Matthæus 24
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og Jesus gik ud, bort fra Helligdommen, og hans Disciple kom til ham for at vise ham Helligdommens Bygninger.1Og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom til ham for å vise ham templets bygninger. 1Och Jesus gick därifrån, ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bådo honom giva akt på helgedomens byggnader.
2Men han svarede og sagde til dem: »Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg eder, her skal ikke lades Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.«2Men han svarte og sa til dem: Ser I ikke alt dette? Sannelig sier jeg eder: Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned. 2Då svarade han och sade till dem: »Ja, I sen nu allt detta; men sannerligen säger jag eder: Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.»
3Men da han sad paa Oliebjerget, kom hans Disciple til ham afsides og sagde: »Sig os, naar skal dette ske? Og hvad er Tegnet paa din Tilkommelse og Verdens Ende?«3Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? 3När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: »Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände.»
4Og Jesus svarede og sagde til dem: »Ser til, at ingen forfører eder!4Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! 4Då svarade Jesus och sade till dem: »Sen till, att ingen förvillar eder.
DANNORSVE
5Thi mange skulle paa mit Navn komme og sige: Jeg er Kristus; og de skulle forføre mange.5For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. 5Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många.
6Men I skulle faa at høre om Krige og Krigsrygter. Ser til, lader eder ikke forskrække; thi det maa ske; men Enden er ikke endda.6Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. 6Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne.
7Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Hungersnød og Jordskælv her og der.7For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. 7Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra;
8Men alt dette er Veernes Begyndelse.8Men alt dette er begynnelsen til veene. 8men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'.
DANNORSVE
9Da skulle de overgive eder til Trængsel og slaa eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.9Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 9Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.
10Og da skulle mange forarges og forraade hverandre og hade hverandre.10Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 10Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.
11Og mange falske Profeter skulle fremstaa og forføre mange.11og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 11Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.
12Og fordi Lovløsheden bliver mangfoldig, vil Kærligheden blive kold hos de fleste.12Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 12Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna.
DANNORSVE
13Men den, som holder ud indtil Enden, han skal frelses.13Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. 13Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.
14Og dette Rigets Evangelium skal prædikes i hele Verden til et Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal Enden komme.14Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. 14Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.
DANNORSVE
15Naar I da se Ødelæggelsens Vederstyggelighed, hvorom der er talt ved Profeten Daniel, staa paa hellig Grund, (den, som læser det, han give Agt!)15Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! - 15När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt därpå --
16da skulle de, som ere i Judæa, fly ud paa Bjergene;16da må de som er i Judea, fly til fjells, 16då må de som äro i Judeen fly bort till bergen,
17den, som er paa Taget, stige ikke ned for at hente, hvad der er i hans Hus;17og den som er på taket, ikke stige ned for å hente noget fra sitt hus, 17och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus,
18og den, som er paa Marken, vende ikke tilbage før at hente sine Klæder!18og den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe. 18och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel.
DANNORSVE
19Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage!19Ve de fruktsommelige og dem som gir die, i de dager! 19Och ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden!
20Og beder om, at eders Flugt ikke skal ske om Vinteren, ej heller paa en Sabbat;20Men bed at eders flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten! 20Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten.
21thi der skal da være en Trængsel saa stor, som der ikke har været fra Verdens Begyndelse indtil nu og heller ikke skal komme.21for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli. 21Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.
22Og dersom disse Dage ikke bleve afkortede, da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes Skyld skulle disse Dage afkortes.22Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. 22Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.
23Dersom nogen da siger til eder: Se, her er Kristus, eller der! da skulle I ikke tro det.23Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det. 23Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det icke.
DANNORSVE
24Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstaa og gøre store Tegn og Undergerninger, saa at ogsaa de udvalgte skulde blive forførte, om det var muligt.24For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 24Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.
25Se, jeg har sagt eder det forud.25Se, jeg har sagt eder det forut. 25Jag har nu sagt eder det förut.
