Apostagärningarna 15:32
Parallella Vers
Svenska (1917)
Judas och Silas, som själva voro profeter, talade därefter många förmaningens ord till bröderna och styrkte dem.

Dansk (1917 / 1931)
Og Judas og Silas, som ogsaa selv vare Profeter, opmuntrede Brødrene med megen Tale og styrkede dem.

Norsk (1930)
Judas og Silas, som selv var profeter, trøstet brødrene med mange ord og styrket dem,

King James Bible
And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.

English Revised Version
And Judas and Silas, being themselves also prophets, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.
Treasury i Bibeln Kunskap

being.

Apostagärningarna 2:17,18
'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, och edra ynglingar skola se syner, och edra gamla män skola hava drömmar;…

Apostagärningarna 11:23,27
När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren.…

Apostagärningarna 13:1
I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes' fosterbroder, och Saulus.

Matteus 23:34
Se, därför sänder jag till eder profeter och vise och skriftlärde. Somliga av dem skolen I dräpa och korsfästa, och somliga av dem skolen I gissla i edra synagogor och förfölja ifrån den ena staden till den andra.

Lukas 11:49
Därför har ock Guds vishet sagt: 'Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och somliga av dem skola de dräpa, och andra skola de förfölja.

Romabrevet 12:6
Och vi hava olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro;

1 Korinthierbrevet 12:28,29
Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att hava helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål.…

1 Korinthierbrevet 14:3,29,32
Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst.…

Efesierbrevet 3:5
som under förgångna släktens tider icke hade blivit kungjord för människors barn, såsom den nu genom andeingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter.

Efesierbrevet 4:11
Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.

1 Thessalonikerbr. 5:20
förakten icke profetisk tal,

exhorted.

Apostagärningarna 2:40
Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.»

Apostagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren.

Apostagärningarna 14:22
och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.

Apostagärningarna 18:23
Sedan han hade uppehållit sig där någon tid, for han vidare, och färdades först genom det galatiska landet och därefter genom Frygien och styrkte alla lärjungarna.

Apostagärningarna 20:2
Och när han hade färdats genom det landet och jämväl där talat många förmaningens ord, kom han till Grekland.

Romabrevet 12:8
är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.

1 Thessalonikerbr. 2:11
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,

1 Thessalonikerbr. 4:1
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

1 Thessalonikerbr. 5:14
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

2 Thessalonikerbr. 3:12
Sådana människor bjuda och förmana vi i Herren Jesus Kristus, att de arbeta i stillhet, så att de kunna äta sitt eget bröd.

1 Timotheosbrevet 2:1
Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,

2 Timotheosbrevet 4:2
Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

Titusbrevet 2:6
Förmana likaledes de yngre männen att skicka sig tuktigt.

*etc:

1 Petrusbrevet 5:1,12
Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:…

confirmed.

Apostagärningarna 15:41
och färdades genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna.

Jesaja 35:3,4
Stärken maktlösa händer, given kraft åt vacklande knän.…

Daniel 11:1
Och jag stod vid hans sida såsom hans stöd och värn i medern Darejaves' första regeringsår.

1 Korinthierbrevet 1:8
Han skall ock göra eder ståndaktiga intill änden, så att I ären ostraffliga på vår Herres, Jesu Kristi, dag.

Efesierbrevet 4:12,13
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,…

1 Thessalonikerbr. 3:2
och sände åstad Timoteus, vår broder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus, för att han skulle styrka och uppmuntra eder i eder tro,

1 Petrusbrevet 5:10
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.

Länkar
Apostagärningarna 15:32 InterApostagärningarna 15:32 FlerspråkigHechos 15:32 SpanskaActes 15:32 FranskaApostelgeschichte 15:32 TyskaApostagärningarna 15:32 KinesiskaActs 15:32 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 15
31Och när menigheten läste detta, blevo de glada över det hugnesamma budskapet. 32Judas och Silas, som själva voro profeter, talade därefter många förmaningens ord till bröderna och styrkte dem. 33Och sedan de hade uppehållit sig där någon tid, fingo de i frid fara ifrån bröderna tillbaka till dem som hade sänt dem.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 13:1
I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes' fosterbroder, och Saulus.

Apostagärningarna 15:1
Men från Judeen kommo några män ditned och lärde bröderna så: »Om I icke låten omskära eder, såsom Moses har stadgat, så kunnen I icke bliva frälsta.»

Apostagärningarna 15:3
Och församlingen utrustade dem för resan, och de foro genom Fenicien och Samarien och förtäljde utförligt om hedningarnas omvändelse och gjorde därmed alla bröderna stor glädje.

Apostagärningarna 15:22
Därefter beslöto apostlarna och de äldste, tillika med hela församlingen, att bland sig utvälja några män, som jämte Paulus och Barnabas skulle sändas till Antiokia; och de valde Judas, som kallades Barsabbas, och Silas, vilka bland bröderna voro ledande män.

Apostagärningarna 15:27
Alltså sända vi nu Judas och Silas, vilka ock muntligen skola kungöra detsamma för eder.

Apostagärningarna 15:31
Och när menigheten läste detta, blevo de glada över det hugnesamma budskapet.

Apostagärningarna 15:31
Överst på sidan
Överst på sidan