2 Timotheosbrevet 2:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

Dansk (1917 / 1931)
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

Norsk (1930)
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!

King James Bible
Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.

English Revised Version
Howbeit the firm foundation of God standeth, having this seal, The Lord knoweth them that are his: and, Let every one that nameth the name of the Lord depart from unrighteousness.
Treasury i Bibeln Kunskap

the foundation.

Ordspråksboken 10:25
När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige; men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består.

Jesaja 14:32
Vad skall man då svara det främmande folkets sändebud? Jo, att det är HERREN som har grundat Sion, och att de betryckta bland hans folk där hava sin tillflykt.

Jesaja 28:16
därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly.

Matteus 7:25
Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget.

Lukas 6:48
Han är lik en man som ville bygga ett hus och som då grävde djupt och lade dess grund på hälleberget. När sedan översvämning kom, störtade sig vattenströmmen mot det huset, men den förmådde dock icke skaka det, eftersom det var så byggt.

1 Korinthierbrevet 3:10,11
Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till, huru han bygger därpå.…

Efesierbrevet 2:20
uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv,

1 Timotheosbrevet 6:19
Må de så lägga av åt sig skatter som kunna bliva en god grundval för det tillkommande, så att de vinna det verkliga livet.

Hebreerbrevet 11:10
Ty han väntade på »staden med de fasta grundvalarna», vars byggmästare och skapare är Gud.

Uppenbarelseboken 21:14
Och stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stodo tolv namn: namnen på Lammets tolv apostlar.

standeth.

Matteus 24:24
Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.

Markus 13:22
Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de utvalda.

Romabrevet 8:31-35
Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?…

Romabrevet 9:11
Ty förrän dessa voro födda, och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, blev det ordet henne sagt -- för att Guds utkorelse-rådslut skulle bliva beståndande, varvid det icke skulle bero på någons gärningar, utan på honom som kallar --

Hebreerbrevet 6:18,19
Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.…

1 Johannesbrevet 2:19
Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

sure.

Psaltaren 112:6
Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse.

Psaltaren 125:1,2
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.…

having.

Haggai 2:23
På den tiden, säger HERREN Sebaot, skall jag taga dig, min tjänare Serubbabel, Sealtiels son, säger HERREN, och skall akta dig såsom min signetring; ty dig har jag utvalt, säger HERREN Sebaot.

Sakaria 3:9
ty se, i den sten som jag har lagt inför Josua -- över vilken ena sten sju ögon vaka -- i den skall jag inrista den inskrift som hör därtill, säger HERREN Sebaot; och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag.

Sakaria 4:7-9
Vilket du än må vara, du stora berg som reser dig mot Serubbabel, så skall du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han skall få föra fram slutstenen under jubelrop: 'Nåd, nåd må vila över den!'»…

Efesierbrevet 4:30
Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

The Lord.

4 Mosebok 16:5
Sedan talade han till Kora och hela hans hop och sade: »I morgon skall HERREN göra kunnigt vem som hör honom till, och vem som är den helige åt vilken han giver tillträde till sig. Och den han utväljer, honom skall han giva tillträde till sig.

Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Psaltaren 37:18,28
HERREN känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen.…

Nahum 1:7
HERREN är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom.

Matteus 7:23
Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

Lukas 13:27
Men han skall svara: 'Jag säger eder: Jag vet icke varifrån I ären; gån bort ifrån mig, alla I ogärningsmän.'

Johannes 10:14
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig,

Johannes 10:27-30
Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig.…

Johannes 13:18
Jag talar icke om eder alla; jag vet vilka jag har utvalt. Men detta skriftens ord skulle ju fullbordas: 'Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin häl.'

Romabrevet 8:28
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

Romabrevet 11:2
Gud har icke förskjutit sitt folk, som redan förut hade blivit känt av honom. Eller veten I icke vad skriften säger, där den talar om Elias, huru denne inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord:

1 Korinthierbrevet 8:3
Men den som älskar Gud, han är känd av honom.

Galaterbrevet 4:9
Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar?

Uppenbarelseboken 17:8
Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens begynnelse äro skrivna i livets bok, skola förundra sig, när de få se vilddjuret som har varit, och icke mer är, men dock skall komma. --

Let.

4 Mosebok 6:27
Så skola de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna dem.

Psaltaren 97:10
I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

Jesaja 63:19
Det är oss nu så, som om du aldrig hade varit herre över oss, om om vi ej hade blivit uppkallade efter ditt namn.

Jesaja 65:15
Och I skolen lämna edert namn till ett förbannelsens ord, så att mina utkorade skola säga: »Sådan död give dig Herren, HERREN.» Men åt sina tjänare skall han giva ett annat namn:

Matteus 28:19
Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

Apostagärningarna 9:14
Och han har nu här med sig fullmakt ifrån översteprästerna att fängsla alla dem som åkalla ditt namn.»

Apostagärningarna 11:26
Och när han hade träffat honom, tog han honom med sig till Antiokia. Ett helt år hade de sedan sin umgängelse inom församlingen och undervisade ganska mycket folk. Och det var i Antiokia som lärjungarna först begynte kallas »kristna».

Apostagärningarna 15:17
för att ock övriga människor skola söka Herren, alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn. Så säger Herren, han som skall göra detta,

Romabrevet 15:9,20
hedningarna åter hava fått prisa Gud för hans barmhärtighets skull. Så är ock skrivet: »Fördenskull vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn.»…

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

Efesierbrevet 3:15
honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn --

Uppenbarelseboken 2:13
Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke ens på den tid då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare, blev dräpt hos eder -- där varest Satan bor.

Uppenbarelseboken 3:8
Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn.

Uppenbarelseboken 22:4
och skola se hans ansikte; och hans namn skall stå tecknat på deras pannor.

depart.

Job 28:28
Och till människorna sade han så: »Se Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd.»

Psaltaren 34:14
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.

Psaltaren 37:27
Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.

Ordspråksboken 3:7
Håll dig icke själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda.

Romabrevet 12:9
Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

Efesierbrevet 4:17-22
Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren, att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra,…

Efesierbrevet 5:1-11
Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn,…

Länkar
2 Timotheosbrevet 2:19 Inter2 Timotheosbrevet 2:19 Flerspråkig2 Timoteo 2:19 Spanska2 Timothée 2:19 Franska2 Timotheus 2:19 Tyska2 Timotheosbrevet 2:19 Kinesiska2 Timothy 2:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Timotheosbrevet 2
18ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga. 19Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.» 20Men i ett stort hus finnas kärl icke allenast av guld och silver, utan ock av trä och lera; och somliga äro till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt.…
Korshänvisningar
Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Jesaja 28:16
därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly.

Hesekiel 9:4
HERREN sade till honom: »Gå igenom Jerusalems stad, och teckna med ett tecken på pannan de män som sucka och jämra sig över alla styggelser som bedrivas därinne.»

Nahum 1:7
HERREN är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom.

Lukas 13:27
Men han skall svara: 'Jag säger eder: Jag vet icke varifrån I ären; gån bort ifrån mig, alla I ogärningsmän.'

Johannes 3:33
Men om någon tager emot hans vittnesbörd, så bekräftar han därmed att Gud är sannfärdig.

Johannes 10:14
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig,

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

1 Korinthierbrevet 8:3
Men den som älskar Gud, han är känd av honom.

1 Timotheosbrevet 3:15
Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta huru man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.

2 Timotheosbrevet 2:18
Överst på sidan
Överst på sidan