Apostagärningarna 9:31
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Dansk (1917 / 1931)
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Norsk (1930)
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

King James Bible
Then had the churches rest throughout all Judaea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.

English Revised Version
So the church throughout all Judaea and Galilee and Samaria had peace, being edified; and, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost, was multiplied.
Treasury i Bibeln Kunskap

the churches.

Apostagärningarna 8:1
Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.

5 Mosebok 12:10
Men när I haven gått över Jordan och bon i det land som HERREN, eder Gud, vill giva eder till arvedel, och när han har låtit eder få ro för alla edra fiender runt omkring, då att I bon i trygghet,

Josuaé 21:44
Och HERREN lät dem hava ro på alla sidor, alldeles såsom han med ed hade lovat deras fäder; och ingen av deras fiender kunde stå dem emot, utan HERREN gav alla deras fiender i deras hand.

Domarboken 3:30
Så blev Moab då kuvat under Israels hand. Och landet hade nu ro i åttio år.

1 Krönikeboken 22:9,18
Men se, åt dig skall födas en son; han skall bliva en fridsäll man, och jag skall låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring; ty Salomo skall han heta, och frid och ro skall jag låta vila över Israel i hans dagar.…

Psaltaren 94:13
för att skaffa honom ro för olyckans dagar, till dess de ogudaktigas grav varder grävd.

Ordspråksboken 16:7
Om en mans vägar behaga HERREN väl så gör han ock hans fiender till hans vänner.

Jesaja 11:10
Och det skall ske på den tiden att hednafolken skola söka telningen från Isais rot, där han står såsom ett baner för folken; och hans boning skall vara idel härlighet.

Sakaria 9:1
Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Hadraks land; också i Damaskus skall den slå ned -- ty HERREN har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar.

Hebreerbrevet 4:9
Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk.

were edified.

Romabrevet 14:19
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 3:9-15
Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.…

1 Korinthierbrevet 14:4,5,12,26
Den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv, men den som profeterar, han uppbygger en hel församling.…

2 Korinthierbrevet 10:8
Och om jag än något härutöver berömmer mig, då nu fråga är om vår myndighet -- den som Herren har givit oss, till att uppbygga eder och icke till att nedbryta -- så skall jag dock icke komma på skam därmed.

2 Korinthierbrevet 12:19
Nu torden I redan länge hava menat att det är inför eder som vi försvara oss. Nej, det är inför Gud, i Kristus, som vi tala, men visserligen alltsammans för att uppbygga eder, I älskade.

2 Korinthierbrevet 13:10
Och medan jag ännu är borta ifrån eder, skriver jag detta, för att jag icke, när jag är hos eder, skall nödgas uppträda med stränghet, i kraft av den myndighet som Herren har givit mig, till att uppbygga och icke till att nedbryta.

Efesierbrevet 4:12,16,29
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,…

1 Thessalonikerbr. 5:11
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

1 Timotheosbrevet 1:4
eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron.

Judasbrevet 1:20
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,

and walking.

Nehemja 5:9,15
Och jag sade: »Vad I gören är icke rätt. I borden ju vandra i vår Guds fruktan, så att våra fiender, hedningarna, ej finge orsak att smäda oss.…

Job 28:28
Och till människorna sade han så: »Se Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd.»

Psaltaren 86:11
Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

Psaltaren 111:10
HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

Ordspråksboken 1:7
HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.

Ordspråksboken 8:13
Att frukta HERREN är att hata det onda; ja, högfärd, högmod, en ond vandel och en ränkfull mun, det hatar jag.

Ordspråksboken 14:26,27
Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste, och hans barn få där en tillflykt.…

Ordspråksboken 16:6
Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.

Ordspråksboken 23:17
Låt icke ditt hjärta avundas syndare, men nitälska för HERRENS fruktan beständigt.

Jesaja 11:2,3
Och på honom skall HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande.…

Jesaja 33:6
Ja, trygga tider skola komma för dig! Vishet och kunskap bereda Sion frälsning i rikt mått, och HERRENS fruktan skall vara deras skatt.

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Efesierbrevet 5:21
Underordnen eder varandra i Kristi fruktan.

Kolosserbrevet 1:10
Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk.

and in.

Johannes 14:16-18
och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder:…

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 14:17
Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Romabrevet 15:13
Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

Galaterbrevet 5:22,23
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,…

Efesierbrevet 1:13,14
I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,…

Efesierbrevet 6:18,19
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.…

Filipperbrevet 2:1
Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något,

2 Thessalonikerbr. 2:16,17
Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,…

were multiplied.

Apostagärningarna 6:7
Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga och trodde.

Apostagärningarna 12:24
Men Guds ord hade framgång och utbredde sig.

Ester 8:16,17
För judarna hade nu uppgått ljus och glädje, fröjd och ära.…

Sakaria 8:20-23
Så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skola komma hit och många städers invånare;…

Länkar
Apostagärningarna 9:31 InterApostagärningarna 9:31 FlerspråkigHechos 9:31 SpanskaActes 9:31 FranskaApostelgeschichte 9:31 TyskaApostagärningarna 9:31 KinesiskaActs 9:31 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 9
30När bröderna förnummo detta, förde de honom ned till Cesarea och sände honom därifrån vidare till Tarsus. 31Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 2:47
Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

Apostagärningarna 5:11
Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.

Apostagärningarna 8:1
Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.

Apostagärningarna 16:5
Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för var dag.

Apostagärningarna 20:32
Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland alla som äro helgade.

Apostagärningarna 9:30
Överst på sidan
Överst på sidan