Jakobsbrevet 5:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

Dansk (1917 / 1931)
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

Norsk (1930)
Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

King James Bible
Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

English Revised Version
Confess therefore your sins one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The supplication of a righteous man availeth much in its working.
Treasury i Bibeln Kunskap

Confess.

1 Mosebok 41:9,10
Då talade överste munskänken till Farao och sade: »Jag måste i dag påminna om mina synder.…

2 Samuelsbokem 19:19
och sade till konungen: »Må min herre icke tillräkna mig min missgärning, och icke tänka på huru illa din tjänare gjorde på den dag då min herre konungen drog ut från Jerusalem; må konungen icke akta därpå.

Matteus 3:6
och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

Matteus 18:15-17
Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder.…

Lukas 7:3,4
Då han nu fick höra om Jesus, sände han till honom några av judarnas äldste och bad honom komma och bota hans tjänare.…

Apostagärningarna 19:18
Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort.

pray.

Kolosserbrevet 1:9
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

1 Thessalonikerbr. 5:17,23,25
Bedjen oavlåtligen.…

Hebreerbrevet 13:18
Bedjen för oss; ty vi tro oss hava ett gott samvete, eftersom vi söka att i alla stycken föra en god vandel.

that.

1 Mosebok 20:17
Och Abraham bad till Gud, och Gud botade Abimelek och hans hustru och hans tjänstekvinnor, så att de åter kunde föda barn.

2 Krönikeboken 30:20
Och HERREN hörde Hiskia och skonade folket.

Lukas 9:6
Och de gingo ut och vandrade igenom landet, från by till by, och förkunnade evangelium och botade sjuka allestädes.

Apostagärningarna 10:38
förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.

The effectual.

1 Mosebok 18:23-32
Och Abraham trädde närmare och sade: »Vill du då förgöra den rättfärdige tillika med den ogudaktige?…

1 Mosebok 19:29
Så skedde då, att när Gud fördärvade städerna på Slätten, tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan omstörtningen, då han omstörtade städerna där Lot hade bott.

1 Mosebok 20:7,17
Men giv nu mannen hans hustru tillbaka; ty han är en profet. Och han må bedja för dig, så att du får leva. Men om du icke giver henne tillbaka, så vet att du skall döden dö, du själv och alla som tillhöra dig.…

1 Mosebok 32:28
Han sade: »Du skall icke mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger.»

2 Mosebok 9:28,29,33
Bedjen till HERREN, ty hans dunder och hagel har varat länge nog; så skall jag släppa eder, och I skolen icke behöva bliva kvar längre.»…

2 Mosebok 17:11
Och så länge Mose höll upp sin hand, rådde Israel, men när han lät sin hand sjunka, rådde Amalek.

2 Mosebok 32:10-14
Så låt mig nu vara, på det att min vrede må brinna mot dem, och på det att jag må förgöra dem; dig vill jag sedan göra till ett stort folk.»…

4 Mosebok 11:2
Då ropade folket till Mose, och Mose bad till HERREN, och så stannade elden av.

4 Mosebok 14:13-20
Mose sade till HERREN: »Egyptierna hava ju förnummit att du med din kraft har fört detta folk ut ifrån dem hitupp,…

4 Mosebok 21:7-9
Då kom folket till Mose och sade: »Vi hava syndat därmed att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tager bort dessa ormar ifrån oss.» Och Mose bad för folket.…

5 Mosebok 9:18-20
Och jag föll ned inför HERRENS ansikte och låg så, likasom förra gången i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta och utan att dricka, för all den synds skulle som I haden begått genom att göra vad ont var i HERRENS ögon, till att förtörna honom.…

Josuaé 10:12
Och Josua talade till HERREN på den dag då HERREN gav amoréerna i Israels barns våld; han sade inför Israel: »Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!»

1 Samuelsboken 12:18
Och Samuel ropade till HERREN, och HERREN lät det dundra och regna på den dagen. Då betogs allt folket av stor fruktan för HERREN och för Samuel.

1 Kungaboken 13:6
Då tog konungen till orda och sade till gudsmannen: »Bönfall inför HERREN, din Gud, och bed för mig att jag må kunna draga min hand tillbaka till mig igen.» Och gudsmannen bönföll inför HERREN; och konungen kunde då draga sin hand tillbaka till sig igen, och den var likadan som förut.

1 Kungaboken 17:18-24
Då sade hon till Elia: »Vad har du med mig att göra, du gudsman? Du har kommit till mig, för att min missgärning skulle bliva ihågkommen, så att min son måste dö.»…

2 Kungaboken 4:33-35
Då gick han in och stängde igen dörren om dem båda och bad till HERREN.…

2 Kungaboken 19:15-20
Och Hiskia bad inför HERRENS ansikte och sade: »HERRE, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.…

2 Kungaboken 20:2-5
Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till HERREN och sade:…

2 Krönikeboken 14:11,12
Och Asa ropade till HERREN, sin Gud, och sade: »HERRE, förutom dig finnes ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, HERRE, vår Gud, ty på dig stödja vi oss, och i ditt namn hava vi kommit hit mot denna hop. HERRE, du är vår Gud; mot dig förmår ju ingen människa något.»…

2 Krönikeboken 32:20-22
Men vid allt detta bådo konung Hiskia och profeten Jesaja, Amos' son, och ropade till himmelen.…

Job 42:8
Så tagen eder nu sju tjurar och sju vädurar, och gån till min tjänare Job och offren dem såsom brännoffer för eder; ock låten min tjänare Job bedja för eder. Till äventyrs skall jag då, av nåd mot honom, avstå från att göra något förskräckligt mot eder, till straff därför att I icke haven talat om mig vad rätt är, såsom min tjänare Job har gjort.»