DANNORSVE
26Derfor, om de sige til eder: Se, han er i Ørkenen, da gaar ikke derud; se, han er i Kamrene, da tror det ikke!26Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke! 26Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke.
27Thi ligesom Lynet udgaar fra Østen og lyser indtil Vesten, saaledes skal Menneskesønnens Tilkommelse være.27For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være. 27Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. --
28Hvor Aadselet er, der ville Ørnene samle sig.28Hvor åtselet er, der skal ørnene samles. 28Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.
29Men straks efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes og Maanen ikke give sit Skin og Stjernerne falde ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter skulle rystes.29Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 29Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva.
DANNORSVE
30Og da skal Menneskesønnens Tegn vise sig paa Himmelen; og da skulle alle Jordens Stammer jamre sig, og de skulle se Menneskesønnen komme paa Himmelens Skyer med Kraft og megen Herlighed.30Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. 30Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet.
31Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himmelen til den anden.31Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn. 31Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.
DANNORSVE
32Men lærer Lignelsen af Figentræet: Naar dets Gren allerede er bleven blød, og Bladene skyde frem, da skønne I, at Sommeren er nær.32Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet I at sommeren er nær; 32Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära.
33Saaledes skulle ogsaa I, naar I se alt dette, skønne, at han er nær for Døren.33således skal også I, når I ser alt dette, vite at han er nær for døren. 33Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.
34Sandelig, siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgaa, førend alle disse Ting ere skete.34Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer. 34Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.
35Himmelen og Jorden skulle forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.35Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. 35Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.
DANNORSVE
36Men om den Dag og Time ved ingen, end ikke Himmelens Engle, heller ikke Sønnen, men kun Faderen alene.36Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader. 36Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.
37Og ligesom Noas Dage vare, saaledes skal Menneskesønnens Tilkommelse være.37Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; 37Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.
38Thi ligesom de i Dagene før Syndfloden aade og drak, toge til Ægte og bortgiftede, indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken,38for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 38Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken;
39og ikke agtede det, førend Syndfloden kom og tog dem alle bort, saaledes skal ogsaa Menneskesønnens Tilkommelse være.39og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være. 39och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort -- så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.
DANNORSVE
40Da skulle to Mænd være paa Marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage.40Da skal to være ute på marken; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. 40Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.
41To Kvinder skulle male paa Kværnen; den ene tages med, og den anden lades tilbage.41To kvinner skal male på kvernen; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. 41Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.
42Vaager derfor, thi I vide ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer.42Våk derfor! for I vet ikke hvad dag eders Herre kommer. 42Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.
43Men dette skulle I vide, at dersom Husbonden vidste, i hvilken Nattevagt Tyven vilde komme, da vaagede han og tillod ikke, at der skete Indbrud i hans Hus.43Men det skal I vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da vilde han våke, og ikke la nogen bryte inn i sitt hus. 43Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus.
44Derfor vorder ogsaa I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I ikke mene.44Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker. 44Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.
DANNORSVE
45Hvem er saa den tro og forstandige Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid?45Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 45Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid --
46Salig er den Tjener, hvem hans Herre, naar han kommer, finder handlende saaledes.46Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 46salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så.
47Sandelig, siger jeg eder, han skal sætte ham over alt, hvad han ejer.47Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier. 47Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger.
48Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,48Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid, 48Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer icke så snart',
49og saa begynder at slaa sine Medtjenere og spiser og drikker med Drankerne,49og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med drankerne, 49och han begynner slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som äro druckna,
DANNORSVE
50da skal den Tjeners Herre komme paa den Dag, han ikke venter, og i den Time, han ikke ved,50da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, 50då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det,
51og hugge ham sønder og give ham hans Lod sammen med Hyklerne; der skal der være Graad og Tænders Gnidsel.51og hugge ham sønder og gi ham Iodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel. 51och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 23
Top of Page
Top of Page