1.Korinther 1
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Paulus, Jesu Kristi kaldede Apostel ved Guds Villie, og Broderen Sosthenes1Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og broderen Sostenes 1Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, så ock brodern Sostenes,
2til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:2- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår: 2hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.
3Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!3Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus! 3Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
DANNORSVE
4Jeg takker min Gud altid for eder, for den Guds Naade, som blev givet eder i Kristus Jesus,4Jeg takker alltid min Gud for eder, for den Guds nåde som er eder gitt i Kristus Jesus, 4Jag tackar Gud alltid för eder skull, för den Guds nåd som har blivit eder given i Kristus Jesus,
5at I ved ham ere blevne rige i alt, i al Tale og al Kundskab,5at I i ham er gjort rike på alt, på all lære og all kunnskap, 5att I haven i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och kunskap heter.
6ligesom Vidnesbyrdet om Kristus er blevet stadfæstet hos eder,6likesom Kristi vidnesbyrd er blitt rotfestet i eder, 6Så har ju ock vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos eder,
7saa at I ikke staa tilbage i nogen Naadegave, idet I forvente vor Herres Jesu Kristi Aabenbarelse,7så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, 7så att I icke stån tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse.
DANNORSVE
8han, som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.8han som også skal styrke eder inntil enden, så I må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. 8Han skall ock göra eder ståndaktiga intill änden, så att I ären ostraffliga på vår Herres, Jesu Kristi, dag.
9Trofast er Gud, ved hvem I bleve kaldede til Samfund med hans Søn, Jesus Kristus, vor Herre.9Gud er trofast, han ved hvem I blev kalt til samfund med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 9Gud är trofast, han genom vilken I haven blivit kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.
DANNORSVE
10Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke maa findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.10Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening. 10Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt.
11Thi det er blevet mig fortalt om eder, mine Brødre! af Kloes Husfolk, at der er Splidagtighed iblandt eder.11For det er av Kloes folk blitt mig fortalt om eder, mine brødre, at det er tretter iblandt eder. 11Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder.
12Jeg mener dette, at enhver af eder siger: Jeg hører Paulus til, og jeg Apollos, og jeg Kefas, og jeg Kristus.12Jeg mener dette at enhver av eder sier: Jeg holder mig til Paulus; jeg til Apollos; jeg til Kefas; jeg til Kristus. 12Härmed menar jag att bland eder den ene säger: »Jag håller mig till Paulus», den andre: »Jag håller mig till Apollos», en annan: »Jag håller mig till Cefas», åter en annan: »Jag håller mig till Kristus.» --
13Er Kristus delt? mon Paulus blev korsfæstet for eder? eller bleve I døbte til Paulus's Navn?13Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus' navn I blev døpt? 13Är då Kristus delad? Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus' namn?
DANNORSVE
14Jeg takker Gud for, at jeg ikke døbte nogen af eder, uden Krispus og Kajus,14Jeg takker Gud at jeg ikke har døpt nogen av eder uten Krispus og Gajus, 14Jag tackar Gud för att jag icke har döpt någon bland eder utom Krispus och Gajus,
15for at ikke nogen skal sige, at I bleve døbte til mit Navn.15for at ikke nogen skal si at I blev døpt til mitt navn. 15så att ingen kan säga att I haven blivit döpta i mitt namn.
16Dog, jeg døbte ogsaa Stefanas's Hus; ellers ved jeg ikke, om jeg døbte nogen anden.16Dog har jeg også døpt Stefanas' hus; ellers vet jeg ikke av at jeg har døpt nogen annen. 16Dock, jag har döpt också Stefanas' husfolk; om jag eljest har döpt någon vet jag icke.
17Thi Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde Evangeliet, ikke med vise Ord, for at Kristi Kors ikke skulde tabe sin Kraft.17For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulde tape sin kraft. 17Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft.
DANNORSVE
18Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.18For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 18Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.
19Thi der er skrevet: »Jeg vil lægge de vises Visdom øde, og de forstandiges Forstand vil jeg gøre til intet.«19for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 19Det är ju skrivet: »Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned.»
20Hvor er der en viis? hvor er der en skriftklog? hvor er der en Ordkæmper al denne Verden? har Gud ikke gjort Verdens Visdom til Daarskab?20Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 20Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap?
21Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Daarskab at frelse dem, som tro,21For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 21Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro.
DANNORSVE
22eftersom baade Jøder kræve Tegn, og Grækere søge Visdom,22eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 22Ty judarna begära tecken, och grekerna åstunda visdom,
23vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,23men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 23vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,
24men for selve de kaldede baade Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.24men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 24men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.
DANNORSVE
25Thi Guds Daarskab er visere end Menneskene, og Guds Svaghed er stærkere end Menneskene.25For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 25Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.
26Thi ser, Brødre! paa eders Kaldelse, at I ere ikke mange vise efter Kødet, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme;26For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 26Ty betänken, mina bröder, huru det var vid eder kallelse: icke många som voro visa efter köttet blevo kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt.
27men det, som var Daarskab for Verden udvalgte Gud for at beskæmme de vise, og det, som var svagt for Verden, udvalgte Gud for at beskæmme det stærke;27men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 27Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.
28og det for Verden uædle og det ringeagtede, det, som intet var, udvalgte Gud for at gøre det, som var noget, til intet,28og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 28Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud -- ja, det som ingenting var -- för att han skulle göra det till intet, som någonting var.
DANNORSVE
29for at intet Kød skal rose sig for Gud.29forat intet kjød skal rose sig for Gud. 29Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.
30Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;30Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 30Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,
31for at, som der er skrevet: »Den, som roser sig, rose sig af Herren!«31forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren! 31för att så skall ske, som det är skrivet: »Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Romans 16
Top of Page
Top of Page