Johannes 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.1I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 1I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
2Dette var i Begyndelsen hos Gud.2Han var i begynnelsen hos Gud. 2Detta var i begynnelsen hos Gud.
3Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.3Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 3Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.
4I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.4I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 4I det var liv, och livet var människornas ljus.
5Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket begreb det ikke.5Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. 5Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.
DANNORSVE
6Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.6Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 6En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes.
7Denne kom til et Vidnesbyrd, for at han skulde vidne om Lyset, for at alle skulde tro ved ham.7han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham. 7Han kom såsom ett vittne, för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom.
8Han var ikke Lyset, men han skulde vidne om Lyset.8Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset. 8Icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
9Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden.9Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 9Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.
DANNORSVE
10Han var i Verden, og Verden er bleven til ved ham, og Verden kendte ham ikke.10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 10I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.
11Han kom til sit eget, og hans egne toge ikke imod ham.11Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 11Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.
12Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn;12Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 12Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;
13hvilke ikke bleve fødte af Blod, ej heller af Køds Villie, ej heller af Mands Villie, men af Gud.13og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 13och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud.
DANNORSVE
14Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.14Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. 14Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.
15Johannes vidner om ham og raaber og siger: »Ham var det, om hvem jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er kommen foran mig; thi han var før mig.«15Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. 15Johannes vittnar om honom, han ropar och säger: »Det var om denne jag sade: 'Den som kommer efter mig, han är före mig; ty han var förr än jag.'»
16Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Naade over Naade.16For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; 16Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;
17Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.17for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 17ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.
18Ingen har nogen Sinde set Gud; den enbaarne Søn, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.18Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. 18Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.
DANNORSVE
19Og dette er Johannes's Vidnesbyrd, da Jøderne sendte Præster og Leviter ud fra Jerusalem, for at de skulde spørge ham: »Hvem er du?«19Og dette er Johannes' vidnesbyrd, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: Hvem er du? 19Och detta är vad Johannes vittnade, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var.
20Og han bekendte og nægtede ikke, og han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.«20Da bekjente han og nektet ikke; han bekjente: Jeg er ikke Messias. 20Han svarade öppet och förnekade icke; han sade öppet: »Jag är icke Messias.»
21Og de spurgte ham: »Hvad da? Er du Elias?« Han siger: »Det er jeg ikke.« »Er du Profeten?« Og han svarede: »Nej.«21Og de spurte ham: Hvad da? Er du Elias? Han sa: Det er jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte: Nei. 21Åter frågade de honom: »Vad är du då? Är du Elias?» Han svarade: »Det är jag icke.» -- »Är du Profeten?» Han svarade: »Nej.»
22Da sagde de til ham: »Hvem er du? For at vi kunne give dem Svar, som have udsendt os; hvad siger du om dig selv?«22De sa da til ham: Hvem er du? så vi kan gi dem svar som har sendt oss; hvad sier du om dig selv? 22Då sade de till honom: »Vem är du då? Säg oss det, så att vi kunna giva dem svar, som hava sänt oss. Vad säger du om dig själv?»
DANNORSVE
23Han sagde: »Jeg er en Røst af en, som raaber i Ørkenen: Jævner Herrens Vej, som Profeten Esajas har sagt.«23Han sa: Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt. 23Han svarade: »Jag är rösten av en som ropar i öknen: 'Jämnen vägen för Herren', såsom profeten Esaias sade.»
24Og de vare udsendte fra Farisæerne,24Og de som var utsendt, var fariseere, 24Och männen voro utsända ifrån fariséerna.
25og de spurgte ham og sagde til ham: »Hvorfor døber du da, dersom du ikke er Kristus, ej heller Elias, ej heller Profeten?«25og de spurte ham: Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten? 25Och de frågade honom och sade till honom: »Varför döper du då, om du icke är Messias, ej heller Elias, ej heller Profeten?»
