte, när jag ännu var i mitt land! Därför ville jag ock i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i mildhet, och sådan att du ångrar det onda.

Mika 7:18
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

Lukas 1:77
till att giva hans folk kunskap om frälsning, i det att deras synder bliva dem förlåtna.

Lukas 7:40-42,47-50
Då tog Jesus till orda och sade till honom: »Simon, jag har något att säga dig.» Han svarade: »Mästare, säg det.…

Lukas 24:47
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Johannes 20:23
Om I förlåten någon hans synder, så äro de honom förlåtna; och om I binden någon i hans synder, så är han bunden i dem.»

Apostagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Apostagärningarna 3:19
Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade,

Apostagärningarna 10:43
Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn.»

Apostagärningarna 13:38,39
Så mån I nu veta, mena bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för eder,…

Romabrevet 4:6-9
Så prisar ock David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar:…

Kolosserbrevet 2:13
Ja, också eder som voren döda genom edra synder och genom edert kötts oomskurenhet, också eder har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder.

Hebreerbrevet 10:17,18
och vidare: »Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg.»…

1 Johannesbrevet 1:7-9
Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.…

1 Johannesbrevet 2:12
Jag skriver till eder, kära barn, ty synderna äro eder förlåtna för hans namns skull.

to.

Efesierbrevet 1:6
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

Efesierbrevet 2:4,7
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,…

Efesierbrevet 3:8,16
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,…

Romabrevet 2:4
Eller föraktar du hans godhets, skonsamhets och långmodighets rikedom, utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring?

Romabrevet 3:24
och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,

Romabrevet 9:23
Och om han gjorde detta för att tillika få uppenbara sin härlighets rikedom på »barmhärtighetens kärl», som han förut hade berett till härlighet?

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

Filipperbrevet 4:19
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

Kolosserbrevet 1:27
Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt härlighetshopp».

Kolosserbrevet 2:2
Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;

Titusbrevet 3:6
som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare,

*marg:

Länkar
Efesierbrevet 1:7 InterEfesierbrevet 1:7 FlerspråkigEfesios 1:7 SpanskaÉphésiens 1:7 FranskaEpheser 1:7 TyskaEfesierbrevet 1:7 KinesiskaEphesians 1:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 1
6den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade. 7I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom. 8Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd,…
Korshänvisningar
Psaltaren 130:7
Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.

Matteus 6:12
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

Apostagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Apostagärningarna 20:28
Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.

Romabrevet 2:4
Eller föraktar du hans godhets, skonsamhets och långmodighets rikedom, utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring?

Romabrevet 3:24
och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,

Romabrevet 3:25
honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud -- då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna -- nu visa att han dock var rättfärdig.

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

Efesierbrevet 1:8
Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd,

Efesierbrevet 1:14
vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

Efesierbrevet 1:18
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Efesierbrevet 2:4
Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,

Efesierbrevet 2:7
för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efesierbrevet 3:8
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

Efesierbrevet 3:16
och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Kolosserbrevet 1:14
I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,

Kolosserbrevet 1:27
Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt härlighetshopp».

Kolosserbrevet 2:2
Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;

Efesierbrevet 1:6
Överst på sidan
Överst på sidan