Lukas 2:34
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: »Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.

Dansk (1917 / 1931)
Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: »Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges,

Norsk (1930)
Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til fall og opreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt;

King James Bible
And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;

English Revised Version
and Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the falling and rising up of many in Israel; and for a sign which is spoken against;
Treasury i Bibeln Kunskap

blessed.

1 Mosebok 14:19
Och han välsignade honom och sade: »Välsignad vare Abram av Gud den Högste, himmelens och jordens skapare!

1 Mosebok 47:7
Sedan hämtade Josef sin fader Jakob och förde honom fram inför Farao, och Jakob hälsade Farao.

2 Mosebok 39:43
Och Mose besåg allt arbetet och fann att de hade utfört det, att de hade gjort såsom HERREN hade bjudit. Och Mose välsignade dem

3 Mosebok 9:22,23
Och Aron lyfte upp sina händer över folket och välsignade det. Därefter steg han ned, sedan han hade offrat syndoffret, brännoffret och tackoffret.…

Hebreerbrevet 7:1,7
Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den Högste -- han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som välsignade honom,…

set.

Jesaja 8:14,15
Så skall han varda för eder något heligt; men för de två Israels hus skall han bliva en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och ett giller.…

Hosea 14:9
Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.

Matteus 21:44
 

Johannes 3:20
Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.

Johannes 9:29
Till Moses har Gud talat, det veta vi; men varifrån denne är, det veta vi icke.»

Romabrevet 9:32
Varför? Därför att de icke sökte den på trons väg, utan såsom något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen,

1 Korinthierbrevet 1:23
vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,

2 Korinthierbrevet 2:15
Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade.

1 Petrusbrevet 2:7
För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro »har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten»,

and rising.

Apostagärningarna 2:36-41
Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»…

Apostagärningarna 3:15-19
Och livets furste dräpten I, men Gud uppväckte honom från de döda; därom kunna vi själva vittna.…

Apostagärningarna 6:7
Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga och trodde.

Apostagärningarna 9:1-20
Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen…

for a.

Psaltaren 22:6-8
Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.…

Psaltaren 69:9-12
Ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig, och dina smädares smädelser hava fallit över mig.…

Jesaja 8:18
Se, jag och barnen som HERREN har givit mig, vi äro tecken och förebilder i Israel, från HERREN Sebaot, som bor på Sions berg.

Matteus 11:19
Människosonen kom, och han både äter och dricker, och nu säger man: 'Se vilken frossare och vindrinkare han är, en publikaners och syndares vän!' Men Visheten har fått rätt av sina barn.»

Matteus 26:65-67
Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: »Han har hädat. Vad behöva vi mer några vittnen? I haven nu hört hädelsen.…

Matteus 27:40-45,63
och sade: »Du som bryter ned templet och inom tre dagar bygger upp det igen, hjälp dig nu själv, om du är Guds Son, och stig ned från korset.»…

Johannes 5:18
Och därför stodo judarna ännu mer efter att döda honom, eftersom han icke allenast ville göra sabbaten om intet, utan ock kallade Gud sin Fader och gjorde sig själv lik Gud.

Johannes 8:48-52
Judarna svarade och sade till honom: »Hava vi icke rätt, då vi säga att du är en samarit och är besatt av en ond ande?»…

Johannes 9:24-28
Då kallade de för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: »Säg nu sanningen, Gud till pris. Vi veta att denne man är en syndare.»…

Apostagärningarna 4:26
Jordens konungar trädde fram, och furstarna samlade sig tillhopa mot Herren och hans Smorde.'

Apostagärningarna 13:45
Då nu judarna sågo det myckna folket, uppfylldes de av nitälskan och foro ut i smädelser och motsade det som Paulus talade.

Apostagärningarna 17:6
Men när de icke funno dem, släpade de Jason och några av bröderna inför stadens styresmän och ropade: »Dessa män, som hava uppviglat hela världen, hava nu också kommit hit;

Apostagärningarna 24:5
Vi hava funnit att denne är en fördärvlig man, som uppväcker strid bland alla judar i hela världen, och att han är en huvudman för nasaréernas parti.

Apostagärningarna 28:22
Men vi finna skäligt att du låter oss höra huru du tänker. Ty om det partiet är oss bekant att det allestädes mötes med gensägelse.

1 Korinthierbrevet 1:23
vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,

Hebreerbrevet 12:1-3
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.…

1 Petrusbrevet 4:14
Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder.

Länkar
Lukas 2:34 InterLukas 2:34 FlerspråkigLucas 2:34 SpanskaLuc 2:34 FranskaLukas 2:34 TyskaLukas 2:34 KinesiskaLuke 2:34 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 2
33Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom. 34Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: »Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt. 35Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara.»
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 2:20
Då plägade Eli välsigna Elkana jämte hans hustru och säga: »HERREN skänke dig ytterligare avkomma med denna kvinna, i stället för den som hon utbad sig genom sin bön till HERREN.» Och så gingo de hem igen.

Jesaja 8:14
Så skall han varda för eder något heligt; men för de två Israels hus skall han bliva en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och ett giller.

Jesaja 8:18
Se, jag och barnen som HERREN har givit mig, vi äro tecken och förebilder i Israel, från HERREN Sebaot, som bor på Sions berg.

Matteus 12:46
Medan han ännu talade till folket, kommo hans moder och hans bröder och stannade därutanför och ville tala med honom.

Matteus 21:44
 

Lukas 2:35
Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara.»

1 Korinthierbrevet 1:23
vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap,

2 Korinthierbrevet 2:16
För dessa senare äro vi en lukt från död till död; för de förra äro vi en lukt från liv till liv. Vem är nu skicklig härtill?

1 Petrusbrevet 2:7
För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro »har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten»,

1 Petrusbrevet 2:8
som är »en stötesten och en klippa till fall». Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem.

Lukas 2:33
Överst på sidan
Överst på sidan