Matthæus 26
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og det skete, da Jesus havde fuldendt alle disse Ord, sagde han til sine Disciple:1Og det skjedde da Jesus hadde endt hele denne tale, da sa han til sine disipler: 1När nu Jesus hade talat allt detta till slut, sade han till sina lärjungar:
2»I vide, at om to Dage er det Paaske; saa forraades Menneskesønnen til at korsfæstes.«2I vet at om to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen overgis til å korsfestes. 2»I veten att det två dagar härefter är påsk; då skall Människosonen bliva förrådd och utlämnad till att korsfästas.»
3Da forsamledes Ypperstepræsterne og Folkets Ældste i Ypperstepræstens Gaard; han hed Kajfas.3Da kom yppersteprestene og folkets eldste sammen hos ypperstepresten, som hette Kaifas, i hans gård, 3Därefter församlade sig översteprästerna och folkets äldste hos översteprästen, som hette Kaifas, i hans hus,
4Og de raadsloge om at gribe Jesus med List og ihjelslaa ham.4og de rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham ihjel. 4och rådslogo om att låta gripa Jesus med list och döda honom.
5Men de sagde: »Ikke paa Højtiden, for at der ikke skal blive Oprør iblandt Folket.«5Men de sa: Ikke på høitiden, forat det ikke skal bli opstyr blandt folket. 5Men de sade: »Icke under högtiden, för att ej oroligheter skola uppstå bland folket.»
DANNORSVE
6Men da Jesus var kommen til Bethania, i Simon den spedalskes Hus,6Men da Jesus var kommet til Betania og var i Simon den spedalskes hus, 6Men när Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus,
7kom der en Kvinde til ham, som havde en Alabastkrukke med saare kostbar Salve, og hun udgød den paa hans Hoved, medens han sad til Bords.7da kom en kvinne til ham, som hadde en alabaster-krukke med kostelig salve, og hun helte den ut over hans hode, mens han satt til bords. 7framträdde till honom en kvinna som hade med sig en alabasterflaska med dyrbar smörjelse; denna göt hon ut över hans huvud, där han låg till bords.
8Men da Disciplene saa det, bleve de vrede og sagde: »Hvortil denne Spilde?8Men da disiplene så det, blev de vrede og sa: Hvad skal denne spille være til? 8Då lärjungarna sågo detta, blevo de misslynta och sade: »Varför skulle detta förspillas?
9Dette kunde jo være solgt til en høj Pris og være givet til fattige.«9Dette kunde jo være solgt for mange penger og gitt til de fattige. 9Man hade ju kunnat sälja det för mycket penningar och giva dessa åt de fattiga.»
DANNORSVE
10Men da Jesus mærkede det, sagde han til dem: »Hvorfor volde I Kvinden Fortrædeligheder? Hun har jo gjort en god Gerning imod mig.10Men da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør I kvinnen fortred? hun har jo gjort en god gjerning mot mig. 10När Jesus märkte detta, sade han till dem: »Varför oroen I kvinnan? Det är en god gärning som hon har gjort mot mig.
11Thi de fattige have I altid hos eder; men mig have I ikke altid.11For de fattige har I alltid hos eder, men mig har I ikke alltid. 11De fattiga haven I ju alltid ibland eder, men mig haven I icke alltid.
12Thi da hun udgød denne Salve over mit Legeme, gjorde hun det for at berede mig til at begraves.12For da hun helte denne salve ut over mitt legeme, gjorde hun mig i stand til min jordeferd. 12När hon göt ut denna smörjelse på min kropp, gjorde hon det såsom en tillredelse till min begravning.
13Sandelig, siger jeg eder, hvor som helst i hele Verden dette Evangelium bliver prædiket, skal ogsaa det, som hun har gjort, omtales til hendes Ihukommelse.«13Sannelig sier jeg eder: Hvor som helst dette evangelium forkynnes i all verden, skal også det hun gjorde, omtales til minne om henne. 13Sannerligen säger jag eder: Varhelst i hela världen detta evangelium bliver predikat, där skall ock det som hon nu har gjort bliva omtalat, henne till åminnelse.»
