Matthæus 15
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Da kommer der fra Jerusalem Farisæere og skriftkloge til Jesus og sige:1Da kom fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: Mark. 1Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade:
2»Hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering? thi de to ikke deres Hænder, naar de holde Maaltid.«2Hvorfor bryter dine disipler de gamles vedtekt? de vasker jo ikke sine hender når de holder måltid. 2»Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta.»
3Men han svarede og sagde til dem: »Hvorfor overtræde ogsaa I Guds Bud for eders Overleverings Skyld?3Men han svarte og sa til dem: Og I, hvorfor bryter I Guds bud for eders vedtekts skyld? 3Men han svarade och sade till dem: »Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull?
4Thi Gud har paabudt og sagt: »Ær din Fader og Moder;« og: »Den, som hader Fader eller Moder, skal visselig dø.«4For Gud har gitt det bud: Hedre din far og din mor; og: Den som banner far eller mor, skal visselig dø; 4Gud har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och: 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'
DANNORSVE
5Men I sige: »Den, som siger til sin Fader eller sin Moder: »Det, hvormed du skulde være hjulpet af mig, skal være en Tempelgave,« han skal ingenlunde ære sin Fader eller sin Moder.«5men I sier: Den som sier til far eller mor: Det du skulde hatt til hjelp av mig, det gir jeg til templet - han skylder ikke å hedre sin far eller sin mor. 5Men I sägen, att om någon säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom offergåva', då behöver han alls icke hedra sin fader eller sin moder.
6Og I have ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld.6Og I har gjort Guds lov til intet for eders vedtekts skyld. 6I haven så gjort Guds budord om intet, för edra stadgars skull.
7I Hyklere! Rettelig profeterede Esajas om eder, da han sagde:7I hyklere! rett spådde Esaias om eder da han sa: 7I skrymtare, rätt profeterade Esaias om eder, när han sade:
8»Dette Folk ærer mig med Læberne; men deres Hjerte er langt borte fra mig.8Dette folk ærer mig med lebene; men deres hjerte er langt borte fra mig; 8'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;
9Men de dyrke mig forgæves, idet de lære Lærdomme, som ere Menneskers Bud.«9men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. 9och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'»
DANNORSVE
10Og han kaldte Folkeskaren til sig og sagde til dem: »Hører og forstaar!10Og han kalte folket til sig og sa til dem: Hør dette og forstå det: 10Och han kallade folket till sig och sade till dem: »Hören och förstån.
11Ikke det, som gaar ind i Munden, gør Mennesket urent, men det, som gaar ud af Munden, dette gør Mennesket urent.«11Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. 11Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan.»
12Da kom hans Disciple hen og sagde til ham: »Ved du, at Farisæerne bleve forargede, da de hørte den Tale?«12Da gikk hans disipler til ham og sa: Vet du at fariseerne tok anstøt ved å høre dette ord? 12Då trädde hans lärjungar fram och sade till honom: »Vet du, att när fariséerna hörde det du nu sade, var det för dem en stötesten?»
13Men han svarede og sagde: »Enhver Plantning, som min himmelske Fader ikke har plantet, skal oprykkes med Rode.13Men han svarte og sa: Enhver plante som min himmelske Fader ikke har plantet, skal rykkes op med rot. 13Men han svarade och sade: »Var planta som min himmelske Fader icke har planterat skall ryckas upp med rötterna.
DANNORSVE
14Lader dem fare, det er blinde Vejledere for blinde; men naar en blind leder en blind, falde de begge i Graven.«14La dem fare! de er blinde veiledere for blinde; men når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. 14Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.»
15Men Peter svarede og sagde til ham: »Forklar os Lignelsen!«15Da svarte Peter og sa til ham: Tyd denne lignelse for oss! 15Då tog Petrus till orda och sade till honom: »Uttyd för oss detta bildliga tal.»
16Og han sagde: »Ere ogsaa I endnu saa uforstandige?16Men han sa: Er også I ennu uforstandige? 16Han sade: »Ären då också I ännu utan förstånd?
17Forstaar I endnu ikke, at alt, hvad der gaar ind i Munden, gaar i Bugen og føres ud ad den naturlige Vej?17Skjønner I ikke at alt det som kommer inn i munnen, går i buken og kastes ut den naturlige vei? 17Insen I icke att allt som går in i munnen, det går ned i buken och har sin naturliga utgång?
18Men det, som gaar ud af Munden, kommer ud fra Hjertet, og det gør Mennesket urent.18Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. 18Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar människan.
DANNORSVE
19Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Forhaanelser.19For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse. 19Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse.
20Det er disse Ting, som gøre Mennesket urent; men at spise med utoede Hænder gør ikke Mennesket urent.«20Dette er det som gjør mennesket urent; men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent. 20Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan.»
DANNORSVE
21Og Jesus gik bort derfra og drog til Tyrus's og Sidons Egne.21Og Jesus gikk bort derfra, og trakk sig tilbake til landet ved Tyrus og Sidon. 21Och Jesus begav sig bort därifrån och drog sig undan till trakten av Tyrus och Sidon.
22Og se, en kananæisk Kvinde kom fra disse Egne, raabte og sagde: »Herre, Davids Søn! forbarm dig over mig! min Datter plages ilde af en ond Aand.«22Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd. 22Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande.»
