Matthæus 23
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Da talte Jesus til Skarerne og til sine Disciple og sagde:1Da talte Jesus til folket og til sine disipler og sa: 1Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar
2»Paa Mose Stol sidde de skriftkloge og Farisæerne.2På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 2och sade: »På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig.
3Gører og holder derfor alt, hvad de sige eder; men gører ikke efter deres Gerninger; thi de sige det vel, men gøre det ikke.3Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke; 3Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke.
4Men de binde svare Byrder, vanskelige at bære, og lægge dem paa Menneskenes Skuldre; men selv ville de ikke bevæge dem med en Finger.4de binder svære byrder, som er vanskelige å bære, og legger dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med sin finger. 4De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem.
DANNORSVE
5Men de gøre alle deres Gerninger for at beskues af Menneskene; thi de gøre deres Bederemme brede og Kvasterne paa deres Klæder store.5Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 5Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora.
6Og de ville gerne sidde øverst til Bords ved Maaltiderne og paa de fornemste Pladser i Synagogerne6og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 6De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna
7og lade sig hilse paa Torvene og kaldes Rabbi af Menneskene.7og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene. 7och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas 'rabbi'.
8Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders Mester, men I ere alle Brødre.8Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre. 8Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder.
9Og I skulle ikke kalde nogen paa Jorden eders Fader; thi een er eders Fader, han, som er i Himlene.9Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 9Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen.
DANNORSVE
10Ej heller skulle I lade eder kalde Vejledere; thi een er eders Vejleder, Kristus.10Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 10Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus.
11Men den største iblandt eder skal være eders Tjener.11Men den største blandt eder skal være eders tjener. 11Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare.
12Men den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.12Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies. 12Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.
13Men ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I tillukke Himmeriges Rige for Menneskene; thi I gaa ikke derind, og dem, som ville gaa ind, tillade I det ikke.13Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn. 13Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.
14[Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I opæde Enkers Huse og bede paa Skrømt længe; derfor skulle I faa des haardere Dom.]14Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som opeter enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Derfor skal I få dess hårdere dom. 14 
DANNORSVE
15Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I drage om til Vands og til Lands for at vinde en eneste Tilhænger; og naar han er bleven det, gøre I ham til et Helvedes Barn, dobbelt saa slemt, som I selv ere.15Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er! 15Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären!
16Ve eder, I blinde Vejledere! I, som sige: Den, som sværger ved Templet, det er intet; men den, som sværger ved Guldet i Templet, han er forpligtet.16Ve eder, I blinde veiledere, som sier: Om nogen sverger ved templet, det er intet; men den som sverger ved gullet i templet, han er bundet! 16Ve eder, I blinde ledare, som sägen: 'Om någon svär vid templet, så betyder det intet; men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden av sin ed'!
17I Daarer og blinde! hvilket er da størst? Guldet eller Templet, som helliger Guldet?17I dårer og blinde! hvad er størst, gullet, eller templet som helliger gullet? 17I dåraktige och blinde, vilket är då förmer, guldet eller templet, som har helgat guldet?
18Fremdeles: Den, som sværger ved Alteret, det er intet; men den, som sværger ved Gaven derpaa, han er forpligtet.18Og: Om nogen sverger ved alteret, det er intet; men den som sverger ved den offergave som ligger på det, han er bundet. 18Så ock: 'Om någon svär vid altaret, så betyder det intet; men om någon svär vid offergåvan som ligger därpå, då är han bunden av sin ed.'
19I Daarer og blinde! hvilket er da størst? Gaven eller Alteret, som helliger Gaven?19I blinde! hvad er størst, offergaven, eller alteret som helliger gaven? 19I blinde, vilket är då förmer, offergåvan eller altaret, som helgar offergåvan?
DANNORSVE
20Derfor, den, som sværger ved Alteret, sværger ved det og ved alt det, som er derpaa.20Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det, 20Den som svär vid altaret, han svär alltså både vid detta och vid allt som ligger därpå.
21Og den, som sværger ved Templet, sværger ved det og ved ham, som bor deri.21og den som sverger ved templet, han sverger ved det og ved ham som bor i det, 21Och den som svär vid templet, han svär både vid detta och vid honom som bor däri.
