Matthæus 13
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Paa hin Dag gik Jesus ud af Huset og satte sig ved Søen.1Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte sig ved sjøen, 1Samma dag gick Jesus ut från huset där han bodde och satte sig vid sjön.
2Og store Skarer samlede sig om ham, saa han gik om Bord i et Skib og satte sig; og hele Skaren stod paa Strandbredden.2og meget folk samlet sig om ham, så at han gikk ut i en båt og satte sig der; og alt folket stod på stranden. 2Då församlade sig mycket folk omkring honom. Därför steg han i en båt; och han satt i den, medan allt folket stod på stranden.
3Og han talte meget til dem i Lignelser og sagde: »Se, en Sædemand gik ud at saa.3Og han talte meget til dem i lignelser og sa: Se, en såmann gikk ut for å så, 3Och han talade till dem mycket i liknelser; han sade: »En såningsman gick ut för att så.
4Og idet han saaede, faldt noget ved Vejen; og Fuglene kom og aade det op.4og da han sådde, falt noget ved veien; og fuglene kom og åt det op. 4Och när han sådde, föll somt vid vägen, och fåglarna kommo och åto upp det.
DANNORSVE
5Og noget faldt paa Stengrund, hvor det ikke havde megen Jord; og det voksede straks op, fordi det ikke havde dyb Jord.5Og noget falt på stengrunn, hvor det ikke hadde meget jord; og det kom snart op, fordi det ikke hadde dyp jord; 5Och somt föll på stengrund, där det icke hade mycket jord, och det kom strax upp, eftersom det icke hade djup jord;
6Men da Solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde Rod, visnede det.6men da solen gikk op, blev det avsvidd, og da det ikke hadde rot, visnet det. 6men när solen hade gått upp, förbrändes det, och eftersom det icke hade någon rot, torkade det bort.
7Og noget faldt iblandt Torne; og Tornene voksede op og kvalte det.7Og noget falt blandt torner, og tornene skjøt op og kvalte det. 7Och somt föll bland törnen, och törnena sköto upp och förkvävde det.
8Og noget faldt i god Jord og bar Frugt, noget hundrede, noget tresindstyve, noget tredive Fold.8Og noget falt i god jord; og det bar frukt, noget hundre fold, og noget seksti fold, og noget tretti fold. 8Men somt föll i god jord, och det gav frukt, dels hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt.
9Den, som har Øren, han høre!«9Den som har ører, han høre! 9Den som har öron, han höre.»
DANNORSVE
10Og Disciplene gik hen og sagde til ham: »Hvorfor taler du til dem i Lignelser?«10Og disiplene gikk til ham og sa: hvorfor taler du til dem i lignelser? 10Då trädde lärjungarna fram och sade till honom: »Varför talar du till dem i liknelser?»
11Men han svarede og sagde til dem: »Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.11Han svarte og sa til dem: Fordi eder er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter; men dem er det ikke gitt. 11Han svarade och sade: »Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet.
12Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal faa Overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.12For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har. 12Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.
13Derfor taler jeg til dem i Lignelser, fordi de skønt seende dog ikke se, og hørende dog ikke høre og forstaa ikke heller.13Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår. 13Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå.
DANNORSVE
14Og paa dem opfyldes Esajas's Profeti, som siger: Med eders Øren skulle I høre og dog ikke forstaa og se med eders Øjne og dog ikke se.14Og på dem opfylles Esaias' spådom, som sier: I skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjelne; 14Så fullbordas på dem Esaias' profetia, den som säger: 'Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma.
15Thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og med Ørene høre de tungt, og deres Øjne have de tillukket, for at de ikke skulle se med Øjnene og høre med Ørene og forstaa med Hjertet og omvende sig, paa jeg kunde helbrede dem.15for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øine lukker de, forat de ikke skal se med øinene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende sig, så jeg kunde få læge dem. 15Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sina hjärtan, och omvända sig och bliva helade av mig.
16Men salige ere eders Øjne, fordi de se, og eders Øren, fordi de høre.16Men salige er eders øine fordi de ser, og eders ører fordi de hører. 16Men saliga äro edra ögon, som se, och edra öron, som höra.
