Filipperbrevet 3:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus.

Dansk (1917 / 1931)
Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Kristus Jesus.

Norsk (1930)
Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus.

King James Bible
Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.

English Revised Version
Not that I have already obtained, or am already made perfect: but I press on, if so be that I may apprehend that for which also I was apprehended by Christ Jesus.
Treasury i Bibeln Kunskap

I had.

Filipperbrevet 3:13,16
Ja, mina bröder, jag håller icke före att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag: jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig…

Psaltaren 119:5,173-176
O att mina vägar vore rätta, så att jag hölle dina stadgar!…

Romabrevet 7:19-24
Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag.…

Galaterbrevet 5:17
Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen.

1 Timotheosbrevet 6:12
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

Jakobsbrevet 3:2
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.

already perfect.

Job 17:9
Men den rättfärdige håller fast vid sin väg, och den som har rena händer bemannar sig dess mer.

Psaltaren 138:8
HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar evinnerligen; övergiv icke dina händers verk.

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

1 Korinthierbrevet 13:10
men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.

2 Korinthierbrevet 7:1
Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.

2 Korinthierbrevet 13:9
Och vi glädja oss, när vi äro svaga, men I ären starka. Just detta bedja vi också om, att I mån alltmer fullkomnas.

Efesierbrevet 4:12
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,

Hebreerbrevet 12:23
till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och till fullkomnade rättfärdigas andar,

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Petrusbrevet 5:10
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.

2 Petrusbrevet 1:5-8
Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap,…

2 Petrusbrevet 3:18
Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen.

I follow.

Filipperbrevet 3:14
och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.

Psaltaren 42:1
För sångmästaren; en sång av Koras söner. (2) Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud.

Psaltaren 63:1-3,8
En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.…

Psaltaren 84:2
Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud.

Psaltaren 94:15
Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skola hålla sig därtill.

Jesaja 51:1
Hören på mig, I som faren efter rättfärdighet, I som söken HERREN. Skåden på klippan, ur vilken I ären uthuggna, och på gruvan, ur vilken I haven framhämtats:

Hosea 6:3
Så låtom oss lära känna HERREN, ja, låtom oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden.»

1 Thessalonikerbr. 5:15
Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.

1 Timotheosbrevet 5:10
en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

Hebreerbrevet 12:14
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

1 Petrusbrevet 3:11-13
han vände sig bort ifrån det som är ont, och göre vad gott är, han söke friden, och trakte därefter…

that I.

Filipperbrevet 3:14
och jagar mot målet, för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån, i Kristus Jesus.

1 Timotheosbrevet 6:12
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

apprehended.

Psaltaren 110:2,3
Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.…

Apostagärningarna 9:3-6,15
Men när han på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom.…

Efesierbrevet 1:4
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

2 Thessalonikerbr. 2:13
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

Länkar
Filipperbrevet 3:12 InterFilipperbrevet 3:12 FlerspråkigFilipenses 3:12 SpanskaPhilippiens 3:12 FranskaPhilipper 3:12 TyskaFilipperbrevet 3:12 KinesiskaPhilippians 3:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 3
12Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. 13Ja, mina bröder, jag håller icke före att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag: jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig…
Korshänvisningar
Matteus 5:48
Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig.»

Apostagärningarna 9:5
Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus, den som du förföljer.

Romabrevet 8:39
varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Korinthierbrevet 9:24
I veten ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löpen såsom denne, för att I mån vinna lönen.

1 Korinthierbrevet 13:10
men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.

1 Korinthierbrevet 13:12
Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.

Filipperbrevet 1:1
Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, hälsa alla de heliga i Kristus Jesus som bo i Filippi, tillika med församlingsföreståndare och församlingstjänare.

Filipperbrevet 3:3
Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --

Filipperbrevet 3:8
Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus

1 Timotheosbrevet 6:12
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

1 Timotheosbrevet 6:19
Må de så lägga av åt sig skatter som kunna bliva en god grundval för det tillkommande, så att de vinna det verkliga livet.

Filipperbrevet 3:11
Överst på sidan
Överst på sidan