22Og den, som sværger ved Himmelen, sværger ved Guds Trone og ved ham, som sidder paa den.22og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 22Och den som svär vid himmelen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter därpå.
23Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I give Tiende af Mynte og Dild og Kommen og have forsømt de Ting i Loven, der have større Vægt, Retten og Barmhjertigheden og Troskaben. Disse Ting burde man gøre og ikke forsømme hine.23Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 23Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.
24I blinde Vejledere, I, som si Myggen af, men nedsluge Kamelen!24I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen! 24I blinde ledare, som silen bort myggan och sväljen kamelen!
DANNORSVE
25Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I rense det udvendige af Bægeret og Fadet; men indvendigt ere de fulde af Rov og Umættelighed.25Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! 25Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska!
26Du blinde Farisæer! rens først det indvendige af Bægeret og Fadet, for at ogsaa det udvendige af dem kan blive rent.26Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig! 26Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bliva ren.
27Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I ere ligesom kalkede Grave, der jo synes dejlige udvendigt, men indvendigt ere fulde af døde Ben og al Urenhed.27Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! 27Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet!
28Saaledes synes ogsaa I vel udvortes retfærdige for Menneskene; men indvortes ere I fulde af Hykleri og Lovløshed.28Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet. 28Så synens ock I utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet.
29Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I bygge Profeternes Grave og pryde de retfærdiges Gravsteder og sige:29Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som bygger profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier: 29Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter
DANNORSVE
30Havde vi været til i vore Fædres Dage, da havde vi ikke været delagtige med dem i Profeternes Blod.30Hadde vi levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! 30och sägen: 'Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod'!
31Altsaa give I eder selv det Vidnesbyrd, at I ere Sønner af dem, som have ihjelslaaet Profeterne.31Så gir I da eder selv det vidnesbyrd at I er deres barn som slo profetene ihjel; 31Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna.
32Saa gører da ogsaa I eders Fædres Maal fuldt!32fyll da også I eders fedres mål! 32Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått.
33I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undfly Helvedes Dom?33I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom? 33I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?
34Derfor se, jeg sender til eder Profeter og vise og skriftkloge; nogle af dem skulle I slaa ihjel og korsfæste, og nogle af dem skulle I hudstryge i, eders Synagoger og forfølge fra Stad til Stad,34Derfor, se, jeg sender til eder profeter og vismenn og skriftlærde; nogen av dem skal I slå ihjel og korsfeste, og nogen av dem skal I hudstryke i eders synagoger og forfølge fra by til by, 34Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.
DANNORSVE
35for at alt det retfærdige Blod skal komme over eder, som er udgydt paa Jorden, fra den retfærdige Abels Blod indtil Sakarias's, Barakias's Søns, Blod, hvem I sloge ihjel imellem Templet og Alteret.35forat det skal komme over eder alt det rettferdige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod inntil Sakarias', Barakias' sønns blod, han som I slo ihjel mellem templet og alteret; 35Och så skall över eder komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, ända ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias', Barakias' sons blod, hans som I dräpten mellan templet och altaret.
36Sandelig, siger jeg eder, alt dette skal komme over denne Slægt.36sannelig sier jeg eder: Alt dette skal komme over denne slekt. 36Sannerligen säger jag eder: Allt detta skall komma över detta släkte.
DANNORSVE
37Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslaar Profeterne og stener dem, som ere sendte til dig, hvor ofte vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke.37Jerusalem! Jerusalem! du som slår ihjel profetene, og stener dem som er sendt til dig! hvor ofte jeg vilde samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og I vilde ikke. 37Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat.
38Se, eders Hus lades eder øde!38Se, eders hus skal lates eder øde. 38Se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde.
39Thi jeg siger eder: I skulle ingenlunde se mig fra nu af, indtil I sige: Velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn!«39For jeg sier eder: Fra nu av skal I ikke se mig før I sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! 39Ty jag säger eder: Härefter skolen I icke få se mig, intill den tid då I sägen: 'Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn.'»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 22
Top of Page
Top of Page