Uppenbarelseboken 2:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats.

Dansk (1917 / 1931)
og du har Udholdenhed, og du har døjet ondt for mit Navns Skyld og er ikke bleven træt.

Norsk (1930)
og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.

King James Bible
And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.

English Revised Version
and thou hast patience and didst bear for my name's sake, and hast not grown weary.
Treasury i Bibeln Kunskap

hast borne.

Psaltaren 69:7
Ty för din skull bär jag smälek, för din skull höljer blygsel mitt ansikte;

Mika 7:9
Eftersom jag har syndat mot HERREN, vill jag bära hans vrede, till dess att han utför min sak och skaffar mig rätt, till dess att han för mig ut i ljuset, så att jag med lust får se på hans rättfärdighet.

Markus 15:21
Och en man som kom utifrån marken gick där fram, Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus' fader; honom tvingade de att gå med och bära hans kors.

Lukas 14:27
Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig, han kan icke vara min lärjunge.

1 Korinthierbrevet 13:7
Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

Galaterbrevet 6:2
Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.

Hebreerbrevet 13:13
Låtom oss alltså gå ut till honom »utanför lägret» och bära hans smälek.

hast patience.

Uppenbarelseboken 1:9
Jag, Johannes, eder broder, som med eder har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö som heter Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

Uppenbarelseboken 3:10
Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.

Psaltaren 37:7
Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Lukas 21:19
Genom att vara ståndaktiga skolen I vinna edra själar.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Romabrevet 5:3,4
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,…

Romabrevet 8:25
Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Romabrevet 15:4,5
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.…

Kolosserbrevet 1:11
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

2 Thessalonikerbr. 3:5
Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.

Hebreerbrevet 6:12,15
så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.…

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

Hebreerbrevet 12:1
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

Jakobsbrevet 1:3,4
och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet.…

Jakobsbrevet 5:7-11
Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn.…

2 Petrusbrevet 1:6
i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

hast laboured.

Romabrevet 16:12
Hälsen Tryfena och Tryfosa, som arbeta i Herren. Hälsen Persis, den älskade systern, som har så mycket arbetat i Herren.

1 Korinthierbrevet 16:16
därför mån I å eder sida underordna eder under dessa män och under envar som bistår dem i deras arbete och själv gör sig möda.

2 Korinthierbrevet 5:9
Därför söka vi ock vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi äro hemma eller borta.

2 Korinthierbrevet 6:5
under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält,

2 Korinthierbrevet 10:15
När vi säga detta, berömma vi oss icke till övermått, icke av andras arbete. Men väl hava vi det hoppet, att i samma mån som eder tro växer till, vi inom det område som har tillfallit oss skola bland eder vinna framgång, i så överflödande mått,

2 Korinthierbrevet 11:23
Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i dödsnöd många gånger.

Filipperbrevet 2:16
i det att I hållen fast vid livets ord. Bliven mig så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag icke har strävat förgäves och icke förgäves har arbetat.

Filipperbrevet 4:3
Ja, också till dig, min Synsygus -- du som med rätta bär det namnet -- har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

1 Thessalonikerbr. 2:9
I kommen ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru vi, under det att vi predikade för eder Guds evangelium, strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

1 Thessalonikerbr. 5:12
Vi bedja eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män som arbeta bland eder, och som äro edra föreståndare i Herren och förmana eder.

2 Thessalonikerbr. 3:8
ej heller åto vi någons bröd för intet; tvärtom åto vi vårt bröd under arbete och möda, och vi strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

1 Timotheosbrevet 4:10
Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.

1 Timotheosbrevet 5:17
Sådana äldste som äro goda församlingsföreståndare må aktas dubbel heder värda, först och främst de som arbeta med predikande och undervisning.

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

hast not.

Lukas 18:1
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

2 Korinthierbrevet 4:1,16
Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.…

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

2 Thessalonikerbr. 3:13
Och I, käre bröder, mån icke förtröttas att göra vad gott är.

Hebreerbrevet 12:3-5
Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.…

Länkar
Uppenbarelseboken 2:3 InterUppenbarelseboken 2:3 FlerspråkigApocalipsis 2:3 SpanskaApocalypse 2:3 FranskaOffenbarung 2:3 TyskaUppenbarelseboken 2:3 KinesiskaRevelation 2:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Uppenbarelseboken 2
2Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet, och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare. 3Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats. 4Men jag har det emot dig, att du har övergivit din första kärlek.…
Korshänvisningar
Lukas 5:5
Då svarade Simon och sade: »Mästare, vi hava arbetat hela natten och fått intet; men på ditt ord vill jag kasta ut näten.»

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Johannes 15:21
Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig.

Hebreerbrevet 12:3
Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

Uppenbarelseboken 2:2
Överst på sidan
Överst på sidan