Apostagärningarna 2:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

Dansk (1917 / 1931)
Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at udsige.

Norsk (1930)
Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

King James Bible
And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

English Revised Version
And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
Treasury i Bibeln Kunskap

filled.

Apostagärningarna 1:5
Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande.»

Apostagärningarna 4:8,31
Då sade Petrus till dem, uppfylld av helig ande: »I folkets rådsherrar och äldste,…

Apostagärningarna 6:3,5,8
Så utsen nu bland eder, I bröder, sju män som hava gott vittnesbörd om sig och äro fulla av ande och vishet, män som vi kunna sätta till att sköta denna syssla.…

Apostagärningarna 7:55
Men han, full av helig ande, skådade upp mot himmelen och fick se Guds härlighet och såg Jesus stå på Guds högra sida.

Apostagärningarna 9:17
Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva uppfylld av helig ande.»

Apostagärningarna 11:24
Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.

Apostagärningarna 13:9,52
Saulus, som ock kallades Paulus, uppfylldes då av helig ande och fäste ögonen på honom…

Lukas 1:15,41,67
Ty han skall bliva stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han icke dricka, och redan i sin moders liv skall han bliva uppfylld av helig ande.…

Lukas 4:1
Sedan vände Jesus tillbaka från Jordan, full av helig ande, och fördes genom Anden omkring i öknen

Johannes 14:26
Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Johannes 20:22
Och när han hade sagt detta, andades han på dem och sade till dem: »Tagen emot helig ande!

Romabrevet 15:13
Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

Efesierbrevet 3:19
och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Efesierbrevet 5:18
Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten eder fastmer uppfyllas av ande,

began.

Apostagärningarna 2:11
vi må vara judar eller proselyter, kretenser eller araber, alla höra vi dem på våra egna tungomål tala om Guds väldiga gärningar.»

Apostagärningarna 10:46
De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud.

Apostagärningarna 19:6
Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade.

Jesaja 28:11
-- Ja väl, genom stammande läppar och på ett främmande tungomål skall han tala till detta folk,

Markus 16:17
Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,

1 Korinthierbrevet 12:10,28-30
åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål.…

1 Korinthierbrevet 13:1,8
Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.…

1 Korinthierbrevet 14:5
Jag skulle väl vilja att I alla taladen tungomål, men ännu hellre ville jag att I profeteraden. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om nämligen den senare icke därjämte uttyder sitt tal, så att församlingen får någon uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 14:18,21-23,29
Gud vare tack, jag talar tungomål mer än I alla;…

as.

2 Mosebok 4:11,12
HERREN sade till honom: »Vem har givit människan munnen, eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det icke jag, HERREN?…

4 Mosebok 11:25-29
Då steg HERREN ned i molnskyn och talade till honom, och tog av den ande som var över honom och lät komma över de sjuttio äldste. Då nu anden föll på dem, begynte de profetera, vilket de sedan icke mer gjorde.…

1 Samuelsboken 10:10
När de kommo till Gibea, mötte honom där en skara profeter; då kom Guds Ande över honom, så att han, mitt ibland dem, själv fattades av profetisk hänryckning.

2 Samuelsbokem 23:2
HERRENS Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga;

Jesaja 59:21
Och detta är det förbund, som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: min Ande, som är över dig, och orden, som jag har lagt i din mun, de skola icke vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN.

Jeremia 1:7-9
Då sade HERREN till mig: »Säg icke: 'Jag är för ung', utan gå åstad vart jag än sänder dig, och tala vad jag än bjuder dig.…

Jeremia 6:11
Därför är jag uppfylld av HERRENS vrede, jag förmår icke hålla den inne. Utgjut den över barnen på gatan och över alla de unga männens samkväm; ja, både man och kvinna skola drabbas därav, jämväl den gamle och den som har fyllt sina dagars mått.

Hesekiel 3:11
Och gå bort till dina fångna landsmän, och tala till dem och säg till dem: 'Så säger Herren, HERREN' -- evad de nu höra därpå eller icke.»

Mika 3:8
Men jag, jag är uppfylld med kraft, ja, med HERRENS Ande, med rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd.

Matteus 10:19
Men när man drager eder inför rätta, gören eder då icke bekymmer för huru eller vad I skolen tala; ty vad I skolen tala skall bliva eder givet i den stunden.

Lukas 12:12
ty den helige Ande skall i samma stund lära eder vad I skolen säga.»

Lukas 21:15
Ty jag skall giva eder sådana ord och sådan vishet, att ingen av edra vedersakare skall kunna stå emot eller säga något emot.

1 Korinthierbrevet 14:26-32
Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans, så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det länder till uppbyggelse.…

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

1 Petrusbrevet 1:12
Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.

2 Petrusbrevet 1:21
Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.

Länkar
Apostagärningarna 2:4 InterApostagärningarna 2:4 FlerspråkigHechos 2:4 SpanskaActes 2:4 FranskaApostelgeschichte 2:4 TyskaApostagärningarna 2:4 KinesiskaActs 2:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 2
3Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. 4Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala. 5Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från allahanda folk under himmelen.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 1:14
Därför sade Eli till henne: »Huru länge skall du bete dig såsom en drucken? Laga så, att ruset går av dig.»

Markus 16:17
Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,

Apostagärningarna 1:5
Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande.»

Apostagärningarna 1:8
Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»

Apostagärningarna 2:3
Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem.

Apostagärningarna 4:8
Då sade Petrus till dem, uppfylld av helig ande: »I folkets rådsherrar och äldste,

Apostagärningarna 4:31
När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.

Apostagärningarna 6:3
Så utsen nu bland eder, I bröder, sju män som hava gott vittnesbörd om sig och äro fulla av ande och vishet, män som vi kunna sätta till att sköta denna syssla.

Apostagärningarna 6:5
Det talet behagade hela menigheten. Och de utvalde Stefanus, en man som var full av tro och helig ande, vidare Filippus och Prokorus och Nikanor och Timon och Parmenas, slutligen Nikolaus, en proselyt från Antiokia.

Apostagärningarna 7:55
Men han, full av helig ande, skådade upp mot himmelen och fick se Guds härlighet och såg Jesus stå på Guds högra sida.

Apostagärningarna 8:17
De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande.

Apostagärningarna 9:17
Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva uppfylld av helig ande.»

Apostagärningarna 10:46
De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud.

Apostagärningarna 10:47
Då tog Petrus till orda och sade: »Icke kan väl någon hindra att dessa döpas med vatten, då de hava undfått den helige Ande, de likaväl som vi?»

Apostagärningarna 11:15
Och när jag hade begynt tala, föll den helige Ande på dem, alldeles såsom det under den första tiden skedde med oss.

Apostagärningarna 11:24
Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.

Apostagärningarna 13:9
Saulus, som ock kallades Paulus, uppfylldes då av helig ande och fäste ögonen på honom

Apostagärningarna 13:52
Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.

Apostagärningarna 15:8
Och Gud, som känner allas hjärtan, gav dem sitt vittnesbörd, därigenom att han lät dem, likaväl som oss, undfå den helige Ande.

Apostagärningarna 19:6
Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade.

Apostagärningarna 2:3
Överst på sidan
Överst på sidan