2 Korinthierbrevet 1:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt »ja»; därför få de ock genom honom sitt »amen», på det att Gud må bliva ärad genom oss.

Dansk (1917 / 1931)
Thi saa mange, som Guds Forjættelser ere, i ham have de deres Ja; derfor faa de ogsaa ved ham deres Amen, Gud til Ære ved os.

Norsk (1930)
for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

King James Bible
For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.

English Revised Version
For how many soever be the promises of God, in him is the yea: wherefore also through him is the Amen, unto the glory of God through us.
Treasury i Bibeln Kunskap

all.

1 Mosebok 3:15
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.»

1 Mosebok 22:18
Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.»

1 Mosebok 49:10
Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma.

Psaltaren 72:17
Hans namn förblive evinnerligen; så länge solen skiner, fortplante sig hans namn. Och i honom välsigne man sig; alla hedningar prise honom säll.

Jesaja 7:14
Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel.

Jesaja 9:6,7
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.…

Lukas 1:68-74
»Lovad vare Herren, Israels Gud, som har sett till sitt folk och berett det förlossning,…

Johannes 1:17
ty genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen hava kommit genom Jesus Kristus.

Johannes 14:6
Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Apostagärningarna 3:25,26
I ären själva barn av profeterna och delaktiga i det förbund som Gud slöt med edra fäder, när han sade till Abraham: 'Och i din säd skola alla släkter på jorden varda välsignade.'…

Apostagärningarna 13:32-39
Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå,…

Romabrevet 6:23
Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

Romabrevet 15:8,9
Vad jag vill säga är detta: För de omskurna har Kristus blivit en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, för att bekräfta de löften som hade givits åt fäderna;…

Galaterbrevet 3:16-18,22
Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd». Det heter icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt din säd», vilken är Kristus.…

Hebreerbrevet 6:12-19
så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.…

Hebreerbrevet 7:6
tog denne, som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och välsignade honom, densamme som hade fått löftena.

Hebreerbrevet 9:10-15
utan allenast äro utvärtes stadgar -- de såväl som föreskrifterna om mat och dryck och allahanda tvagningar -- stadgar pålagda intill dess tiden vore inne för en bättre ordning.…

Hebreerbrevet 11:13,39,40
I tron dogo alla dessa, innan de ännu hade fått vad utlovat var; de hade allenast sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara »gäster och främlingar» på jorden.…

Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

1 Johannesbrevet 2:24,25
I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.…

1 Johannesbrevet 5:11
Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.

Amen.

Jesaja 65:16
den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig i »den sannfärdige Guden», och den som svär i landet, han skall svärja vid »den sannfärdige Guden». Ty de förra bedrövelserna äro då förgätna och dolda för mina ögon.

*Heb:

Johannes 3:5
Jesus svarade: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.

*Gr:

Uppenbarelseboken 3:14
Och skriv till Laodiceas församlings ängel: »Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:

unto.

2 Korinthierbrevet 4:6,15
Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.…

Psaltaren 102:16
när en gång HERREN har byggt upp Sion och uppenbarat sig i sin härlighet;

Matteus 6:13
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Lukas 2:14
»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

Romabrevet 15:7
Därför må den ene av eder vänligt upptaga den andre, såsom Kristus, Gud till ära, har upptagit eder.

Efesierbrevet 1:6,12-14
den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.…

Efesierbrevet 2:7
för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

Efesierbrevet 3:8-10
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,…

Kolosserbrevet 1:27
Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt härlighetshopp».

2 Thessalonikerbr. 1:10
när han kommer för att förhärligas i sina heliga och visa sig underbar i alla dem som hava kommit till att tro; ty det vittnesbörd vi hava framburit till eder haven I trott. Så skall ske på den dagen.

1 Petrusbrevet 1:12
Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.

Uppenbarelseboken 7:12
och sade: »Amen. Lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.»

Länkar
2 Korinthierbrevet 1:20 Inter2 Korinthierbrevet 1:20 Flerspråkig2 Corintios 1:20 Spanska2 Corinthiens 1:20 Franska2 Korinther 1:20 Tyska2 Korinthierbrevet 1:20 Kinesiska2 Corinthians 1:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 1
19Guds Son, Jesus Kristus, han som bland eder har blivit predikad genom oss -- genom mig och Silvanus och Timoteus -- han kom ju icke såsom »ja och nej», utan »ja» har kommit i och genom honom. 20Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt »ja»; därför få de ock genom honom sitt »amen», på det att Gud må bliva ärad genom oss. 21Men den som befäster oss såväl som eder i Kristus, och den som har smort oss, det är Gud,…
Korshänvisningar
Romabrevet 15:8
Vad jag vill säga är detta: För de omskurna har Kristus blivit en tjänare, till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, för att bekräfta de löften som hade givits åt fäderna;

1 Korinthierbrevet 14:16
Eljest, om du lovar Gud med anden, huru skola de som sitta på de olärdas plats då kunna säga sitt »amen» till din tacksägelse? De förstå ju icke vad du säger.

Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Uppenbarelseboken 3:14
Och skriv till Laodiceas församlings ängel: »Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:

2 Korinthierbrevet 1:19
Överst på sidan
Överst på sidan