DANNORSVE
14Da gik en af de tolv, han, som hed Judas Iskariot, hen til Ypperstepræsterne14Da gikk en av de tolv, som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene 14Därefter gick en av de tolv, den som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna
15og sagde: »Hvad ville I give mig, saa skal jeg forraade ham til eder?« Men de betalte ham tredive Sølvpenge.15og sa: Hvad vil I gi mig, så skal jeg gi ham i eders vold? De gav ham da tretti sølvpenninger. 15och sade: »Vad viljen I giva mig för att jag skall överlämna honom åt eder?» Då vägde de upp åt honom trettio silverpenningar.
16Og fra den Stund søgte han Lejlighed til at forraade ham.16Og fra den tid av søkte han leilighet til å forråde ham. 16Och från den stunden sökte han efter lägligt tillfälle att förråda honom.
DANNORSVE
17Men paa den første Dag af de usyrede Brøds Højtid kom Disciplene til Jesus og sagde: »Hvor vil du, at vi skulle træffe Forberedelse for dig til at spise Paaskelammet?«17Men på den første dag av de usyrede brøds høitid gikk disiplene til Jesus og sa til ham: Hvor vil du vi skal gjøre i stand for dig til å ete påskelammet? 17Men på första dagen i det osyrade brödets högtid trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Var vill du att vi skola reda till åt dig att äta påskalammet?»
18Men han sagde: »Gaar ind i Staden til den og den Mand, og siger til ham: Mesteren siger: Min Time er nær; hos dig holder jeg Paaske med mine Disciple.«18Han sa: Gå inn i byen til en mann der, og si til ham: Mesteren sier: Min tid er nær; hos dig vil jeg holde påske med mine disipler. 18Han svarade: »Gån in i staden till den och den och sägen till honom: 'Mästaren låter säga: Min tid är nära; hos dig vill jag hålla påskhögtid med mina lärjungar.'»
19Og Disciplene gjorde, som Jesus befalede dem, og beredte Paaskelammet.19Og disiplene gjorde som Jesus bød dem, og gjorde i stand påskelammet. 19Och lärjungarna gjorde såsom Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet.
20Men da det var blevet Aften, sad han til Bords med de tolv.20Men da det var blitt aften, satte han sig til bords med de tolv. 20När det nu hade blivit afton, lade han sig till bords med de tolv.
DANNORSVE
21Og medens de spiste, sagde han: »Sandelig, siger jeg eder, en af eder vil forraade mig.«21Og mens de åt, sa han: Sannelig sier jeg eder: En av eder skal forråde mig. 21Och medan de åto, sade han: »Sannerligen säger jag eder: En av eder skall förråda mig.»
22Og de bleve saare bedrøvede og begyndte hver især at sige til ham: »Det er dog vel ikke mig, Herre?«22Og de blev meget bedrøvet, og begynte å si til ham hver for sig: Det er da vel ikke mig, Herre? 22Då blevo de mycket bedrövade och begynte fråga honom, var efter annan: »Icke är det väl jag, Herre?»
23Men han svarede og sagde: »Den, som dyppede Haanden tillige med mig i Fadet, han vil forraade mig.23Han svarte og sa: Den som dypper hånden i fatet sammen med mig, han skal forråde mig. 23Då svarade han och sade: »Den som jämte mig nu doppade handen i fatet, han skall förråda mig.
24Menneskesønnen gaar vel bort, som der er skrevet om ham; men ve det Menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forraadt! Det var godt for det Menneske, om han ikke var født.«24Menneskesønnen går bort, som skrevet er om ham; men ve det menneske ved hvem Menneskesønnen blir forrådt! Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. 24Människosonen skall gå bort, såsom det är skrivet om honom; men ve den människa genom vilken Människosonen bliver förrådd! Det hade varit bättre för den människan, om hon icke hade blivit född.»
25Men Judas, som forraadte ham, svarede og sagde: »Det er dog vel ikke mig, Rabbi?« Han siger til ham: »Du har sagt det.«25Da svarte Judas, som forrådte ham: Det er da vel ikke mig, rabbi? Han sa til ham: Du har selv sagt det. 25Judas, han som förrådde honom, tog då till orda och frågade: »Rabbi, icke är det väl jag?» Han svarade honom: »Du har själv sagt det.»
