Filipperbrevet 1:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall komma på skam, utan att Kristus, nu såsom alltid, skall av mig med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske genom liv eller genom död.

Dansk (1917 / 1931)
efter min Længsel og mit Haab, at jeg i intet skal blive til Skamme, men at Kristus skal med al Frimodighed, som altid, saa ogsaa nu, forherliges i mit Legeme, være sig ved Liv eller ved Død.

Norsk (1930)
efter min inderlige lengsel og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skamme i nogen ting, men at Kristus, som alltid, så og nu, med all frimodighet skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død.

King James Bible
According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.

English Revised Version
according to my earnest expectation and hope, that in nothing shall I be put to shame, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether by life, or by death.
Treasury i Bibeln Kunskap

earnest.

Psaltaren 62:5
Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp.

Ordspråksboken 10:28
De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan, men de ogudaktigas hopp varder om intet.

Ordspråksboken 23:18
Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp varder icke om intet.

Romabrevet 8:19
Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse.

in nothing.

Psaltaren 25:2
Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.

Psaltaren 119:80,116
Mitt hjärta vare ostraffligt i dina stadgar, så att jag icke kommer på skam.…

Jesaja 45:17
Men Israel bliver frälst genom HERREN med en evig frälsning; aldrig i evighet skolen I komma på skam och varda till blygd.

Jesaja 50:7
Men Herren, HERREN hjälper mig, därför kände jag ej smädelsen, därför gjorde jag min panna hård såsom sten; jag visste ju, att jag ej skulle komma på skam.

Jesaja 54:4
Frukta icke, ty du skall ej komma på skam; blygs icke, ty du skall ej varda utskämd. Nej, du skall få förgäta din ungdoms skam, och ditt änkestånds smälek skall du icke mer komma ihåg.

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 9:33
såsom det är skrivet: »Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bliva dem till fall; men den som tror på den skall icke komma på skam.»

2 Korinthierbrevet 7:14
Och om jag inför honom har berömt mig något i fråga om eder, så har jag icke kommit på skam därmed; utan likasom vi eljest i allting hava talat sanning inför eder, så har också det som vi inför Titus hava sagt till eder berömmelse visat sig vara sanning.

2 Korinthierbrevet 10:8
Och om jag än något härutöver berömmer mig, då nu fråga är om vår myndighet -- den som Herren har givit oss, till att uppbygga eder och icke till att nedbryta -- så skall jag dock icke komma på skam därmed.

Efesierbrevet 6:19,20
Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,…

1 Petrusbrevet 4:16
Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han icke blygas, utan prisa Gud för detta namns skull.

1 Johannesbrevet 2:28
Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

with.

Filipperbrevet 1:14
och de flesta av bröderna hava genom mina bojor blivit så frimodiga i Herren, att de med allt större dristighet våga oförskräckt förkunna Guds ord.

2 Korinthierbrevet 2:14-16
Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt!…

Christ.

Filipperbrevet 2:17
Men om än mitt blod bliver utgjutet såsom ett drickoffer, när jag förrättar min tempeltjänst och därvid frambär offret av eder tro, så gläder jag mig dock och deltager i allas eder glädje.

Romabrevet 6:13,19
Och ställen icke edra lemmar i syndens tjänst, att vara orättfärdighetsvapen, utan ställen eder själva i Guds tjänst, såsom de där från döden hava kommit till livet, och edra lemmar i Guds tjänst, att vara rättfärdighetsvapen.…

Romabrevet 12:1
Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- eder andliga tempeltjänst.

1 Korinthierbrevet 6:20
I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.

1 Korinthierbrevet 7:34
och så är hans hjärta delat. Likaså ägnar den kvinna, som icke längre är gift eller som är jungfru, sin omsorg åt vad som hör Herren till, att hon må vara helig till både kropp och ande; men den gifta kvinnan ägnar sin omsorg åt vad som hör världen till, huru hon skall behaga sin man.

2 Korinthierbrevet 5:15
Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem.

1 Thessalonikerbr. 5:23
Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

whether.

Filipperbrevet 1:23,24
Jag drages åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre;…

Johannes 12:27,28
Nu är min själ i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund.…

Johannes 21:19
Detta sade han för att giva till känna med hurudan död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan han hade sagt detta, sade han till honom: »Följ mig.»

Apostagärningarna 20:24
Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv, om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.

Apostagärningarna 21:13
Men då svarade Paulus: »Varför gråten I så och sargen mitt hjärta? Jag är ju redo icke allenast att låta mig bindas, utan ock att dö i Jerusalem, för Herren Jesu namns skull.»

Romabrevet 14:7-9
Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.…

1 Korinthierbrevet 15:31
Ty -- så sant jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av eder, mina bröder -- jag lider döden dag efter dag.

2 Korinthierbrevet 4:10
Alltid bära vi Jesu dödsmärken på vår kropp, för att också Jesu liv skall bliva uppenbarat i vår kropp.

Kolosserbrevet 1:24
Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen.

2 Timotheosbrevet 4:6,7
Ty själv är jag nu på väg att offras, och tiden är inne, då jag skall bryta upp.…

2 Petrusbrevet 1:12-15
Därför kommer jag alltid att påminna eder om detta, fastän I visserligen redan kännen det och ären befästa i den sanning som har kommit till eder.…

Länkar
Filipperbrevet 1:20 InterFilipperbrevet 1:20 FlerspråkigFilipenses 1:20 SpanskaPhilippiens 1:20 FranskaPhilipper 1:20 TyskaFilipperbrevet 1:20 KinesiskaPhilippians 1:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 1
19ty jag vet att detta skall lända mig till frälsning, genom eder förbön och därigenom att Jesu Kristi Ande förlänas mig. 20Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall komma på skam, utan att Kristus, nu såsom alltid, skall av mig med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske genom liv eller genom död.
Korshänvisningar
Psaltaren 119:116
Uppehåll mig efter ditt tal, så att jag får leva, och låt mig icke komma på skam med mitt hopp.

Apostagärningarna 4:31
När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 8:19
Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse.

Romabrevet 14:7
Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.

Romabrevet 14:8
Leva vi, så leva vi för Herren; dö vi, så dö vi för Herren. Evad vi leva eller dö, höra vi alltså Herren till.

1 Korinthierbrevet 6:20
I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.

2 Korinthierbrevet 3:12
Då vi nu hava ett sådant hopp, gå vi helt öppet till väga

2 Korinthierbrevet 7:4
Stor är den tillit som jag har till eder, mycket berömmer jag mig av eder; jag har fått hugnad i fullt mått och glädje i rikt överflöd, mitt i allt vårt betryck.

Filipperbrevet 1:14
och de flesta av bröderna hava genom mina bojor blivit så frimodiga i Herren, att de med allt större dristighet våga oförskräckt förkunna Guds ord.

1 Petrusbrevet 4:16
Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han icke blygas, utan prisa Gud för detta namns skull.

Filipperbrevet 1:19
Överst på sidan
Överst på sidan