17Thi sandelig, siger jeg eder, mange Profeter og retfærdige attraaede at se, hvad I se, og saa det ikke; og at høre, hvad I høre, og hørte det ikke.17For sannelig sier jeg eder: Mange profeter og rettferdige har attrådd å se det I ser, og har ikke fått se det, og å høre det I hører, og har ikke fått høre det. 17Ty sannerligen säger jag eder: Många profeter och rättfärdiga män åstundade att se det som I sen, men fingo dock icke se det, och att höra det som I hören, men fingo dock icke höra det.
DANNORSVE
18Saa hører nu I Lignelsen om Sædemanden!18Så hør da I lignelsen om såmannen: 18Hören alltså I vad som menas med liknelsen om såningsmannen.
19Naar nogen hører Rigets Ord og ikke forstaar det, da kommer den Onde og river det bort, som er saaet i hans Hjerte; denne er det, som blev saaet ved Vejen.19Hver gang nogen hører ordet om riket og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hans hjerte; dette er den som blev sådd ved veien. 19När någon hör ordet om riket, men icke förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Om en sådan människa kan det sägas att säden såddes vid vägen.
20Men det, som blev saaet paa Stengrund, er den, som hører Ordet og straks modtager det med Glæde.20Men den som blev sådd på stengrunn, det er den som hører ordet og straks tar imot det med glede; 20Och att den såddes på stengrunden, det är sagt om den som väl hör ordet och strax tager emot det med glädje,
21Men han har ikke Rod i sig og holder kun ud til en Tid; men naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges han straks.21men han har ikke rot i sig, og holder bare ut til en tid; blir det trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar han straks anstøt. 21men som icke har någon rot i sig, utan bliver beståndande allenast till en tid, och när bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer han strax på fall.
DANNORSVE
22Men det, som blev saaet iblandt Torne, er den, som hører Ordet, og Verdens Bekymring og Rigdommens Forførelse kvæler Ordet, og det bliver uden Frugt.22Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt. 22Och att den såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att han bliver utan frukt.
23Men det, som blev saaet i god Jord, er den, som hører Ordet og forstaar det, og som saa bærer Frugt, en hundrede, en tresindstyve, en tredive Fold.«23Men den som blev sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det; han bærer frukt, og en gir hundre fold, en seksti fold, en tretti fold. 23Men att den såddes i den goda jorden, det är sagt om den som både hör ordet och förstår det, och som jämväl bär frukt och giver dels hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt.»
DANNORSVE
24En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde: »Himmeriges Rige lignes ved et Menneske, som saaede god Sæd i sin Mark.24En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er å ligne med en mann som hadde sådd god sæd i sin aker; 24En annan liknelse framställde han för dem; han sade: »Med himmelriket är det, såsom när en man sådde god säd i sin åker;
25Men medens Folkene sov, kom hans Fjende og saaede Ugræs iblandt Hveden og gik bort.25men mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blandt hveten, og gikk så bort. 25men när folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.
26Men da Sæden spirede frem og bar Frugt, da kom ogsaa Ugræsset til Syne.26Men da strået skjøt op og satte aks, da kom også ugresset til syne. 26När nu säden sköt upp och satte frukt, så visade sig ock ogräset.
27Og Husbondens Tjenere kom til ham og sagde: Herre, saaede du ikke god Sæd i din Mark? Hvor har den da faaet Ugræsset fra?27Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke god sæd i din aker? hvorfra kommer det da ugress i den? 27Då trädde husbondens tjänare fram och sade till honom: 'Herre, du sådde ju god säd i din åker; varifrån har den då fått ogräs?
DANNORSVE
28Men han sagde til dem: Det har et fjendsk Menneske gjort. Da sige Tjenerne til ham: Vil du da, at vi skulle gaa hen og sanke det sammen?28Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? 28Han svarade dem: 'En ovän har gjort detta.' Tjänarna sade till honom: 'Vill du alltså att vi skola gå åstad och samla det tillhopa?'
29Men han siger: Nej, for at I ikke, naar I sanke Ugræsset sammen, skulle rykke Hveden op tillige med det.29Men han sa: Nei, forat I ikke også skal rykke op hveten når I sanker ugresset sammen. 29Men han svarade: 'Nej; ty då kunden I rycka upp vetet jämte ogräset, när I samlen detta tillhopa.
