2 Korinthierbrevet 6:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt.

Dansk (1917 / 1931)
som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.

Norsk (1930)
som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.

King James Bible
As sorrowful, yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.

English Revised Version
as sorrowful, yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.
Treasury i Bibeln Kunskap

sorrowful.

2 Korinthierbrevet 2:4
Och det var i stor nöd och hjärteångest, under många tårar, som jag skrev till eder, icke för att I skullen bliva bedrövade, utan för att I skullen förstå den synnerliga kärlek som jag har till eder.

2 Korinthierbrevet 7:3-10
Jag säger icke detta för att döma eder; jag har ju redan sagt att I haven ett rum i vårt hjärta, så att vi skola både dö och leva med varandra.…

Matteus 5:4,12
Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.…

Lukas 6:21
Saliga ären I, som nu hungren, ty I skolen bliva mättade. Saliga ären I, som nu gråten, ty I skolen le.

Johannes 16:22
Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.

Apostagärningarna 5:41
Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.

Apostagärningarna 16:25
Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.

Romabrevet 5:2,3
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.…

Romabrevet 9:2
när jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta.

Romabrevet 12:15
Glädjens med dem som äro glada, gråten med dem som gråta.

Romabrevet 15:13
Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

Filipperbrevet 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

1 Thessalonikerbr. 3:7-10
nu hava vi i fråga om eder, käre bröder, genom eder tro fått hugnad i all vår nöd och allt vårt lidande.…

1 Thessalonikerbr. 5:16
Varen alltid glada.

Hebreerbrevet 10:34
Ty I haven delat de fångnas lidanden och med glädje underkastat eder att bliva berövade edra ägodelar. I vissten nämligen att I haven en egendom som är bättre och bliver beståndande.

Jakobsbrevet 1:2-4
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,…

1 Petrusbrevet 1:6-8
Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,…

1 Petrusbrevet 4:13
utan ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder, för att I ock mån kunna glädjas och fröjda eder vid hans härlighets uppenbarelse.

poor.

2 Korinthierbrevet 6:4
Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,

making.

2 Korinthierbrevet 4:7
Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

Romabrevet 11:12
Och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, huru mycket mer skall icke deras fulltalighet så bliva!

Efesierbrevet 3:8,16
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,…

Kolosserbrevet 3:16
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

1 Timotheosbrevet 6:18
bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig.

Jakobsbrevet 2:5
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

and.

2 Korinthierbrevet 4:15
Allt sker nämligen för eder skull, på det att nåden, genom att komma allt flera till del, må bliva så mycket större och verka en allt mer överflödande tacksägelse, Gud till ära.

Psaltaren 84:11
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Ordspråksboken 16:16
Långt bättre är att förvärva vishet än guld förstånd är mer värt att förvärvas än silver.

Matteus 6:19,20
Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla,…

Lukas 16:11,12
Haven I nu icke varit trogna, när det gällde den orättrådige Mamons goda, vem vill då betro eder det sannskyldiga goda?…

1 Korinthierbrevet 3:21-23
Så berömme sig då ingen av människor. Allt hör ju eder till;…

1 Timotheosbrevet 4:8
Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.

Uppenbarelseboken 21:7
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

Länkar
2 Korinthierbrevet 6:10 Inter2 Korinthierbrevet 6:10 Flerspråkig2 Corintios 6:10 Spanska2 Corinthiens 6:10 Franska2 Korinther 6:10 Tyska2 Korinthierbrevet 6:10 Kinesiska2 Corinthians 6:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 6
9såsom okända, fastän vi äro väl kända, såsom döende, men se, vi leva, såsom tuktade, men likväl icke till döds, 10såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt. 11Vi hava nu upplåtit vår mun och talat öppet till eder, I korintier. Vårt hjärta har vidgat sig för eder.…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 13:7
Den ene vill hållas för rik och har dock alls intet, den andre vill hållas för fattig och har dock stora ägodelar.

Johannes 16:22
Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.

Apostagärningarna 3:6
sade Petrus: »Silver och guld har jag icke; men vad jag har, det giver jag dig. I Jesu Kristi, nasaréens namn: stå upp och gå.»

Romabrevet 8:32
Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

1 Korinthierbrevet 1:5
att I haven i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och kunskap heter.

1 Korinthierbrevet 3:21
Så berömme sig då ingen av människor. Allt hör ju eder till;

2 Korinthierbrevet 7:4
Stor är den tillit som jag har till eder, mycket berömmer jag mig av eder; jag har fått hugnad i fullt mått och glädje i rikt överflöd, mitt i allt vårt betryck.

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

Filipperbrevet 2:17
Men om än mitt blod bliver utgjutet såsom ett drickoffer, när jag förrättar min tempeltjänst och därvid frambär offret av eder tro, så gläder jag mig dock och deltager i allas eder glädje.

Filipperbrevet 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

Kolosserbrevet 1:24
Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen.

1 Thessalonikerbr. 1:6
Och I å eder sida bleven våra efterföljare och därmed Herrens, i det att I, mitt under stort betryck, togen emot ordet med glädje i helig ande.

Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

2 Korinthierbrevet 6:9
Överst på sidan
Överst på sidan