Salmerne 102
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Bøn af en elendig, naar hans Kraft svigter, og han udøser sin Klage for HERREN. (2) HERRE, lyt til min Bøn, lad mit Raab komme til dig,1En bønn av en elendig, når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn. (2) Herre, hør min bønn og la mitt rop komme til dig! 1Bön av en betryckt, när han försmäktar och utgjuter sitt bekymmer inför HERREN. (2) HERRE, hör min bön, och låt mitt rop komma inför dig.
2skjul dog ikke dit Aasyn for mig; den Dag jeg stedes i Nød, bøj da dit Øre til mig; naar jeg kalder, saa skynd dig og svar mig!2Skjul ikke ditt åsyn for mig på den dag jeg er i nød! Bøi ditt øre til mig! På den dag jeg roper, skynd dig å svare mig! 2Dölj icke ditt ansikte för mig, när jag är i nöd. Böj ditt öra till mig; när jag ropar, så skynda att svara mig.
3Thi mine Dage svinder som Røg, mine Ledemod brænder som Ild;3For mine dager er faret bort som en røk, og mine ben er forbrent som en brand. 3Ty mina dagar hava försvunnit såsom rök, benen i min kropp äro förtorkade såsom av eld.
4mit Hjerte er svedet og visnet som Græs, thi jeg glemmer at spise mit Brød.4Mitt hjerte er stukket som en urt og fortørket; for jeg har glemt å ete mitt brød. 4Mitt hjärta är förbränt såsom gräs och förvissnat; ty jag förgäter att äta mitt bröd.
DANNORSVE
5Under min Stønnen klæber mine Ben til Huden;5For mine lydelige sukks skyld henger mine ben ved mitt kjøtt. 5För min högljudda suckans skull tränga benen i min kropp ut till huden.
6jeg ligner Ørkenens Pelikan, er blevet som Uglen paa øde Steder;6Jeg ligner pelikanen i ørkenen, jeg er som uglen på øde steder. 6Jag är lik en pelikan i öknen, jag är såsom en uggla bland ruiner.
7om Natten ligger jeg vaagen og jamrer saa ensom som Fugl paa Taget;7Jeg våker og er blitt som en enslig fugl på taket. 7Jag får ingen sömn och har blivit lik en ensam fågel på taket.
8mine Fjender haaner mig hele Dagen; de, der spotter mig, sværger ved mig.8Hele dagen spotter mine fiender mig; de som raser mot mig, sverger ved mig*.8Hela dagen smäda mig mina fiender; de som rasa mot mig förbanna med mitt namn.
9Thi Støv er mit daglige Brød, jeg blander min Drik med Taarer9For jeg eter aske som brød og blander min drikk med gråt 9Ty jag äter aska såsom bröd och blandar min dryck med gråt,
DANNORSVE
10over din Harme og Vrede, fordi du tog mig og slængte mig bort;10for din vredes og din harmes skyld; for du har løftet mig op og kastet mig bort. 10för din vredes och förtörnelses skull, därför att du har gripit mig och kastat mig bort.
11mine Dage hælder som Skyggen, som Græsset visner jeg hen.11Mine dager er som en hellende skygge, og selv visner jeg som en urt. 11Mina dagar äro såsom skuggan, när den förlänges, och jag själv förvissnar såsom gräs.
12Men du troner evindelig, HERRE, du ihukommes fra Slægt til Slægt;12Men du, Herre, du troner til evig tid, og ditt minne varer fra slekt til slekt. 12Men du, o HERRE, tronar evinnerligen, och din åminnelse varar från släkte till släkte.
13du vil rejse dig og forbarme dig over Zion, naar Naadens Tid, naar Timen er inde;13Du vil reise dig, du vil forbarme dig over Sion; for det er tiden til å være det nådig, timen er kommet. 13Du skall stå upp och förbarma dig över Sion; se, det är tid att du bevisar det nåd; ja, stunden har kommit.
14thi dine Tjenere elsker dets Sten og ynkes over dets Grushobe.14For dine tjenere elsker dets stener, og de ynkes over dets støv. 14Ty dina tjänare hava dess stenar kära och ömka sig över dess grus.
DANNORSVE
15Og HERRENS Navn skal Folkene frygte, din Herlighed alle Jordens Konger;15Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger din herlighet. 15Då skola hedningarna frukta HERRENS namn och alla jordens konungar din härlighet,
16thi HERREN opbygger Zion, han lader sig se i sin Herlighed;16For Herren har bygget Sion, han har åpenbaret sig i sin herlighet. 16när en gång HERREN har byggt upp Sion och uppenbarat sig i sin härlighet;
17han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset.17Han har vendt sig til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn. 17när han har vänt sig till de utblottades bön och upphört att förakta deras bön.
18For Efterslægten skal det optegnes, et Folk, der skal fødes, skal prise HERREN;18Dette skal bli opskrevet for den kommende slekt, og det folk som skal skapes, skal love Herren. 18Det skall tecknas upp för ett kommande släkte, och det folk som varder skapat skall lova HERREN,
19thi han ser ned fra sin hellige Højsal, HERREN skuer ned fra Himmel til Jord19For han har sett ned fra sin hellige høide, Herren har fra himmelen skuet til jorden 19att han har blickat ned från sin heliga höjd, att HERREN har skådat från himmelen ned till jorden,
DANNORSVE
20for at høre de fangnes Stønnen og give de dødsdømte Frihed,20for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn, 20för att höra den fångnes klagan, för att befria dödens barn,
21at HERRENS Navn kan forkyndes i Zion, hans Pris i Jerusalem,21forat de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem, 21på det att man i Sion må förkunna HERRENS namn och hans lov i Jerusalem,
22naar Folkeslag og Riger til Hobe samles for at tjene HERREN.22når de samler sig, folkeslagene og rikene, for å tjene Herren. 22när alla folk församlas, och alla riken, för att tjäna HERREN.
23Han lammed min Kraft paa Vejen, forkorted mit Liv.23Han har bøiet min kraft på veien, han har forkortet mine dager. 23Han har på vägen nedböjt min kraft, han har förkortat mina dagar.
24Jeg siger: Min Gud, tag mig ikke bort i Dagenes Hælvt! Dine Aar er fra Slægt til Slægt.24Jeg sier: Min Gud, ta mig ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt. 24Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte.
DANNORSVE
25Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;25Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning. 25I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:
26de falder, men du bestaar, alle slides de op som en Klædning;26De skal forgå, men du blir stående; de skal alle eldes som et klæde, som et klædebon omskifter du dem, og de omskiftes, 26de skola förgås, men du förbliver, de skola alla nötas ut såsom en klädnad; du skall förvanda dem såsom man byter om sin dräkt, och de fara hän.
27som Klæder skifter du dem; de skiftes, men du er den samme, og dine Aar faar aldrig Ende!27men du er den samme, og dine år får ingen ende. 27Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.
28Dine Tjeneres Børn fæster Bo, deres Sæd skal bestaa for dit Aasyn.28Dine tjeneres barn skal bo i ro, og deres avkom skal stå fast for ditt åsyn. 28Dina tjänares barn skola få bo i landet, och deras avkomma skall bestå inför dig.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 101
Top of Page
Top of Page