2 Timotheosbrevet 4:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Dansk (1917 / 1931)
Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

Norsk (1930)
Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

King James Bible
And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom: to whom be glory for ever and ever. Amen.

English Revised Version
The Lord will deliver me from every evil work, and will save me unto his heavenly kingdom: to whom be the glory for ever and ever. Amen.
Treasury i Bibeln Kunskap

deliver.

1 Mosebok 48:16
den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn; och må de uppkallas efter mitt och mina fäders, Abrahams och Isaks, namn, och må de föröka sig och bliva talrika på jorden.»

1 Samuelsboken 25:39
När David hörde att Nabal var död, sade han: »Lovad vare HERREN, som på Nabal har hämnats den smälek han tillfogade mig, och som har bevarat sin tjänare från att göra vad ont var, under det att HERREN lät Nabals ondska komma tillbaka över hans eget huvud!» Och David sände åstad och lät säga Abigail att han önskade få henne till sin hustru.

1 Krönikeboken 4:10
Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: »O att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O att du ville avvända vad ont är, så att jag sluppe att känna någon smärta!» Och Gud lät det ske, som han begärde.

Psaltaren 121:7
HERREN skall bevara dig för allt ont, han skall bevara din själ.

Matteus 6:13
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Lukas 11:4
och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåta var och en som är oss något skyldig; och inled oss icke i frestelse.'»

Johannes 17:15
Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda.

1 Korinthierbrevet 10:13
Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.

2 Korinthierbrevet 1:10
Och ur en sådan dödsnöd frälste han oss, och han skall än vidare frälsa oss; ja, till honom hava vi satt vårt hopp att han allt framgent skall frälsa oss.

2 Thessalonikerbr. 3:3
Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda.

and will.

2 Timotheosbrevet 1:12
Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

Psaltaren 37:28
Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

Psaltaren 73:24
Du skall leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära.

Psaltaren 92:10
Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.

Matteus 13:43
Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.

Matteus 25:34
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.

Lukas 12:32
Frukta icke, du lilla hjord; ty det har behagat eder Fader att giva eder riket.

Lukas 22:29
och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt eder,

Johannes 10:28-30
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.…

1 Thessalonikerbr. 5:23
Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

Jakobsbrevet 2:5
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

1 Petrusbrevet 1:5
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

Judasbrevet 1:1,24
Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus.…

to whom.

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

Romabrevet 16:27
honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.

Galaterbrevet 1:5
Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

1 Timotheosbrevet 6:16
han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Petrusbrevet 5:11
Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen.

Judasbrevet 1:25
honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

Länkar
2 Timotheosbrevet 4:18 Inter2 Timotheosbrevet 4:18 Flerspråkig2 Timoteo 4:18 Spanska2 Timothée 4:18 Franska2 Timotheus 4:18 Tyska2 Timotheosbrevet 4:18 Kinesiska2 Timothy 4:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Timotheosbrevet 4
17Men Herren stod mig bi och gav mig kraft, för att genom mig ordet överallt skulle bliva predikat, så att alla hedningar finge höra det; och så blev jag räddad ur lejonets gap. 18Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 17:37
Och David sade ytterligare: »HERREN, som räddade mig undan lejon och björn, han skall ock rädda mig undan denne filisté.» Då sade Saul till David: »Gå då åstad; HERREN skall vara med dig.»

Ordspråksboken 14:32
Genom sin ondska kommer de ogudaktige på fall, men den rättfärdige är frimodig in i döden.

Matteus 6:13
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

1 Korinthierbrevet 1:21
Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tro.

1 Korinthierbrevet 15:50
Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.

2 Timotheosbrevet 4:1
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike:

Hebreerbrevet 11:16
Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska. Därför blyges icke Gud för att kallas deras Gud; ty han har berett åt dem en stad.

Hebreerbrevet 12:22
Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental,

2 Petrusbrevet 1:11
Så skall inträdet i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rike förlänas eder i rikligt mått.

2 Petrusbrevet 3:18
Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen.

2 Timotheosbrevet 4:17
Överst på sidan
Överst på sidan