DANNORSVE
26Men medens de spiste, tog Jesus Brød, og han velsignede og brød det og gav Disciplene det og sagde: »Tager, æder; dette er mit Legeme.«26Men mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. 26Medan de nu åto, tog Jesus ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sade: »Tagen och äten; detta är min lekamen.»
27Og han tog en Kalk og takkede, gav dem den og sagde: »Drikker alle deraf;27Og han tok en kalk og takket, gav dem og sa: Drikk alle derav! 27Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: »Dricken härav alla;
28thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse.28For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. 28ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.
29Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg ingenlunde drikke af denne Vintræets Frugt indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders Rige.«29Men jeg sier eder: Fra nu av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders rike. 29Och jag säger eder: Härefter skall jag icke mer dricka av det som kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt med eder i min Faders rike.»
30Og da de havde sunget Lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.30Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. 30När de sedan hade sjungit lovsången, gingo de ut till Oljeberget.
DANNORSVE
31Da siger Jesus til dem: »I skulle alle forarges paa mig i denne Nat; thi der er skrevet: Jeg vil slaa Hyrden, og Hjordens Faar skulle adspredes.31Da sier Jesus til dem: I denne natt skal I alle ta anstøt av mig; for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal adspredes. 31Då sade Jesus till dem: »I denna natt skolen I alla komma på fall för min skull, ty det är skrivet: 'Jag skall slå herden, och fåren i hjorden skola förskingras.'
32Men efter at jeg er bleven oprejst, vil jeg gaa forud for eder til Galilæa.«32Men når jeg er opstanden, vil jeg gå i forveien for eder til Galilea. 32Men efter min uppståndelse skall jag före eder gå till Galileen.»
33Men Peter svarede og sagde til ham: »Om end alle ville forarges paa dig, saa vil jeg dog aldrig forarges.«33Da svarte Peter og sa til ham: Om alle tar anstøt av dig, så vil jeg aldri ta anstøt. 33Då svarade Petrus och sade till honom: »Om än alla andra komma på fall för din skull, så skall dock jag aldrig komma på fall.»
34Jesus sagde til ham: »Sandelig, siger jeg dig, i denne Nat, førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange.«34Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg dig: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte mig tre ganger. 34Jesus sade till honom: »Sannerligen säger jag dig: I denna natt, förrän hanen har galit, skall du tre gånger förneka mig.»
35Peter siger til ham: »Om jeg end skulde dø med dig, vil jeg ingenlunde fornægte dig.« Ligesaa sagde ogsaa alle Disciplene.35Peter sa til ham: Om jeg så skal dø med dig, vil jeg ikke fornekte dig. Det samme sa alle disiplene. 35Petrus svarade honom: »Om jag än måste dö med dig, så skall jag dock förvisso icke förneka dig.» Sammalunda sade ock alla de andra lärjungarna.
DANNORSVE
36Da kommer Jesus med dem til en Gaard, som kaldes Gethsemane, og han siger til Disciplene: »Sætter eder her, medens jeg gaar derhen og beder.«36Da kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett eder her, mens jeg går der bort og beder! 36Därefter kom Jesus med dem till ett ställe som hette Getsemane. Och han sade till lärjungarna: »Bliven kvar här, medan jag går dit bort och beder.»
37Og han tog Peter og Zebedæus's to Sønner med sig, og han begyndte at bedrøves og svarlig at ængstes.37Og han tok Peter og de to Sebedeus' sønner med sig og begynte å bedrøves og engstes. 37Och han tog med sig Petrus och Sebedeus' två söner; och han begynte bedrövas och ängslas.
38Da siger han til dem: »Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og vaager med mig!«38Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk med mig! 38Då sade han till dem: »Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stannen kvar här och vaken med mig.»
39Og han gik lidt frem, faldt paa sit Ansigt, bad og sagde: »Min Fader! er det muligt, da gaa denne Kalk mig forbi; dog ikke som jeg vil, men som du vil.«39Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil! 39Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade: »Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!»
