Malaki 3:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men därunder hava också de som frukta HERREN talat med varandra; och HERREN har aktat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse av dessa som frukta HERREN och tänka på hans namn.

Dansk (1917 / 1931)
Da talte de, som frygter HERREN, med hverandre. Og HERREN lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Aasyn, for at de kunde ihukommes, som frygter HERREN og slaar Lid til hans Navn.

Norsk (1930)
Da talte de med hverandre de som frykter Herren, og Herren lyttet til og hørte det, og det blev for hans åsyn skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og tenker på hans navn.

King James Bible
Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name.

English Revised Version
Then they that feared the LORD spake one with another: and the LORD hearkened, and heard, and a book of remembrance was written before him, for them that feared the LORD, and that thought upon his name.
Treasury i Bibeln Kunskap

that feared.

Malaki 3:5
Ja, jag skall komma till eder för att hålla dom, och jag skall vara ett snarfärdigt vittne mot trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare, så ock mot dem som förhålla dagakarlen hans lön eller förtrycka änkan och den faderlöse eller vränga rätten för främlingen, men icke frukta mig, säger HERREN Sebaot.

Malaki 4:2
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

1 Mosebok 22:12
Då sade han: »Låt icke din hand komma vid gossen, och gör honom intet; ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du icke har undanhållit mig din ende son.»

1 Kungaboken 18:3,12
Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare; men Obadja dyrkade HERREN med stor iver.…

Job 28:28
Och till människorna sade han så: »Se Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd.»

Psaltaren 33:18
Se, HERRENS öga är vänt till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd;

Psaltaren 111:10
HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

Psaltaren 112:1
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Psaltaren 147:11
HERRENS behag står till dem som frukta honom, till dem som hoppas på hans nåd.

Jesaja 50:10
Vem bland eder, som fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid sin Gud.

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Apostagärningarna 10:2
Han var en from man, som »fruktade Gud» tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.

Uppenbarelseboken 15:4
Vem skulle icke frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Du allena är helig, och alla folk skola komma och tillbedja inför dig. Ty dina domar hava blivit uppenbara.»

spake.

5 Mosebok 6:6-8
Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta.…

1 Samuelsboken 23:16-18
Men Jonatan, Sauls son, stod upp och gick till David i Hores och styrkte hans mod i Gud.…

Ester 4:5-17
Då kallade Ester till sig Hatak, en av de hovmän som konungen hade anställt i hennes tjänst, och bjöd honom att gå till Mordokai, för att få veta vad som var på färde, och varför han gjorde så.…

Psaltaren 16:3
de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

Psaltaren 66:16
Kommen och hören, så vill jag förtälja för eder, I alla som frukten Gud, vad han har gjort mot min själ.

Psaltaren 73:15-17
Om jag hade sagt: »Så vill jag lära», då hade jag svikit dina barns släkte.…

Psaltaren 119:63
Jag sluter mig till alla dem som frukta dig och till dem som hålla dina befallningar.

Ordspråksboken 13:20
Hav din umgängelse med de visa, så varder du vis; den som giver sig i sällskap med dårar, honom går det illa.

Hesekiel 9:4
HERREN sade till honom: »Gå igenom Jerusalems stad, och teckna med ett tecken på pannan de män som sucka och jämra sig över alla styggelser som bedrivas därinne.»

Daniel 2:17,18
Därefter gick Daniel hem och omtalade för Hananja, Misael och Asarja, sina medbröder, vad som var på färde,…

Lukas 2:38
Hon kom också i samma stund tillstädes och prisade Gud och talade om honom till alla dem som väntade på förlossning för Jerusalem.

Lukas 24:14-31
Och de samtalade med varandra om allt detta som hade skett.…

Johannes 1:40-47
En av de två som hade hört var Johannes sade, och som hade följt Jesus, var Andreas, Simon Petrus' broder.…

Johannes 12:20-22
Nu voro där ock några greker, av dem som plägade fara upp för att tillbedja under högtiden.…

Apostagärningarna 1:13
Och när de hade kommit dit, gingo de upp i den sal i övre våningen, där de plägade vara tillsammans: Petrus och Johannes och Jakob och Andreas, Filippus och Tomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, Alfeus' son, och Simon ivraren och Judas, Jakobs son.

