1 Thessalonikerbr. 4:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

Dansk (1917 / 1931)
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.

Norsk (1930)
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

King James Bible
Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.

English Revised Version
Finally then, brethren, we beseech and exhort you in the Lord Jesus, that, as ye received of us how ye ought to walk and to please God, even as ye do walk,--that ye abound more and more.
Treasury i Bibeln Kunskap

we.

1 Thessalonikerbr. 2:11
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,

Romabrevet 12:1
Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- eder andliga tempeltjänst.

2 Korinthierbrevet 6:1
Men såsom medarbetare förmana vi eder ock att icke så mottaga Guds nåd, att det bliver utan frukt.

2 Korinthierbrevet 10:1
Jag Paulus själv, som »är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är långt borta», jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet

Efesierbrevet 4:1
Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,

Filemonbrevet 1:9,10
beder jag dig dock hellre därom för kärlekens skull -- jag, sådan jag nu är, den gamle Paulus, han som därtill nu är en Kristi Jesu fånge;…

Hebreerbrevet 13:22
Jag beder eder, mina bröder: tagen icke illa upp dessa förmaningens ord; jag har ju ock skrivit till eder helt kort.

we beseech.

1 Thessalonikerbr. 4:2
I veten ju vilka bud vi hava givit eder genom Herren Jesus.

Efesierbrevet 4:20
Men I haven icke fått en sådan undervisning om Kristus,

2 Thessalonikerbr. 2:1
I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder,

1 Timotheosbrevet 5:21
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt.

1 Timotheosbrevet 6:13,14
Inför Gud, som giver liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen, manar jag dig…

2 Timotheosbrevet 4:1
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike:

ye have.

1 Thessalonikerbr. 4:11,12
och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder,…

Apostagärningarna 20:27
Ty jag har icke undandragit mig att förkunna för eder allt Guds rådslut.

1 Korinthierbrevet 11:23
Ty jag har från Herren undfått detta, som jag ock har meddelat eder: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd

1 Korinthierbrevet 15:1
Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i,

Filipperbrevet 1:27
Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi evangelium, så att jag -- vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag förbliver frånvarande -- får höra om eder att I stån fasta i en och samme Ande och endräktigt kämpen tillsammans för tron på evangelium,

Kolosserbrevet 2:6
Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom

2 Thessalonikerbr. 3:10-12
Redan när vi voro hos eder, gåvo vi ju eder det budet: om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.…

ye ought.

1 Thessalonikerbr. 2:12
och huru vi uppfordrade eder att föra en vandel som vore värdig Gud, honom som kallar eder till sitt rike och sin härlighet.

to please.

Romabrevet 8:8
Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud.

Romabrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Efesierbrevet 5:17
Varen alltså icke oförståndiga, utan förstån vad som är Herrens vilja.

Kolosserbrevet 1:10
Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk.

Hebreerbrevet 11:6
men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

Hebreerbrevet 13:16
Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådana offer har Gud behag till.

1 Johannesbrevet 3:22
och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

so ye.

1 Thessalonikerbr. 4:10
så handlen I ju ock mot alla bröderna i hela Macedonien. Men vi förmana eder, käre bröder, att allt mer förkovra eder häri

Job 17:9
Men den rättfärdige håller fast vid sin väg, och den som har rena händer bemannar sig dess mer.

Psaltaren 92:14
Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

Johannes 15:2
Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

Filipperbrevet 1:9
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

Filipperbrevet 3:14
och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.

2 Thessalonikerbr. 1:3
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.

2 Petrusbrevet 1:5-10
Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap,…

2 Petrusbrevet 3:18
Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen.

Länkar
1 Thessalonikerbr. 4:1 Inter1 Thessalonikerbr. 4:1 Flerspråkig1 Tesalonicenses 4:1 Spanska1 Thessaloniciens 4:1 Franska1 Thessalonicher 4:1 Tyska1 Thessalonikerbr. 4:1 Kinesiska1 Thessalonians 4:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Thessalonikerbr. 4
1Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören. 2I veten ju vilka bud vi hava givit eder genom Herren Jesus.…
Korshänvisningar
2 Korinthierbrevet 5:9
Därför söka vi ock vår ära i att vara honom till behag, vare sig vi äro hemma eller borta.

2 Korinthierbrevet 13:11
För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder.

Galaterbrevet 6:1
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

Efesierbrevet 4:1
Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,

Filipperbrevet 1:9
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

1 Thessalonikerbr. 3:12
Och eder må Herren giva en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor, en sådan kärlek som vi hava till eder,

1 Thessalonikerbr. 4:2
I veten ju vilka bud vi hava givit eder genom Herren Jesus.

1 Thessalonikerbr. 4:10
så handlen I ju ock mot alla bröderna i hela Macedonien. Men vi förmana eder, käre bröder, att allt mer förkovra eder häri

1 Thessalonikerbr. 5:12
Vi bedja eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män som arbeta bland eder, och som äro edra föreståndare i Herren och förmana eder.

2 Thessalonikerbr. 1:3
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.

2 Thessalonikerbr. 2:1
I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder,

2 Thessalonikerbr. 3:1
För övrigt, käre bröder, bedjen för oss, att Herrens ord må hava framgång och komma till ära hos andra likasom hos eder,

2 Thessalonikerbr. 3:12
Sådana människor bjuda och förmana vi i Herren Jesus Kristus, att de arbeta i stillhet, så att de kunna äta sitt eget bröd.

2 Thessalonikerbr. 3:13
Och I, käre bröder, mån icke förtröttas att göra vad gott är.

1 Thessalonikerbr. 3:13
Överst på sidan
Överst på sidan