1 Korinthierbrevet 15:58
Parallella Vers
Svenska (1917)
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

Norsk (1930)
Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

King James Bible
Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.

English Revised Version
Wherefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not vain in the Lord.
Treasury i Bibeln Kunskap

Therefore.

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

2 Petrusbrevet 1:4-9
Genom dem har han ock skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen.…

2 Petrusbrevet 3:14
Därför, mina älskade, eftersom I förbiden detta, skolen I med all flit sörja för, att I mån för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga, i frid.

be ye.

Rut 1:18
Då hon nu såg att denna stod fast i sitt beslut att gå med henne, upphörde hon att tala därom med henne.

Psaltaren 55:22
Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja att den rättfärdige vacklar.

Psaltaren 78:8,37
Och de skulle icke bliva, såsom deras fäder, ett gensträvigt och upproriskt släkte, ett släkte som icke höll sitt hjärta ståndaktigt, och vars ande icke var trofast mot Gud.…

Psaltaren 112:6
Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse.

Kolosserbrevet 1:23
om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Kolosserbrevet 2:5
Ty om jag ock till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos eder och gläder mig, när jag ser den ordning, som råder bland eder, och när jag ser fastheten i eder tro på Kristus.

1 Thessalonikerbr. 3:3
så att ingen bleve vacklande under dessa lidanden. Ty I veten själva att sådana äro oss förelagda.

Hebreerbrevet 3:14
Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill änden hålla fast vår första tillförsikt.

2 Petrusbrevet 3:17,18
Då I nu således, mina älskade, haven fått veta detta i förväg, så tagen eder till vara för att bliva indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora edert fäste.…

abounding.

Filipperbrevet 1:9
Och därom beder jag, att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt,

Filipperbrevet 4:17
Icke som om jag skulle åstunda själva gåvan; nej, vad jag åstundar är en sådan frukt därav, som rikligen kommer eder själva till godo.

Kolosserbrevet 2:7
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.

1 Thessalonikerbr. 3:12
Och eder må Herren giva en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor, en sådan kärlek som vi hava till eder,

1 Thessalonikerbr. 4:1
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

2 Thessalonikerbr. 1:3
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.

the work.

1 Korinthierbrevet 16:10
Men när Timoteus kommer, så sen till, att han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag;

Johannes 6:28,29
Då sade de till honom: »Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?»…

Filipperbrevet 2:30
Ty för Kristi verks skull var han nära döden, i det han satte sitt liv på spel, för att giva mig ersättning för den tjänst som jag måste sakna från eder personligen.

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

ye know.

1 Korinthierbrevet 3:8
Den som planterar och den som vattnar -- den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete.

2 Krönikeboken 15:7
Men varen I frimodiga, låten icke modet falla, ty edert verk skall få sin lön.»

Psaltaren 19:11
Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön.

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

is not.

Psaltaren 73:13
Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld;

Galaterbrevet 4:11
Jag är bekymrad för eder och fruktar att jag till äventyrs har arbetat förgäves för eder.

Filipperbrevet 2:16
i det att I hållen fast vid livets ord. Bliven mig så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag icke har strävat förgäves och icke förgäves har arbetat.

1 Thessalonikerbr. 3:5
Det var också därför som jag sände honom åstad, när jag icke mer kunde uthärda; ty jag ville veta något om eder tro, eftersom jag fruktade att frestaren till äventyrs hade så frestat eder, att vårt arbete skulle bliva utan frukt.

in the.

Matteus 10:40-42
Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.…

Matteus 25:31-40
Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.…

Filipperbrevet 1:11
och bliva rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud till ära och pris.

Hebreerbrevet 13:15,16
Så låtom oss då genom honom alltid till Gud »frambära ett lovets offer», det är »en frukt ifrån läppar» som prisa hans namn.…

Länkar
1 Korinthierbrevet 15:58 Inter1 Korinthierbrevet 15:58 Flerspråkig1 Corintios 15:58 Spanska1 Corinthiens 15:58 Franska1 Korinther 15:58 Tyska1 Korinthierbrevet 15:58 Kinesiska1 Corinthians 15:58 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 15
57Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! 58Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.
Korshänvisningar
Ordspråksboken 21:21
Den som far efter rättfärdighet och godhet, han finner liv, rättfärdighet och ära.

1 Korinthierbrevet 16:10
Men när Timoteus kommer, så sen till, att han utan fruktan må kunna vistas hos eder. Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag;

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

2 Petrusbrevet 3:14
Därför, mina älskade, eftersom I förbiden detta, skolen I med all flit sörja för, att I mån för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga, i frid.

1 Korinthierbrevet 15:57
Överst på sidan
Överst på sidan