Efesierbrevet 2:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

Dansk (1917 / 1931)
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

Norsk (1930)
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

King James Bible
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

English Revised Version
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God afore prepared that we should walk in them.
Treasury i Bibeln Kunskap

we are.

5 Mosebok 32:6
Är det så du lönar HERREN, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då icke din fader, som skapade dig? Han danade ju dig och beredde dig.

Psaltaren 100:3
Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

Psaltaren 138:8
HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar evinnerligen; övergiv icke dina händers verk.

Jesaja 19:25
Och HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare du Egypten, mitt folk, och du Assyrien, mina händer verk, och du Israel, min arvedel!

Jesaja 29:23
ty när han -- hans barn -- få se mina händer verk ibland sig, då skola de hålla mitt namn heligt, de skola hålla Jakobs Helige helig och förskräckas för Israels Gud.

Jesaja 43:21
Det folk, som jag har danat åt mig, skall förtälja mitt lov.

Jesaja 44:21
Tänk härpå, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare; jag har danat dig, ja, du är min tjänare. Israel, du varder icke förgäten av mig.

Jesaja 60:21
Och i ditt folk skola alla vara rättfärdiga, evinnerligen skola de besitta landet; de äro ju en telning, som jag har planterat, ett verk av mina händer, som jag vill förhärliga mig med.

Jesaja 61:3
då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas »rättfärdighetens terebinter», »HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med».

Jeremia 31:33
Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

Jeremia 32:39,40
Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg, så att de frukta mig beständigt; för att det må gå dem väl, och deras barn efter dem.…

Johannes 3:3-6,21
Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.»…

1 Korinthierbrevet 3:9
Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.

2 Korinthierbrevet 5:5,17
Och den som har berett oss till just detta, det är Gud, som till en underpant har givit oss Anden.…

Filipperbrevet 1:6
Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

Filipperbrevet 2:13
Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

created.

Efesierbrevet 4:24
och att I haven iklätt eder den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.

Psaltaren 51:10
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.

2 Korinthierbrevet 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

Galaterbrevet 6:15
Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.

Kolosserbrevet 3:10
och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne.

good.

Matteus 5:16
På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

Apostagärningarna 9:36
I Joppe bodde då en lärjunginna vid namn Tabita (det betyder detsamma som Dorkas). Hon överflödade i goda gärningar och gav allmosor rikligen.

2 Korinthierbrevet 9:8
Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma eder till del, så att I alltid i allo haven allt till fyllest och i överflöd kunnen giva till allt gott verk,

Kolosserbrevet 1:10
Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk.

2 Thessalonikerbr. 2:17
han hugne edra hjärtan, och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord.

1 Timotheosbrevet 2:10
utan med goda gärningar, såsom det höves kvinnor som vilja räknas för gudfruktiga.

1 Timotheosbrevet 5:10,25
en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.…

1 Timotheosbrevet 6:18
bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig.

2 Timotheosbrevet 2:21
Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är.

2 Timotheosbrevet 3:17
så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

Titusbrevet 2:7,14
Bliv dem i allo ett föredöme i goda gärningar, och låt dem i din undervisning finna oförfalskad renhet och värdighet,…

Titusbrevet 3:1,8,14
Lägg dem på minnet att de böra vara underdåniga överheten, dem som hava myndighet, att de böra visa lydnad och vara redo till allt gott verk,…

Hebreerbrevet 10:24
Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar;

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Petrusbrevet 2:12
Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem.

which.

Efesierbrevet 1:4
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

Romabrevet 8:29
Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder.

ordained.

Efesierbrevet 2:2
i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.

Efesierbrevet 4:1
Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,

5 Mosebok 5:33
På de vägar som HERREN, eder Gud, har bjudit eder gå skolen I alltid vandra, för att I mån bliva vid liv och det må gå eder väl, och för att I mån länge leva i det land som I skolen taga i besittning.

Psaltaren 81:13
O att mitt folk ville höra mig, och att Israel ville vandra på mina vägar!

Psaltaren 119:3
de som icke göra vad orätt är, utan vandra på hans vägar.

Jesaja 2:3-5
ja, många folk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.…

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Romabrevet 8:1
Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

1 Johannesbrevet 1:7
Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

1 Johannesbrevet 2:6
Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.

Länkar
Efesierbrevet 2:10 InterEfesierbrevet 2:10 FlerspråkigEfesios 2:10 SpanskaÉphésiens 2:10 FranskaEpheser 2:10 TyskaEfesierbrevet 2:10 KinesiskaEphesians 2:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 2
9icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.
Korshänvisningar
Psaltaren 51:10
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.

Jesaja 19:25
Och HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare du Egypten, mitt folk, och du Assyrien, mina händer verk, och du Israel, min arvedel!

Jesaja 29:23
ty när han -- hans barn -- få se mina händer verk ibland sig, då skola de hålla mitt namn heligt, de skola hålla Jakobs Helige helig och förskräckas för Israels Gud.

Jesaja 43:7
envar som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, envar som jag har danat och gjort.»

Galaterbrevet 6:15
Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.

Efesierbrevet 1:1
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, hälsar de heliga som bo i Efesus, de i Kristus Jesus troende.

Efesierbrevet 1:4
såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

Efesierbrevet 2:6
Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,

Efesierbrevet 2:13
Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod.

Efesierbrevet 2:15
Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,

Efesierbrevet 4:1
Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,

Efesierbrevet 4:24
och att I haven iklätt eder den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.

Kolosserbrevet 3:10
och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne.

2 Timotheosbrevet 2:21
Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Efesierbrevet 2:9
Överst på sidan
Överst på sidan