DANNORSVE
40Og han kommer til Disciplene og finder dem sovende, og han siger til Peter: »Saa kunde I da ikke vaage een Time med mig!40Og han kommer til disiplene og finner dem sovende og sier til Peter: Så var I da ikke i stand til å våke en time med mig! 40Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och fann dem sovande. Då sade han till Petrus: »Så litet förmådden I då vaka en kort stund med mig!
41Vaager og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.«41Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. 41Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»
42Han gik atter anden Gang hen, bad og sagde: »Min Fader! hvis denne Kalk ikke kan gaa mig forbi, uden jeg drikker den, da ske din Villie!«42Atter gikk han annen gang bort, bad og sa: Min Fader! kan ikke dette gå mig forbi, uten at jeg må drikke det, da skje din vilje! 42Åter gick han bort, för andra gången, och bad och sade: »Min Fader, om detta icke kan gå ifrån mig, utan jag måste dricka denna kalk, så ske din vilja.»
43Og han kom og fandt dem atter sovende, thi deres Øjne vare betyngede.43Og han kom og fant dem atter sovende; for deres øine var tunge. 43När han sedan kom tillbaka, fann han dem åter sovande, ty deras ögon voro förtyngda.
44Og han forlod dem og gik atter hen og bad tredje Gang og sagde atter det samme Ord.44Og han lot dem være, og gikk atter bort og bad tredje gang og talte de samme ord. 44Då lät han dem vara och gick åter bort och bad, för tredje gången, och sade återigen samma ord.
DANNORSVE
45Da kommer han til Disciplene og siger til dem: »Sove I fremdeles og Hvile eder? Se, Timen er nær, og Menneskesønnen forraades i Synderes Hænder.45Da kom han til disiplene og sa til dem: I sover altså og hviler eder! Se, timen er nær da Menneskesønnen skal overgis i synderes hender; 45Därefter kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: »Ja, I soven ännu alltjämt och vilen eder! Se, stunden är nära då Människosonen skall bliva överlämnad i syndares händer.
46Staar op, lader os gaa; se, han, som forraader mig, er nær.«46stå op, la oss gå! Se, han er nær som forråder mig. 46Stån upp, låt oss gå; se, den är nära, som förråder mig.»
DANNORSVE
47Og medens han endnu talte, se, da kom Judas, en af de tolv, og med ham en stor Skare, med Sværd og Knipler, fra Ypperstepræsterne og Folkets Ældste.47Og mens han ennu talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor hop med sverd og stokker; de kom fra yppersteprestene og folkets eldste. 47Och se, medan han ännu talade, kom Judas, en av de tolv, och jämte honom en stor folkskara, med svärd och stavar, utsänd från översteprästerna och folkets äldste.
48Men han, som forraadte ham, havde givet dem et Tegn og sagt: »Den, som jeg kysser, ham er det; griber ham!«48Men han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, ham er det; grip ham! 48Men förrädaren hade givit dem ett tecken; han hade sagt: »Den som jag kysser, den är det; honom skolen I gripa.»
49Og han traadte straks hen til Jesus og sagde: »Hil være dig, Rabbi!« og kyssede ham.49Og straks gikk han bort til Jesus og sa: Vær hilset, rabbi! og kysset ham. 49Och han trädde nu strax fram till Jesus och sade: »Hell dig, rabbi!» och kysste honom häftigt.
50Men Jesus sagde til ham: »Ven, hvorfor kommer du her?« Da traadte de til og lagde Haand paa Jesus og grebe ham.50Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor er du her? Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham. 50Jesus sade till honom: »Min vän, gör vad du är här för att göra.» Då stego de fram och grepo Jesus och togo honom fången.
DANNORSVE
51Og se, en af dem, som vare med Jesus, rakte Haanden ud og drog sit Sværd og slog Ypperstepræstens Tjener og huggede hans Øre af.51Og se, en av dem som var med Jesus, grep til med hånden og drog sitt sverd, og han slo til yppersteprestens tjener og hugg øret av ham. 51Men en av dem som voro med Jesus förde handen till sitt svärd och drog ut det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat.