30Lader dem begge vokse tilsammen indtil Høsten; og i Høstens Tid vil jeg sige til Høstfolkene: Sanker først Ugræsset sammen og binder det i Knipper for at brænde det, men samler Hveden i min Lade!«30La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det op; men samle hveten i min lade! 30Låten båda slagen växa tillsammans intill skördetiden; och när skördetiden är inne, vill jag säga till skördemännen: 'Samlen först tillhopa ogräset, och binden det i knippor till att brännas upp, och samlen sedan in vetet i min lada.'»
DANNORSVE
31En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde: »Himmeriges Rige ligner et Sennepskorn, som en Mand tog og saaede i sin Mark.31En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er likt et sennepskorn som en mann tok og sådde i sin aker; 31En annan liknelse framställde han för dem; han sade: »Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tager och lägger ned i sin åker.
32Dette er vel mindre end alt andet Frø; men naar det er vokset op, er det større end Urterne og bliver et Træ, saa at Himmelens Fugle komme og bygge Rede i dets Grene.«32det er mindre enn alt annet frø; men når det vokser til, er det større enn alle maturter og blir til et tre, så himmelens fugler kommer og bygger rede i dets grener. 32Det är minst av alla frön, men när det har växt upp, är det störst bland kryddväxter; ja, det bliver ett träd, så att himmelens fåglar komma och bygga sina nästen på dess grenar.»
33En anden Lignelse talte han til dem: »Himmeriges Rige ligner en Surdejg, som en Kvinde tog og lagde ned i tre Maal Mel, indtil det blev syret alt sammen.«33En annen lignelse sa han dem: Himlenes rike er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel, til det blev syret alt sammen. 33En annan liknelse framställde han för dem: »Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tager och blandar in i tre skäppor mjöl, till dess alltsammans bliver syrat.»
DANNORSVE
34Alt dette talte Jesus til Skarerne i Lignelser, og uden Lignelse talte han intet til dem,34Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser talte han ikke noget til dem, 34Allt detta talade Jesus i liknelser till folket, och utan liknelser talade han intet till dem.
35for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten, der siger: »Jeg vil oplade min Mund i Lignelser; jeg vil udsige det, som har været skjult fra Verdens Grundlæggelse.«35forat det skulde opfylles som er talt ved profeten, som sier: Jeg vil oplate min munn i lignelser, jeg vil utsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll blev lagt. 35Ty det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade: »Jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse.»
DANNORSVE
36Da forlod han Skarerne og gik ind i Huset; og hans Disciple kom til ham og sagde: »Forklar os Lignelsen om Ugræsset paa Marken!«36Derefter lot han folket fare og gikk inn i huset. Og hans disipler gikk til ham og sa: Tyd oss lignelsen om ugresset i akeren! 36Därefter lät han folket gå och gick själv hem. Och hans lärjungar trädde fram till honom och sade: »Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern.»
37Men han svarede og sagde: »Den, som saar den gode Sæd, er Menneskesønnen,37Han svarte og sa: Den som sår den gode sæd, er Menneskesønnen. 37Han svarade och sade: »Den som sår den goda säden är Människosonen.
38og Marken er Verden, og den gode Sæd er Rigets Børn, men Ugræsset er den Ondes Børn,38Akeren er verden; den gode sæd, det er rikets barn; men ugresset er den ondes barn; 38Åkern är världen. Den goda säden, det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn.
39og Fjenden, som saaede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Engle.39fienden som sådde det, er djevelen; høsten er verdens ende; høstfolkene er englene. 39Ovännen, som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar.
DANNORSVE
40Ligesom nu Ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild, saaledes skal det ske ved Verdens Ende.40Likesom da ugresset sankes og brennes op med ild, således skal det gå til ved verdens ende: 40Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det ock ske vid tidens ände.
41Menneskesønnen skal udsende sine Engle, og de skulle sanke ud af hans Rige alle Forargelserne og dem, som gøre Uret;41Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt det som volder anstøt, og dem som gjør urett, 41Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som äro andra till fall, och dem som göra vad orätt är,
42og de skulle kaste dem i Ildovnen; der skal være Graad og Tænders Gnidsel.42og de skal kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel. 42och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.
