Kolosserbrevet 3:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

Dansk (1917 / 1931)
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Norsk (1930)
her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

King James Bible
Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.

English Revised Version
where there cannot be Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, bondman, freeman: but Christ is all, and in all.
Treasury i Bibeln Kunskap

there.

Psaltaren 117:2
Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!

Jesaja 19:23-25
På den tiden skall en banad väg leda från Egypten till Assyrien, och assyrierna skola komma in i Egypten, och egyptierna in i Assyrien; och egyptierna skola hålla gudstjänst tillsammans med assyrierna.…

Jesaja 49:6
han säger: Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.

Jesaja 52:10
HERREN blottar sin heliga arm inför alla hedningars ögon, och alla jordens ändar få se vår Guds frälsning.

Jesaja 66:18-22
Jag känner deras gärningar och tankar. Den tid kommer, då jag skall församla alla folk och tungomål; och de skola komma och se min härlighet.…

Jeremia 16:19
HERRE, du min starkhet och mitt värn, du min tillflykt på nödens dag, till dig skola hedningarna komma från jordens ändar och skola säga: »Allenast lögn hava våra fäder fått i arv. fåfängliga avgudar, av vilka ingen kan hjälpa.

Hosea 2:23
Och jag skall plantera henne åt mig i landet och förbarma mig över Lo-Ruhama och säga till Lo-Ammi: »Du är mitt folk.» Och det skall svara: »Du är min Gud.»

Amos 9:12
så att de få taga i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn, säger HERREN, han som skall göra detta.

Mika 4:2
ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Sakaria 2:11
Och då skola många hednafolk sluta sig till HERREN och bliva mitt folk. Ja, jag skall taga min boning i dig; och du skall förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till dig.

Sakaria 8:20-23
Så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skola komma hit och många städers invånare;…

Malaki 1:11
Från solens uppgång ända till dess nedgång är ju mitt namn stort bland folken, och överallt frambäras rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn; ja, mitt namn är stort bland folken, säger HERREN Sebaot.

Matteus 12:18-21
»Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna rätten bland folken.…

Apostagärningarna 10:34,35
Då öppnade Petrus sin mun och sade: »Nu förnimmer jag i sanning att 'Gud icke har anseende till personen',…

Apostagärningarna 13:46-48
Då togo Paulus och Barnabas mod till sig och sade: »Guds ord måste i första rummet förkunnas för eder. Men eftersom I stöten det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga livet, så vända vi oss nu till hedningarna.…

Apostagärningarna 15:17
för att ock övriga människor skola söka Herren, alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn. Så säger Herren, han som skall göra detta,

Apostagärningarna 26:17,18
Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig,…

Romabrevet 3:29
Eller är Gud allenast judarnas Gud? Är han icke ock hedningarnas? Jo, förvisso också hedningarnas,

Romabrevet 4:10,11
Huru blev den honom då tillräknad? Skedde det sedan han hade blivit omskuren, eller medan han ännu var oomskuren? Det skedde icke sedan han hade blivit omskuren, utan medan han ännu var oomskuren.…

Romabrevet 9:24-26
Och till att vara sådana har han ock kallat oss, icke allenast dem som äro av judisk börd, utan jämväl dem som äro av hednisk.…

Romabrevet 9:30,31
Vad skola vi då säga? Jo, att hedningarna, som icke foro efter rättfärdighet, hava vunnit rättfärdighet, nämligen den rättfärdighet som kommer av tro,…

Romabrevet 10:12
Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.

Romabrevet 15:9-13
hedningarna åter hava fått prisa Gud för hans barmhärtighets skull. Så är ock skrivet: »Fördenskull vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn.»…

1 Korinthierbrevet 12:13
Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Galaterbrevet 3:28
Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

Efesierbrevet 3:6
Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet -- detta genom evangelium,

circumcision.

1 Korinthierbrevet 7:19
Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han håller Guds bud.

Galaterbrevet 5:6
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

Galaterbrevet 6:15
Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.

Barbarian.

Apostagärningarna 28:2,4
Och infödingarna visade oss en icke vanlig välvilja; de tände upp en eld och togo oss alla med sig dit, för det påkommande regnets och för köldens skull.…

Romabrevet 1:14
Både mot greker och mot andra folk, både mot visa och mot ovisa har jag förpliktelser.

1 Korinthierbrevet 14:11
Men om jag nu icke förstår språket, så bliver jag en främling för den som talar, och den som talar bliver en främling för mig.

bond.

1 Korinthierbrevet 7:21,22
Har du blivit kallad såsom träl, så låt detta icke gå dig till sinnes; dock, om du kan bliva fri, så begagna dig hellre därav.…

Efesierbrevet 6:8
I veten ju att vad gott var och en gör, det skall han få igen av Herren, vare sig han är träl eller fri.

but.

Kolosserbrevet 2:10
och i honom haven I blivit delaktiga av den fullheten, i honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter.

1 Korinthierbrevet 1:29,30
Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud.…

1 Korinthierbrevet 3:21-23
Så berömme sig då ingen av människor. Allt hör ju eder till;…

Galaterbrevet 3:29
Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

Galaterbrevet 6:14
Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.

Filipperbrevet 3:7-9
Men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust.…

1 Johannesbrevet 5:11,12
Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.…

2 Johannesbrevet 1:9
Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.

and.

Johannes 6:56,57
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.…

Johannes 14:23
Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

Johannes 15:5
Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.

Johannes 17:23
-- jag i dem, och du i mig -- ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig.

Romabrevet 8:10,11
Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull.…

Galaterbrevet 2:20
och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

Efesierbrevet 1:23
åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla.

Efesierbrevet 3:17
och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken,

1 Johannesbrevet 5:20
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

Länkar
Kolosserbrevet 3:11 InterKolosserbrevet 3:11 FlerspråkigColosenses 3:11 SpanskaColossiens 3:11 FranskaKolosser 3:11 TyskaKolosserbrevet 3:11 KinesiskaColossians 3:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 3
10och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne. 11Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla. 12Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.…
Korshänvisningar
Hesekiel 47:22
I skolen utdela det genom lottkastning till arvedel åt eder själva och åt främlingarna som bo ibland eder och hava fött barn ibland eder. Ty de skola av eder hållas lika med infödda israeliter; de skola tillfalla eder såsom en arvedel bland Israels stammar.

Apostagärningarna 28:2
Och infödingarna visade oss en icke vanlig välvilja; de tände upp en eld och togo oss alla med sig dit, för det påkommande regnets och för köldens skull.

Romabrevet 3:22
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad.

Romabrevet 10:12
Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek; alla hava ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.

1 Korinthierbrevet 7:19
Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han håller Guds bud.

1 Korinthierbrevet 12:13
Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Galaterbrevet 3:28
Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

Galaterbrevet 5:6
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

Efesierbrevet 1:23
åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla.

Efesierbrevet 2:14
Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

Efesierbrevet 2:15
Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,

Efesierbrevet 6:8
I veten ju att vad gott var och en gör, det skall han få igen av Herren, vare sig han är träl eller fri.

Kolosserbrevet 3:10
Överst på sidan
Överst på sidan