52Da siger Jesus til ham: »Stik dit Sværd igen paa dets Sted; thi alle de, som tage Sværd, skulle omkomme ved Sværd.52Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd i skjeden! for alle som griper til sverd, skal falle for sverd. 52Då sade Jesus till honom: »Stick ditt svärd tillbaka i skidan: ty alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd.
53Eller mener du, at jeg ikke kan bede min Fader, saa han nu tilskikker mig mere end tolv Legioner Engle?53Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan bede min Fader, og han vilde sende mig mere enn tolv legioner engler? 53Eller menar du att jag icke kunde utbedja mig av min Fader, att han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner änglar?
54Hvorledes skulde da Skrifterne opfyldes, at det bør gaa saaledes til?«54Hvorledes skulde da skriftene opfylles, at så må skje? 54Men huru bleve då skrifterna fullbordade, som säga att så måste ske?»
55I den samme Time sagde Jesus til Skarerne: »I ere gaaede ud ligesom imod en Røver med Sværd og Knipler for at fange mig. Daglig sad jeg i Helligdommen og lærte, og I grebe mig ikke.55I samme stund sa Jesus til hopen: I er gått ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe mig; daglig satt jeg i templet og lærte, og I grep mig ikke. 55I samma stund sade Jesus till folkskaran: »Såsom mot en rövare haven I gått ut med svärd och stavar för att fasttaga mig. Var dag har jag suttit i helgedomen och undervisat, utan att I haven gripit mig.
56Men det er alt sammen sket, for at Profeternes Skrifter skulde opfyldes.« Da forlode alle Disciplene ham og flyede.56Men alt dette er skjedd forat profetenes skrifter skal opfylles. Da forlot alle disiplene ham og flydde. 56Men allt detta har skett, för att profeternas skrifter skola fullbordas.» Då övergåvo alla lärjungarna honom och flydde.
DANNORSVE
57Men de, som havde grebet Jesus, førte ham hen til Ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de Ældste vare forsamlede.57Men de som hadde grepet Jesus, førte ham til ypperstepresten Kaifas; der var de skriftlærde og de eldste samlet. 57Men de som hade gripit Jesus förde honom bort till översteprästen Kaifas, hos vilken de skriftlärde och de äldste hade församlat sig.
58Men Peter fulgte ham i Frastand indtil Ypperstepræstens Gaard, og han gik indenfor og satte sig hos Svendene for at se, hvad Udgang det vilde faa.58Og Peter fulgte ham langt bakefter like til yppersteprestens gård, og han gikk inn og satte sig hos tjenerne for å se hvad enden vilde bli. 58Och Petrus följde honom på avstånd ända till översteprästens gård; där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se vad slutet skulle bliva.
59Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte falsk Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham.59Men yppersteprestene og hele rådet søkte falskt vidnesbyrd mot Jesus, forat de kunde drepe ham; 59Och översteprästerna och hela Stora rådet sökte efter något falskt vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda honom;
60Og de fandt intet, endskønt der traadte mange falske Vidner frem. Men til sidst traadte to frem og sagde:60men de fant ikke noget, enda mange falske vidner kom frem. Men til sist kom to frem og sa: 60men fastän många falska vittnen trädde fram, funno de likväl intet. Slutligen trädde dock två män fram
DANNORSVE
61»Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det op i tre Dage.«61Denne mann har sagt: Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det op igjen på tre dager. 61och sade: »Denne har sagt: 'Jag kan bryta ned Guds tempel och på tre dagar bygga upp det igen.'»
62Og Ypperstepræsten stod op og sagde til ham: »Svarer du intet paa, hvad disse vidne imod dig?«62Da stod ypperstepresten op og sa til ham: Svarer du ikke på det som disse vidner mot dig? 62Då stod översteprästen upp och sade till honom: »Svarar du intet? Huru är det med det som dessa vittna mot dig?»
63Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham: »Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.«63Men Jesus tidde. Og ypperstepresten tok til orde og sa til ham: Jeg tar dig i ed ved den levende Gud at du sier oss om du er Messias, Guds Sønn. 63Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: »Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.»
