2.Timotheus 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige:1Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 1Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike:
2Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!2Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 2Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.
3Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,3For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 3Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,
4og de skulle vende Ørene fra Sandheden og vende sig hen til Fablerne.4og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 4en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.
DANNORSVE
5Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!5Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! 5Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.
6Thi jeg ofres allerede, og Tiden til mit Opbrud er for Haanden.6For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhånden. 6Ty själv är jag nu på väg att offras, och tiden är inne, då jag skall bryta upp.
7Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen.7Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. 7Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
8I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.8Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse. 8Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.
DANNORSVE
9Gør dig Flid for at komme snart til mig;9Gjør dig umak for å komme snart til mig! 9Låt dig angeläget vara att snart komma till mig.
10thi Demas forlod mig, fordi han fik Kærlighed til den nærværende Verden, og drog til Thessalonika; Kreskens drog til Galatien, Titus til Dalmatien.10For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia; 10Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien.
11Lukas er alene hos mig. Tag Markus og bring ham med dig; thi han er mig nyttig til Tjenesten.11Lukas er alene hos mig. Ta Markus og ha ham med dig! for han er mig nyttig til tjeneste. 11Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig.
12Men Tykikus har jeg sendt til Efesus.12Tykikus har jeg sendt til Efesus. 12Tykikus har jag sänt till Efesus.
DANNORSVE
13Naar du kommer, da bring min Rejsekjortel med dig, som jeg lod blive i Troas hos Karpus, og Bøgerne, især dem paa Pergament.13Når du kommer, da ha med dig den kappe som jeg lot bli i Troas hos Karpus, og bøkene, især skinnbøkene! 13När du kommer, så hav med dig den mantel som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, så ock böckerna, först och främst pergamentskrifterna.
14Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale ham efter hans Gerninger.14Kobbersmeden Aleksander gjorde mig meget ondt; Herren vil lønne ham efter hans gjerninger. 14Alexander, smeden, har gjort mig mycket ont; Herren kommer att vedergälla honom efter hans gärningar.
15For ham skal ogsaa du vogte dig; thi han stod vore Ord haardt imod.15Vokt dig for ham du også! for han stod hårdt imot våre ord. 15Också du må taga dig till vara för honom, ty han har häftigt trätt upp emot det som vi hava talat.
DANNORSVE
16Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; (gid det ikke maa tilregnes dem!)16Ved mitt første forsvar møtte ingen med mig, men alle forlot mig; gid det ikke må bli dem tilregnet! 16Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.
17Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.17Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap. 17Men Herren stod mig bi och gav mig kraft, för att genom mig ordet överallt skulle bliva predikat, så att alla hedningar finge höra det; och så blev jag räddad ur lejonets gap.
18Herren vil fri mig fra al ond Gerning og frelse mig til sit himmelske Rige; ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.18Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen. 18Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.
DANNORSVE
19Hils Priska og Akvila og Onesiforus's Hus!19Hils Priska og Akvilas og Onesiforus' hus! 19Hälsa Priska och Akvila, så ock Onesiforus' hus.
20Erastus blev i Korinth, men Trofimus efterlod jeg syg i Milet.20Erastus blev i Korint; Trofimus lot jeg syk efter mig i Milet. 20Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag sjuk efter mig i Miletus.
21Gør dig Flid for at komme før Vinteren! Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle Brødrene hilse dig.21Gjør dig umak for å komme før vinteren! Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle brødrene hilser dig. 21Låt dig angeläget vara att komma hit före vintern. Eubulus och Pudens och Linus och Klaudia och alla bröderna hälsa dig.
22Den Herre Jesus være med din Aand! Naaden være med eder!22Den Herre Jesus være med din ånd! Nåden være med eder! 22Herren vare med din ande. Nåd vare med eder.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page