43Da skulle de retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Den, som har Øren, han høre!43Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han høre! 43Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre.
DANNORSVE
44Himmeriges Rige ligner en Skat, som er skjult i en Mark, og en Mand fandt og skjulte den, og af Glæde over den gaar han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den Mark.44Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte akeren. 44Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern.
45Atter ligner Himmeriges Rige en Købmand, som søgte efter skønne Perler;45Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte efter gode perler, 45Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en köpman söker efter goda pärlor;
46og da han fandt een meget kostbar Perle, gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og købte den.46og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den. 46och då han har funnit en dyrbar pärla, går han bort och säljer vad han äger och köper den.
DANNORSVE
47Atter ligner Himmeriges Rige et Vod, som blev kastet i Havet og samlede Fisk af alle Slags.47Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slags; 47Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en not kastas i havet och samlar tillhopa fiskar av alla slag.
48Og da det var blevet fuldt, drog man det op paa Strandbredden og satte sig og sankede de gode sammen i Kar, men kastede de raadne ud.48når den er blitt full, drar de den på land og setter sig ned og samler de gode sammen i kar, men de råtne kaster de bort. 48När den så bliver full, drager man upp den på stranden och sätter sig ned och samlar de goda i kärl, men de dåliga kastar man bort. --
49Saaledes skal det gaa til ved Verdens Ende. Englene skulle gaa ud og skille de onde fra de retfærdige49Således skal det gå til ved verdens ende: Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige 49Så skall det ock ske vid tidens ände: änglarna skola gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga
50og kaste dem i Ildovnen; der skal være Graad og Tænders Gnidsel.50og kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel. 50och kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.
DANNORSVE
51Have I forstaaet alt dette?« De sige til ham: »Ja.«51Har I forstått alt dette? De sier til ham: Ja. 51Haven I förstått allt detta?» De svarade honom: »Ja.»
52Men han sagde til dem: »Derfor er hver skriftklog, som er oplært for Himmeriges Rige, ligesom en Husbond, der tager nyt og gammelt frem af sit Forraad.«52Da sa han til dem: Derfor er enhver skriftlærd som er oplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer frem nytt og gammelt av det han har. 52Då sade han till dem: »Så är nu var skriftlärd, som har blivit en lärjunge för himmelriket, lik en husbonde som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt.»
DANNORSVE
53Og det skete, da Jesus havde fuldendt disse Lignelser, drog han bort derfra.53Og det skjedde da Jesus hadde endt disse lignelser, da drog han bort derfra. 53När Jesus hade framställt alla dessa liknelser, drog han bort därifrån.
54Og han kom til sin Fædrene By og lærte dem i deres Synagoge, saa at de bleve slagne af Forundring og sagde: »Hvorfra har han denne Visdom og de kraftige Gerninger?54Og han kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de blev slått av forundring og sa: Hvorfra har denne mann slik visdom og slike kraftige gjerninger? 54Och han kom till sin fädernestad, och där undervisade han folket i deras synagoga, så att de häpnade och sade: »Varifrån har han fått denna vishet? Och hans kraftgärningar, varifrån komma de?
55Er denne ikke Tømmermandens Søn? Hedder ikke hans Moder Maria og hans Brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?55Er ikke dette tømmermannens sønn? heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? 55Är då denne icke timmermannens son? Heter icke hans moder Maria, och heta icke hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas?
56Og hans Søstre, ere de ikke alle hos os? Hvorfra har han alt dette?«56Og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvorfra har han da alt dette? 56Och hans systrar, bo de icke alla hos oss? Varifrån har han då fått allt detta?»
DANNORSVE
57Og de forargedes paa ham. Men Jesus sagde til dem: »En Profet er ikke foragtet uden i sit eget Fædreland og i sit Hus,«57Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem: En profet blir ikke foraktet annensteds enn på sitt hjemsted og i sitt hus. 57Så blev han för dem en stötesten. Men Jesus sade till dem: »En profet är icke föraktad utom i sin fädernestad och i sitt eget hus.»
58Og han gjorde ikke mange kraftige Gerninger der for deres Vantros Skyld.58Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, for deres vantros skyld. 58Och för deras otros skull gjorde han där icke många kraftgärningar.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 12
Top of Page
Top of Page