64Jesus siger til ham: »Du har sagt det; dog jeg siger eder: Fra nu af skulle I se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre Haand og komme paa Himmelens Skyer.«64Jesus sa til ham: Du har sagt det. Dog, jeg sier eder: Fra nu av skal I se Menneskesønnen sitte ved kraftens høire hånd og komme i himmelens skyer. 64Jesus svarade honom: »Du har själv sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himmelens skyar.»
65Da sønderrev Ypperstepræsten sine Klæder og sagde: »Han har talt bespotteligt; hvad have vi længere Vidner nødig? se, nu have I hørt Bespottelsen.65Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa: Han har spottet Gud; hvad skal vi mere med vidner? Se, nu har I hørt gudsbespottelsen! 65Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: »Han har hädat. Vad behöva vi mer några vittnen? I haven nu hört hädelsen.
DANNORSVE
66Hvad tykkes eder?« Og de svarede og sagde: »Han er skyldig til Døden.«66Hvad tykkes eder? De svarte og sa: Han er skyldig til døden. 66Vad synes eder?» De svarade och sade: »Han är skyldig till döden.»
67Da spyttede de ham i Ansigtet og gave ham Næveslag; andre sloge ham paa Kinden67Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttet neve; andre slo ham med stokker 67Därefter spottade man honom i ansiktet och slog honom på kinderna, den ene med knytnäven, den andre med flata handen,
68og sagde: »Profeter os, Kristus, hvem var det, der slog dig?«68og sa: Spå oss, Messias: Hvem var det som slo dig? 68och sade: »Profetera för oss, Messias: vem var det som slog dig?»
DANNORSVE
69Men Peter sad udenfor i Gaarden; og en Pige kom hen til ham og sagde: »Ogsaa du var med Jesus Galilæeren.«69Men Peter satt utenfor i gårdsrummet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa: Også du var med Jesus fra Galilea. 69Men Petrus satt utanför på gården. Då kom en tjänstekvinna fram till honom och sade: »Också du var med Jesus från Galileen.»
70Men han nægtede det i alles Paahør og sagde: »Jeg forstaar ikke, hvad du siger.«70Men han nektet for dem alle og sa: Jeg forstår ikke hvad du mener. 70Men han nekade inför alla och sade: »Jag förstår icke vad du menar.»
71Men da han gik ud i Portrummet, saa en anden Pige ham; og hun siger til dem, som vare der: »Denne var med Jesus af Nazareth.«71Men da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham, og sa til dem som var der: Også denne var med Jesus fra Nasaret. 71När han sedan hade kommit ut i porten, fick en annan kvinna se honom och sade till dem som voro där: »Denne var med Jesus från Nasaret.»
72Og han nægtede det atter med en Ed: »Jeg kender ikke det Menneske.«72Og atter nektet han det med en ed: Jeg kjenner ikke det menneske. 72Åter nekade han med en ed och sade: »Jag känner icke den mannen.»
DANNORSVE
73Men lidt efter kom de, som stode der, hen og sagde til Peter: »Sandelig, ogsaa du er en af dem, dit Maal røber dig jo ogsaa.«73Men litt efter gikk de frem som stod der, og sa til Peter: Sannelig, også du er en av dem; ditt mål røber dig. 73Litet därefter kommo de kringstående fram och sade till Petrus: »Förvisso är också du en av dem; redan ditt uttal röjer dig ju.»
74Da begyndte han at forbande sig og sværge: »Jeg kender ikke det Menneske.« Og straks galede Hanen.74Da gav han sig til å forbanne sig og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske. Og straks gol hanen. 74Då begynte han förbanna sig och svärja: »Jag känner icke den mannen.» Och i detsamma gol hanen.
75Og Peter kom Jesu Ord i Hu at han havde sagt: »Førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange.« Og han gik udenfor og græd bitterligt.75Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte mig tre ganger; og han gikk ut og gråt bitterlig. 75Då kom Petrus ihåg Jesu ord, huru han hade sagt: »Förrän hanen gal, skall du tre gånger förneka mig.» Och han gick ut och grät bitterligen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 25
Top of Page
Top of Page