1 Timotheosbrevet 4:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.

Dansk (1917 / 1931)
Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alle Ting, idet den har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det, som kommer.

Norsk (1930)
For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer.

King James Bible
For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.

English Revised Version
for bodily exercise is profitable for a little; but godliness is profitable for all things, having promise of the life which now is, and of that which is to come.
Treasury i Bibeln Kunskap

bodily.

1 Samuelsboken 15:22
Då sade Samuel: »Menar du att HERREN har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör HERRENS röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar.

Psaltaren 50:7-15
Hör, mitt folk, jag vill tala; Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud, är jag.…

Jesaja 1:11-16
Vad skall jag med edra många slaktoffer? säger HERREN. Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett, och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag intet behag.…

Jesaja 58:3-5
»Vartill gagnar det, att vi fasta, när du icke ser det, vartill, att vi späka oss, när du icke märker det?» Men se, på edra fastedagar sköten I edra sysslor, och alla edra arbetare driven I blott på.…

Jeremia 6:20
Vad frågar jag efter rökelse, komme den ock från Saba, eller efter bästa kalmus ifrån fjärran land? Edra brännoffer täckas mig icke, och edra slaktoffer behaga mig icke.

Amos 5:21-24
Jag hatar edra fester, jag är led vid dem, och jag finner intet behag i edra högtidsförsamlingar.…

1 Korinthierbrevet 8:8
Men maten skall icke avgöra vår ställning till Gud. Avhålla vi oss från att äta, så bliva vi icke därigenom sämre; äta vi, så bliva vi icke därigenom bättre.

Kolosserbrevet 2:21-23
»Det skall du icke taga i», »Det skall du icke smaka», »Det skall du icke komma vid»,…

Hebreerbrevet 13:9
Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.

little.

Hebreerbrevet 9:9,10
Ty detta är en sinnebild som avser den nuvarande tiden, och i enlighet härmed frambäras gåvor och offer, vilka dock icke kunna fullkomna, efter samvetets krav, den som förrättar sin gudstjänst,…

godliness.

1 Timotheosbrevet 6:6
Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.

Job 22:2
Kan en man bereda Gud något gagn, så att det länder honom till gagn, om någon är förståndig?

Titusbrevet 3:8
Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna.

having.

5 Mosebok 28:1-14
Om du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skall HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.…

Job 5:19-26
Sex gånger räddar han dig ur nöden, ja, sju gånger avvändes olyckan från dig.…

Psaltaren 37:3,4,16-19,29
Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,…

Psaltaren 84:11
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Psaltaren 91:10-16
Ingen olycka skall vederfaras dig, och ingen plåga skall nalkas din hydda.…

Psaltaren 112:1-3
Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.…

Psaltaren 128:1-6
En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.…

Psaltaren 145:19
Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.

Ordspråksboken 3:16-18
Långt liv bär hon i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära.…

Predikaren 8:12
eftersom syndaren hundra gånger kan göra vad ont är och likväl får länge leva. Dock vet jag ju att det skall gå de gudfruktiga väl, därför att de frukta Gud,

Jesaja 3:10
Om den rättfärdige mån I tänka att det skall gå honom väl, ty sådana skola äta sina gärningars frukt.

Jesaja 32:17,18
Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid.…

Jesaja 33:16
han skall bo på höjderna, klippfästen skola vara hans värn, sitt bröd skall han få, och vatten skall han hava beständigt.

Jesaja 65:13,14
Därför säger Herren, HERREN så: Se, mina tjänare skola äta, men I skolen hungra; se, mina tjänare skola dricka, men I skolen törsta; se, mina tjänare skola glädjas, men I skolen få blygas.…

Matteus 5:3-12
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.…

Matteus 6:33
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Matteus 19:29
Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel.

Markus 10:19,20
Buden känner du: 'Du skall icke dräpa', 'Du skall icke begå äktenskapsbrott', 'Du skall icke stjäla', 'Du skall icke bära falskt vittnesbörd', 'Du skall icke undanhålla någon vad honom tillkommer', Hedra din fader och din moder.'»…

Lukas 12:31
Nej, söken efter hans rike, så skall också detta andra tillfalla eder.

Lukas 12:32
Frukta icke, du lilla hjord; ty det har behagat eder Fader att giva eder riket.

Romabrevet 8:28
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.

1 Korinthierbrevet 3:22
det må vara Paulus eller Apollos eller Cefas eller hela världen, det må vara liv eller död, vad som nu är, eller vad som skall komma, alltsammans hör eder till.

2 Petrusbrevet 1:3,4
Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft.…

1 Johannesbrevet 2:25
Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

Uppenbarelseboken 3:12,21
Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så ock mitt eget nya namn.…

Länkar
1 Timotheosbrevet 4:8 Inter1 Timotheosbrevet 4:8 Flerspråkig1 Timoteo 4:8 Spanska1 Timothée 4:8 Franska1 Timotheus 4:8 Tyska1 Timotheosbrevet 4:8 Kinesiska1 Timothy 4:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 4
7Men de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i gudsfruktan. 8Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande. 9Detta är ett fast ord och i allo värt att mottagas.…
Korshänvisningar
Job 36:11
Om de då höra på honom och underkasta sig, så få de framleva sina dagar i lycka och sina år i ljuvlig ro.

Psaltaren 37:9
Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

Psaltaren 37:11
Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.

Ordspråksboken 19:23
HERRENS fruktan för till liv; så får man vila mätt och hemsökes icke av något ont.

Ordspråksboken 22:4
Ödmjukhet har sin lön i HERRENS fruktan, i rikedom, ära och liv.

Matteus 6:33
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Matteus 12:32
Ja, om någon säger något mot Människosonen, så skall det bliva honom förlåtet; men om någon säger något mot den helige Ande, så skall det icke bliva honom förlåtet, varken i denna tidsåldern eller i den tillkommande.

Markus 10:30
ingen sådan finnes, som icke skall få hundrafalt igen: redan här i tiden hus, och bröder och systrar, och mödrar och barn, och jordagods, mitt under förföljelser, och i den tillkommande tidsåldern evigt liv.

Kolosserbrevet 2:23
Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara »vishet», eftersom däri ligger ett självvalt gudstjänstväsende och ett slags »ödmjukhet» och en kroppens späkning; men ingalunda ligger däri »en viss heder», det tjänar allenast till att nära det köttsliga sinnet.

1 Timotheosbrevet 4:7
Men de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i gudsfruktan.

1 Timotheosbrevet 6:3
Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord -- vår Herres, Jesu Kristi, ord -- och till den lära som hör gudsfruktan till,

1 Timotheosbrevet 6:5
och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

1 Timotheosbrevet 6:6
Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.

2 Timotheosbrevet 3:5
de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.

1 Timotheosbrevet 4:7
Överst på sidan
Överst på sidan