26Johannes svarede dem og sagde: »Jeg døber med Vand; midt iblandt eder staar den, I ikke kende,26Johannes svarte dem: Jeg døper med vann; midt iblandt eder står den I ikke kjenner, 26Johannes svarade dem och sade: »Jag döper i vatten; men mitt ibland eder står en som I icke kännen:
27han som kommer efter mig, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse.«27han som kommer efter mig, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse. 27han som kommer efter mig, vilkens skorem jag icke är värdig att upplösa.»
28Dette skete i Bethania hinsides Jordan, hvor Johannes døbte.28Dette skjedde i Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døpte. 28Detta skedde i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.
DANNORSVE
29Den næste Dag ser han Jesus komme til sig, og han siger: »Se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd!29Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd! 29Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: »Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!
30Han er den, om hvem jeg sagde: Efter mig kommer en Mand, som er kommen foran mig; thi han var før mig.30Det er ham om hvem jeg sa: Efter mig kommer en mann som er kommet foran mig, fordi han var før mig. 30Om denne var det som jag sade: 'Efter mig kommer en man som är före mig; ty han var förr än jag.'
31Og jeg kendte ham ikke; men for at han skulde aabenbares for Israel, derfor er jeg kommen og døber med Vand.«31Og jeg kjente ham ikke; men forat han skulde åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. 31Och jag kände honom icke; men för att han skall bliva uppenbar för Israel, därför är jag kommen och döper i vatten.»
32Og Johannes vidnede og sagde: »Jeg har set Aanden dale ned som en Due fra Himmelen, og den blev over ham.32Og Johannes vidnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blev over ham. 32Och Johannes vittnade och sade: »Jag såg Anden såsom en duva sänka sig ned från himmelen; och han förblev över honom.
DANNORSVE
33Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Aanden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligaand.33Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige Ånd; 33Och jag kände honom icke; men den som sände mig till att döpa i vatten, han sade till mig: 'Den över vilken du får se Anden sänka sig ned och förbliva, han är den som döper i helig ande.'
34Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn.«34og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds Sønn. 34Och jag har sett det, och jag har vittnat att denne är Guds Son.»
DANNORSVE
35Den næste Dag stod Johannes der atter og to af hans Disciple.35Dagen efter stod atter Johannes og to av hans disipler der, 35Dagen därefter stod Johannes åter där med två av sina lärjungar.
36Og idet han saa paa Jesus, som gik der, siger han: »Se det Guds Lam!«36og han så Jesus som kom gående, og sa: Se der Guds lam! 36När då Jesus kom gående, såg Johannes på honom och sade: »Se, Guds Lamm!»
37Og de to Disciple hørte ham tale, og de fulgte Jesus.37Og de to disipler hørte hans ord, og de fulgte efter Jesus. 37Och de två lärjungarna hörde hans ord och följde Jesus.
38Men Jesus vendte sig om, og da han saa dem følge sig, siger han til dem: »Hvad søge I efter?« Men de sagde til ham: (39) »Rabbi! (hvilket udlagt betyder Mester) hvor opholder du dig?«38Da vendte Jesus sig om, og da han så de fulgte efter ham, sa han til dem: 38Då vände sig Jesus om, och när han såg att de följde honom, frågade han dem: »Vad viljen I?» De svarade honom: »Rabbi» (det betyder mästare) »var bor du?»
DANNORSVE
39Han siger til dem: »Kommer og ser!« De kom da og saa, hvor han opholdt sig, og de bleve hos ham den Dag; det var ved den Tiende Time.39Hvad søker I? De sa til ham: Rabbi! det er utlagt: mester! hvor har du ditt herberge? Han sa til dem: Kom og se! Da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de blev hos ham den dag; det var omkring den tiende time. 39Han sade till dem: »Kommen och sen.» Då gingo de med honom och sågo var han bodde; och de stannade den dagen hos honom. -- Detta skedde vid den tionde timmen.
