Romerne 16
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men jeg anbefaler eder Føbe, vor Søster, som er Tjenerinde ved Menigheden i Kenkreæ,1Jeg anbefaler eder Føbe, vår søster, som er menighets-tjenerinne i Kenkreæ, 1Jag anbefaller åt eder vår syster Febe, som är församlingstjänarinna i Kenkrea.
2for at I maa modtage hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun maatte trænge til eder; thi ogsaa hun har været en Hjælperske for mange og for mig selv med.2at I tar imot henne i Herren, som det sømmer sig for de hellige, og går henne til hånde i alt som hun måtte trenge eders hjelp i; for hun har også gått mange til hånde, ja mig selv. 2Så mottagen då henne i Herren, såsom det höves de heliga, och bistån henne i allt vari hon kan behöva eder; ty hon har själv varit ett stöd för många och jämväl för mig.
3Hilser Priska og Akvila, mine Medarbejdere i Kristus Jesus,3Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus, 3Hälsen Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus.
4som jo for mit Liv have sat deres egen Hals i Vove, hvem ikke alene jeg takker, men ogsaa alle Hedningernes Menigheder;4de som har våget sitt eget liv for mitt, og som ikke alene jeg takker, men også alle menigheter av hedningene, 4De hava ju vågat sitt liv för mig; och icke allenast jag tackar dem därför, utan också alla hednaförsamlingar.
DANNORSVE
5og hilser Menigheden i deres Hus! Hilser Epænetus, min elskede, som er Asiens Førstegrøde for Kristus.5og hils menigheten i deres hus. Hils Epenetus, min elskede, som er Asias førstegrøde for Kristus. 5Hälsen ock den församling som kommer tillhopa i deras hus. Hälsen Epenetus, min älskade broder, som är förstlingen av dem som i provinsen Asien hava kommit till Kristus.
6Hilser Maria, som har arbejdet meget for eder.6Hils Maria, som har arbeidet meget for eder. 6Hälsen Maria, som har arbetat så mycket för eder.
7Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i Kristus før mig.7Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus. 7Hälsen Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som hava ett så gott anseende bland apostlarna, och som längre än jag hava varit i Kristus.
8Hilser Ampliatus, min elskede i Herren!8Hils Amplias, min elskede i Herren. 8Hälsen Ampliatus, min älskade broder i Herren.
9Hilser Urbanus, vor Medarbejder i Kristus, og Stakys, min elskede!9Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og Stakys, min elskede. 9Hälsen Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och Stakys, min älskade broder.
DANNORSVE
10Hilser Apelles, den prøvede i Kristus. Hilser dem, som ere af Aristobulus's Hus.10Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem av Aristobulus' hus. 10Hälsen Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsen dem som höra till Aristobulus' hus.
11Hilser Herodion, min Frænde! Hilser dem af Narkissus's Hus, som ere i Herren.11Hils Herodion, min frende. Hils dem av Narkissus' hus som er i Herren. 11Hälsen Herodion, min landsman. Hälsen dem av Narcissus' hus, som äro i Herren.
12Hilser Tryfæna og Tryfosa, som arbejde i Herren. Hilser; Persis, den elskede, som jo har arbejdet meget i Herren.12Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils Persis, den elskede, som har arbeidet meget i Herren. 12Hälsen Tryfena och Tryfosa, som arbeta i Herren. Hälsen Persis, den älskade systern, som har så mycket arbetat i Herren.
13Hilser Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min Moder!13Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og hans og min mor. 13Hälsen Rufus, den i Herren utvalde, och hans moder, som också för mig har varit en moder.
14Hilser Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og Brødrene hos dem!14Hils Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, og brødrene hos dem. 14Hälsen Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de bröder som äro tillsammans med dem.
DANNORSVE
15Hilser Filologus og Julia, Nereus og hans Søster og Olympas og alle de hellige hos dem!15Hils Filologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas, og alle de hellige hos dem. 15Hälsen Filologus och Julia, Nereus och hans syster och Olympas och alla de heliga som äro tillsammans med dem.
16Hilser hverandre med et helligt Kys! Alle Kristi Menigheder hilse eder!16Hils hverandre med et hellig kyss! Alle Kristi menigheter hilser eder. 16Hälsen varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsa eder.
DANNORSVE
17Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!17Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 17Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.
18Thi saadanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter.18for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter. 18Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.
19Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det gode og enfoldige med Hensyn til det onde.19For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 19Eder lydnad är ju känd av alla. Över eder gläder jag mig därför; men jag skulle önska att I voren visa i fråga om det goda, och menlösa i fråga om det onda.
20Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Naade være med eder!20Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder! 20Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.
DANNORSVE
21Timotheus, min Medarbejder, og Lukius og Jason og Sosipater, mine Frænder, hilse eder.21Timoteus, min medarbeider, og Lukius og Jason og Sosipater, mine frender, hilser eder. 21Timoteus, min medarbetare, hälsar eder: så göra ock Lucius och Jason och Sosipater, mina landsmän.
22Jeg, Tertius, som har nedskrevet dette Brev, hilser eder i Herren.22Jeg Tertius, som nedskriver brevet, hilser eder i Herren. 22Jag, Tertius, som har nedskrivit detta brev, hälsar eder i Herren.
23Kajus, min og den hele Menigheds Vært, hilser eder. Erastus, Stadens Rentemester, hilser eder, og Broderen Kvartus.23Gajus, min og hele menighetens vert, hilser eder. Erastus, byens regnskapsfører, og broderen Kvartus hilser eder. 23Gajus, min och hela församlingens värd, hälsar eder. Erastus, stadens kamrerare, och brodern Kvartus hälsar eder.
24[Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder alle! Amen.]24Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle! Amen. 24 
DANNORSVE
25Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,25Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider, 25Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad,
26men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til Tros-Lydighed:26men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet, 26men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad --
27den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.27ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen. 27honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Romans 15
Top of Page
Top of Page