Markus 3
Svenska (1917)
1Och han gick åter in i en synagoga. Där var då en man som hade en förvissnad hand. 2Och de vaktade på honom, för att se om han skulle bota denne på sabbaten; de ville nämligen få något att anklaga honom för. 3Då sade han till mannen som hade den förvissnade handen: »Stå upp, och kom fram.» 4Sedan sade han till dem: »Vilketdera är lovligt på sabbaten: att göra vad gott är, eller att göra vad ont är, att rädda någons liv, eller att döda?» Men de tego. 5Då såg han sig omkring på dem med vrede, bedrövad över deras hjärtans förstockelse, och sade till mannen: »Räck ut din hand.» Och han räckte ut den; och hans hand blev frisk igen. -- 6Då gingo fariséerna bort och fattade strax, tillsammans med herodianerna, det beslutet att de skulle förgöra honom.

7Och Jesus drog sig med sina lärjungar undan till sjön, och en stor hop folk följde honom från Galileen. 8Och från Judeen och Jerusalem och Idumeen och från landet på andra sidan Jordan och från trakterna omkring Tyrus och Sidon kom en stor hop folk till honom, när de fingo höra huru stora ting han gjorde. 9Och han tillsade sina lärjungar att en båt skulle hållas tillreds åt honom, för folkets skull, för att de icke skulle tränga sig inpå honom. 10Ty han botade många och blev därför överlupen av alla som hade någon plåga och fördenskull ville röra vid honom. 11Och när de orena andarna sågo honom, föllo de ned för honom och och ropade och sade: »Du är Guds Son.» 12Men han förbjöd dem strängeligen, åter och åter, att röja honom.

13Och han gick upp på berget och kallade till sig några som han själv utsåg; och de kommo till honom. 14Så förordnade han tolv som skulle följa honom, och som han ville sända ut till att predika, 15och de skulle hava makt att bota sjuka och driva ut onda andar. 16Han förordnade alltså dessa tolv: Simon, åt vilken han gav tillnamnet Petrus; 17vidare Jakob, Sebedeus' son, och Johannes, Jakobs broder, åt vilka han gav tillnamnet Boanerges (det betyder tordönsmän); 18vidare Andreas och Filippus och Bartolomeus och Matteus och Tomas och Jakob, Alfeus' son, och Taddeus och Simon ivraren 19och Judas Iskariot, densamme som förrådde honom.

20Och när han kom hem, församlade sig folket åter, så att de icke ens fingo tillfälle att äta. 21Då nu hans närmaste fingo höra härom, gingo de åstad för att taga vara på honom; ty de menade att han var från sina sinnen. 22Och de skriftlärde som hade kommit ned från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul, och att det var med de onda andarnas furste som han drev ut de onda andarna. 23Då kallade han dem till sig och sade till dem i liknelser: »Huru skulle Satan kunna driva ut Satan? 24Om ett rike har kommit i strid med sig självt, så kan det riket ju icke hava bestånd; 25och om ett hus har kommit i strid med sig självt, så skall icke heller det huset kunna äga bestånd. 26Om alltså Satan har satt sig upp mot sig själv och kommit i strid med sig själv, så kan han icke äga bestånd, utan det är då ute med honom. -- 27Nej, ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på hans bohag, såframt han icke förut har bundit den starke. Först därefter kan han plundra hans hus.

28Sannerligen säger jag eder: Alla andra synder skola bliva människors barn förlåtna, ja ock alla andra hädelser, huru hädiskt de än må tala; 29men den som hädar den helige Ande, han får icke någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd.» 30De hade ju nämligen sagt att han var besatt av en oren ande.

31Så kommo nu hans moder och hans bröder; och de stannade därutanför och sände bud in till honom för att kalla honom ut. 32Och mycket folk satt där omkring honom; och man sade till honom: »Se, din moder och dina bröder stå härutanför och fråga efter dig.» 33Då svarade han dem och sade: Vilken är min moder, och vilka äro mina bröder?» 34Och han såg sig omkring på dem som sutto där runt omkring honom, och han sade: »Se här är min moder, och här äro mina bröder! 35Den som gör Guds vilja, den är min broder och min syster och min moder.»

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Mark 2
Top of Page
Top of Page