40Den ene af de to, som havde hørt Johannes's Ord og havde fulgt ham, var Andreas, Simon Peters Broder.40En av de to som hørte hint ord av Johannes og fulgte efter ham, var Andreas, Simon Peters bror; 40En av de två som hade hört var Johannes sade, och som hade följt Jesus, var Andreas, Simon Petrus' broder.
41Denne finder først sin egen Broder Simon og siger til ham: »Vi have fundet Messias« (hvilket er udlagt: Kristus).41han finner først sin bror Simon, og sier til ham: Vi har funnet Messias, det er utlagt: Kristus. 41Denne träffade först sin broder Simon och sade till honom: »Vi hava funnit Messias» (det betyder detsamma som Kristus).
42Og han førte ham til Jesus. Jesus saa paa ham og sagde: »Du er Simon, Johannes's Søn; du skal hedde Kefas« (det er udlagt: Petrus).42Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter. 42Och han förde honom till Jesus. Då såg Jesus på honom och sade: »Du är Simon, Johannes' son; du skall heta Cefas» (det betyder detsamma som Petrus).
DANNORSVE
43Den næste Dag vilde han drage derfra til Galilæa; og han finder Filip. Og Jesus siger til ham: »Følg mig!«43Dagen efter vilde han dra derfra til Galilea, og han traff Filip. Og Jesus sa til ham: Følg mig! 43Dagen därefter ville Jesus gå därifrån till Galileen, och han träffade då Filippus. Och Jesus sade till honom: »Följ mig.»
44Men Filip var fra Bethsajda, fra Andreas's og Peters By.44Men Filip var fra Betsaida, Andreas' og Peters by. 44Och Filippus var från Betsaida, Andreas' och Petrus' stad.
45Filip finder Nathanael og siger til ham: »Vi have fundet ham, hvem Moses i Loven og ligesaa Profeterne have skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth.«45Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret! 45Filippus träffade Natanael och sade till honom: »Den som Moses har skrivit om i lagen och som profeterna hava skrivit om, honom hava vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.»
46Og Nathanael sagde til ham: »Kan noget godt være fra Nazareth?« Filip siger til ham: »Kom og se!«46Og Natanael sa til ham: Kan det komme noget godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se! 46Natanael sade till honom: »Kan något gott komma från Nasaret?» Filippus svarade honom: »Kom och se.»
DANNORSVE
47Jesus saa Nathanael komme til sig, og han siger om ham: »Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig.«47Jesus så Natanael komme bortimot sig, og sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i. 47När nu Jesus såg Natanael nalkas, sade han om honom: »Se, denne är en rätt israelit, i vilken icke finnes något svek.»
48Nathanael siger til ham: »Hvorfra kender du mig?« Jesus svarede og sagde til ham: »Førend Filip kaldte dig, saa jeg dig, medens du var under Figentræet.«48Natanael sa til ham: Hvor kjenner du mig fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på dig, mens du var under fikentreet, så jeg dig. 48Natanael frågade honom: »Huru kunna du känna mig?» Jesus svarade och sade till honom: »Förrän Filippus kallade dig, såg jag dig, där du var under fikonträdet.»
49Nathanael svarede ham: »Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels Konge.«49Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge! 49Natanael svarade honom: »Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.»
50Jesus svarede og sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde dig, at jeg saa dig under Figentræet? Du skal se større Ting end disse.«50Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg sa dig at jeg så dig under fikentreet, derfor tror du? Du skal få se det som er større enn dette. 50Jesus svarade och sade till honom: »Eftersom jag sade dig att jag såg dig under fikonträdet, tror du? Större ting än vad detta är skall du få se.»
51Og han siger til ham: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle fra nu af se Himmelen aabnet og Guds Engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«51Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal se himmelen åpnet og Guds engler stige op og stige ned over Menneskesønnen. 51Därefter sade han till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över Människosonen.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Luke 24
Top of Page
Top of Page