Apostagärningarna 2:1
När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med varandra.

Apostagärningarna 4:23-30
När de alltså hade blivit lösgivna, kommo de till sina egna och omtalade för dem allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt dem.…

Efesierbrevet 5:19
och talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,

1 Thessalonikerbr. 5:11,14
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.…

Hebreerbrevet 3:13
utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

Hebreerbrevet 10:24
Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar;

Hebreerbrevet 12:15
Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;

and the.

2 Samuelsbokem 7:1
Då nu konungen satt i sitt hus, sedan HERREN hade låtit honom få ro runt omkring för alla hans fiender,

2 Krönikeboken 6:7
Och min fader David hade väl i sinnet att bygga ett hus åt HERRENS, Israels Guds, namn;

Psaltaren 139:4
Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, HERRE, det till fullo.

Matteus 18:19,20
Ytterligare säger jag eder, att om två av eder här på jorden komma överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen.…

Apostagärningarna 4:31-33
När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.…

a book.

Ester 2:23
Saken blev nu undersökt och så befunnen; och de blevo båda upphängda på trä. Och detta upptecknades i krönikan, för konungen.

Ester 6:1
Den natten kunde konungen icke sova; därför lät han hämta krönikan, där minnesvärda händelser voro upptecknade, och man föreläste ur den för konungen.

Job 19:23-25
Ack att mina ord skreves upp, ack att de bleve upptecknade i en bok,…

Psaltaren 56:8
Du har räknat min flykts dagar. Samla mina tårar i din lägel; de stå ju i din bok.

Jesaja 65:6
Se, detta står upptecknat inför mina ögon; jag skall icke tiga, förrän jag har givit vedergällning, ja, vedergällning i deras sköte,

Daniel 7:10
En flod av eld strömmade ut från honom, tusen gånger tusen voro hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stodo där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blevo upplåtna.

Matteus 12:35-37
En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är.…

Uppenbarelseboken 20:12
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.

that thought.

Psaltaren 10:4
Den ogudaktige säger i sitt högmod: »Han frågar icke därefter.» »Det finnes ingen Gud», så äro alla hans tankar.

Psaltaren 20:7
De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn.

Psaltaren 94:19
När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

Psaltaren 104:33
Jag vill sjunga till HERRENS ära, så länge jag lever; jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.

Jesaja 26:3,8
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.…

Hebreerbrevet 4:12,13
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.…

Länkar
Malaki 3:16 InterMalaki 3:16 FlerspråkigMalaquías 3:16 SpanskaMalachie 3:16 FranskaMaleachi 3:16 TyskaMalaki 3:16 KinesiskaMalachi 3:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Malaki 3
16Men därunder hava också de som frukta HERREN talat med varandra; och HERREN har aktat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse av dessa som frukta HERREN och tänka på hans namn. 17Och dessa, säger HERREN Sebaot, skall jag hava såsom min egendom på den dag, då jag utför mitt verk; och jag skall skona dem, såsom en fader skonar sin son, som tjänar honom.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 32:32
Men förlåt dem nu deras synd; varom icke, så utplåna mig ur boken som du skriver i.»

Psaltaren 34:15
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

Psaltaren 56:8
Du har räknat min flykts dagar. Samla mina tårar i din lägel; de stå ju i din bok.

Jesaja 4:3
Och det skall ske att den som lämnas övrig i Sion och den som bliver kvar i Jerusalem, han skall då kallas helig, var och en som är upptecknad till liv i Jerusalem --

Jeremia 8:6
Jag har givit akt och hört huru de tala vad orätt är; ingen enda finnes, som ångrar sin ondska, ingen säger: »Vad har jag gjort!» Alla löpa de bort, lika hästar som rusa åstad i striden.

Jeremia 31:18
Jag har nogsamt hört huru Efraim klagar: »Du har tuktat mig, ja, jag har blivit tuktad såsom en otämd kalv; tag mig nu åter, så att jag får vända åter; du är ju HERREN, min Gud.

Daniel 12:1
På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken.

Malaki 3:15
Överst på sidan
Överst på sidan