Romerne 16
Dansk (1917 / 1931)
1Men jeg anbefaler eder Føbe, vor Søster, som er Tjenerinde ved Menigheden i Kenkreæ, 2for at I maa modtage hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun maatte trænge til eder; thi ogsaa hun har været en Hjælperske for mange og for mig selv med.

3Hilser Priska og Akvila, mine Medarbejdere i Kristus Jesus, 4som jo for mit Liv have sat deres egen Hals i Vove, hvem ikke alene jeg takker, men ogsaa alle Hedningernes Menigheder; 5og hilser Menigheden i deres Hus! Hilser Epænetus, min elskede, som er Asiens Førstegrøde for Kristus. 6Hilser Maria, som har arbejdet meget for eder. 7Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i Kristus før mig. 8Hilser Ampliatus, min elskede i Herren! 9Hilser Urbanus, vor Medarbejder i Kristus, og Stakys, min elskede! 10Hilser Apelles, den prøvede i Kristus. Hilser dem, som ere af Aristobulus's Hus. 11Hilser Herodion, min Frænde! Hilser dem af Narkissus's Hus, som ere i Herren. 12Hilser Tryfæna og Tryfosa, som arbejde i Herren. Hilser; Persis, den elskede, som jo har arbejdet meget i Herren. 13Hilser Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min Moder! 14Hilser Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og Brødrene hos dem! 15Hilser Filologus og Julia, Nereus og hans Søster og Olympas og alle de hellige hos dem! 16Hilser hverandre med et helligt Kys! Alle Kristi Menigheder hilse eder!

17Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem! 18Thi saadanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter. 19Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det gode og enfoldige med Hensyn til det onde. 20Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

21Timotheus, min Medarbejder, og Lukius og Jason og Sosipater, mine Frænder, hilse eder.

22Jeg, Tertius, som har nedskrevet dette Brev, hilser eder i Herren.

23Kajus, min og den hele Menigheds Vært, hilser eder. Erastus, Stadens Rentemester, hilser eder, og Broderen Kvartus. 24[Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder alle! Amen.]

25Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider, 26men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til Tros-Lydighed: 27den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Romans 15
Top of Page
Top of Page