23Men han svarede hende ikke et Ord. Da traadte hans Disciple til, bade ham og sagde: »Skil dig af med hende, thi hun raaber efter os.«23Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss. 23Men han svarade henne icke ett ord. Då trädde hans lärjungar fram och bådo honom och sade: »Giv henne besked; hon förföljer oss ju med sitt ropande.»
24Men han svarede og sagde: »Jeg er ikke udsendt uden til de fortabte Faar af Israels Hus.«24Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. 24Han svarade och sade: »Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.»
DANNORSVE
25Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hjælp mig!«25Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig! 25Men hon kom fram och föll ned för honom och sade: »Herre, hjälp mig.»
26Men han svarede og sagde: »Det er ikke smukt at tage Børnenes Brød og kaste det for de smaa Hunde.«26Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. 26Då svarade han och sade: »Det är otillbörligt att taga brödet från barnen och kasta det åt hundarna.»
27Men hun sagde: »Jo, Herre! de smaa Hunde æde jo dog ogsaa af de Smuler, som falde fra deres Herrers Bord.«27Men hun sa: Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord. 27Hon sade: »Ja, Herre. Också äta ju hundarna allenast av de smulor som falla ifrån deras herrars bord.»
28Da svarede Jesus og sagde til hende: »O Kvinde, din Tro er stor, dig ske, som du vil!« Og hendes Datter blev helbredt fra samme Time.28Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund. 28Då svarade Jesus och sade till henne: »O kvinna, din tro är stor. Ske dig såsom du vill.» Och hennes dotter var frisk ifrån den stunden.
DANNORSVE
29Og Jesus gik bort derfra og kom hen til Galilæas Sø, og han gik op paa Bjerget og satte sig der.29Og Jesus gikk bort derfra og kom til den Galileiske Sjø, og han gikk op i fjellet og satte sig der. 29Men Jesus gick därifrån vidare och kom till Galileiska sjön. Och han gick upp på berget och satte sig där.
30Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og han helbredte dem,30Og meget folk kom til ham, og de hadde med sig halte, blinde, stumme, vanføre og mange andre; og de la dem for hans føtter, og han helbredet dem, 30Då kom mycket folk till honom, och de hade med sig halta, blinda, dövstumma, lytta och många andra; dem lade de ned för hans fötter, och han botade dem,
31saa at Skaren undrede sig, da de saa, at stumme talte, Krøblinge bleve raske, lamme gik, og blinde saa; og de priste Israels Gud.31så at folket undret sig da de så stumme tale, vanføre helbredes, halte gå og blinde se; og de priste Israels Gud. 31så att folket förundrade sig, när de funno dövstumma tala, lytta vara friska och färdiga, halta gå och blinda se. Och man prisade Israels Gud.
32Men Jesus kaldte sine Disciple til sig og sagde: »Jeg ynkes inderligt over Skaren; thi de have allerede tøvet hos mig tre Dage og have intet at spise; og lade dem gaa fastende bort, vil jeg ikke, for at de ikke skulle vansmægte paa Vejen.«32Men Jesus kalte sine disipler til sig og sa: Jeg ynkes inderlig over folket; for de har alt vært hos mig i tre dager, og de har ikke noget å ete; og la dem fare fastende fra mig vil jeg ikke, forat de ikke skal vansmekte på veien. 32Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: »Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen.»
DANNORSVE
33Og hans Disciple sige til ham: »Hvorfra skulle vi faa saa mange Brød i en Ørken, at vi kunne mætte saa mange Mennesker?«33Og hans disipler sa til ham: Hvorfra skal vi her i ørkenen få brød nok til å mette så meget folk? 33Då sade lärjungarna till honom: »Varifrån skola vi här, i en öken, få så mycket bröd, att vi kunna mätta så mycket folk?»
34Og Jesus siger til dem: »Hvor mange Brød have I?« Men de sagde: »Syv og nogle faa Smaafisk.«34Og Jesus sa til dem: Hvor mange brød har I? De sa: Syv, og nogen få småfisker. 34Jesus frågade dem: »Huru många bröd haven I?» De svarade: »Sju, och därtill några få småfiskar.»
35Og han bød Skaren at sætte sig ned paa Jorden35Da bød han folket sette sig ned på jorden, 35Då tillsade han folket att lägra sig på marken.
36og tog de syv Brød og Fiskene, takkede, brød dem og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne.36og han tok de syv brød og fiskene, takket og brøt dem og gav dem til disiplene, og disiplene til folket. 36Och han tog de sju bröden, så ock fiskarna, och tackade Gud och bröt bröden och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gåvo åt folket.
37Og de spiste alle og bleve mætte; og de opsamlede det, som blev tilovers af Stykkerne, syv Kurve fulde.37Og de åt alle sammen og blev mette; og de tok op det som blev tilovers av stykkene, syv kurver fulle. 37Så åto de alla och blevo mätta. Och de överblivna styckena samlade man sedan upp, sju korgar fulla.
DANNORSVE
38Men de, som spiste, vare fire Tusinde Mænd, foruden Kvinder og Børn.38Men de som hadde ett, var fire tusen menn foruten kvinner og barn. 38Men de som hade ätit voro fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.
39Og da han havde ladet Skarerne gaa bort, gik han om Bord i Skibet og kom til Magadans Egne.39Og da han hadde latt folket fare, gikk han i båten og kom til landet ved Magadan. 39Sedan lät han folket skiljas åt och steg i båten och for till Magadans område.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 14
Top of Page
Top of Page