Psaltaren 10:17,18
De ödmjukas trängtan hör du, HERRE; du gör deras hjärtan ståndaktiga; du låter ditt öra giva akt…

Psaltaren 34:15
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

Psaltaren 145:18,19
HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.…

Ordspråksboken 15:8,29
De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.…

Ordspråksboken 28:9
Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.

Jeremia 15:1
Men HERREN sade till mig; Om än Mose och Samuel trädde inför mig, så skulle min själ dock icke vända sig till detta folk. Driv dem bort ifrån mitt ansikte och låt dem gå.

Jeremia 29:12,13
Och I skolen åkalla mig och gå åstad och bedja till mig, och jag vill höra på eder.…

Jeremia 33:3
Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner.

Daniel 2:18-23
och han uppmanade dem att bedja himmelens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet bleve uppenbarad, på det att icke Daniel och hans medbröder måtte förgöras tillika med de övriga vise Babel.…

Daniel 9:20-22
Medan jag ännu så talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför HERREN, min Gud, frambar min förbön för min Guds heliga berg --…

Hosea 12:3,4
I moderlivet grep han sin broder i hälen, och i sin mandomskraft kämpade han med Gud.…

Matteus 7:7-11
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.…

Matteus 21:22
Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.»

Lukas 11:11-13
Finnes bland eder någon fader, som när hans son beder honom om en fisk, i stallet för en fisk räcker honom en orm,…

Lukas 18:1-8
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.…

Johannes 9:31
Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

Apostagärningarna 4:24-31
Då de hörde detta, ropade de endräktigt till Gud och sade: »Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är.…

Apostagärningarna 12:5-11
Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.…

1 Johannesbrevet 3:22
och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

a righteous.

Romabrevet 3:10
Så är ock skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.

Romabrevet 5:19
Ty såsom genom en enda människas olydnad de många fingo stå såsom syndare, så skola ock genom en endas lydnad de många stå såsom rättfärdiga.

Hebreerbrevet 11:4,7
Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor; och genom tron talar han ännu, fastän han är död.…

Länkar
Jakobsbrevet 5:16 InterJakobsbrevet 5:16 FlerspråkigSantiago 5:16 SpanskaJacques 5:16 FranskaJakobus 5:16 TyskaJakobsbrevet 5:16 KinesiskaJames 5:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 5
15Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet. 16Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft. 17Elias var en människa, med samma natur som vi. Han bad en bön att det icke skulle regna, och det regnade icke på jorden under tre år och sex månader;…
Korshänvisningar
1 Mosebok 18:23
Och Abraham trädde närmare och sade: »Vill du då förgöra den rättfärdige tillika med den ogudaktige?

1 Mosebok 20:17
Och Abraham bad till Gud, och Gud botade Abimelek och hans hustru och hans tjänstekvinnor, så att de åter kunde föda barn.

1 Samuelsboken 12:17
Nu är ju tiden för veteskörden; men jag vill ropa till HERREN att han må låta det dundra och regna. Så skolen I märka och se huru mycket ont I haven gjort i HERRENS ögon genom eder begäran att få en konung.»

1 Kungaboken 13:6
Då tog konungen till orda och sade till gudsmannen: »Bönfall inför HERREN, din Gud, och bed för mig att jag må kunna draga min hand tillbaka till mig igen.» Och gudsmannen bönföll inför HERREN; och konungen kunde då draga sin hand tillbaka till sig igen, och den var likadan som förut.

2 Krönikeboken 30:20
Och HERREN hörde Hiskia och skonade folket.

Job 42:8
Så tagen eder nu sju tjurar och sju vädurar, och gån till min tjänare Job och offren dem såsom brännoffer för eder; ock låten min tjänare Job bedja för eder. Till äventyrs skall jag då, av nåd mot honom, avstå från att göra något förskräckligt mot eder, till straff därför att I icke haven talat om mig vad rätt är, såsom min tjänare Job har gjort.»

Jeremia 42:2
och sade till profeten Jeremia: »Värdes upptaga vår bön: bed för oss till HERREN, din Gud, för hela denna kvarleva -- ty vi äro blott några få, som hava blivit kvar av många; du ser med egna ögon att det är så med oss.

Matteus 3:6
och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

Markus 1:5
Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

Johannes 9:31
Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

Apostagärningarna 8:24
Då svarade Simon och sade: »Bedjen I till Herren för mig, att intet av det som I haven sagt må komma över mig.»

Apostagärningarna 19:18
Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort.

Hebreerbrevet 12:13
och »gören räta stigar för edra fötter», så att den fot som haltar icke vrides ur led, utan fastmer bliver botad.

1 Petrusbrevet 2:24
Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade».

Jakobsbrevet 5:15
Överst på sidan
Överst på sidan