1.Korinther 3
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og jeg, Brødre! kunde ikke tale til eder som til aandelige, men som til kødelige, som til spæde Børn i Kristus.1Og jeg, brødre, kunde ikke tale til eder som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. 1Och jag kunde icke tala till eder, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu äro barn i Kristus.
2Mælk gav jeg eder at drikke, ikke fast Føde; thi I kunde endnu ikke taale det, ja, I kunne det ikke engang nu;2Jeg gav eder melk å drikke og ikke fast føde; for I tålte den enda ikke. Ja, I tåler den ikke ennu, 2Mjölk gav jag eder att dricka; fast föda gav jag eder icke, ty det fördrogen I då ännu icke. Ja, icke ens nu fördragen I det,
3thi endnu ere I kødelige. Naar der nemlig er Nid og Splid iblandt eder, ere I da ikke kødelige og vandre paa Menneskers Vis?3I er jo ennu kjødelige. For når det er avind og trette iblandt eder, er I da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis? 3eftersom I ännu haven ett köttsligt sinne. Ty om avund och kiv finnes bland eder, haven I icke då ett köttsligt sinne, och vandren I icke då på vanligt människosätt?
4Thi naar en siger: »Jeg hører Paulus til,« og en anden: »Jeg hører Apollos til,« ere I saa ikke »Mennesker«?4For når en sier: Jeg holder mig til Paulus, og en annen: Jeg til Apollos, er I da ikke mennesker? 4När den ene säger: »Jag håller mig till Paulus» och den andre: »Jag håller mig till Apollos», ären I icke då lika hopen av människor?
DANNORSVE
5Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvilke I bleve troende og det, efter som Herren gav enhver.5Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver. 5Vad är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast tjänare, genom vilka I haven kommit till tro; och de äro det i mån av vad Herren har beskärt åt var och en av dem.
6Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.6Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst; 6Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.
7Saa er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst.7derfor er hverken den noget som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst. 7Alltså kommer det icke an på den som planterar, ej heller på den som vattnar, utan på Gud, som giver växten.
8Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde.8Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid. 8Den som planterar och den som vattnar -- den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete.
9Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.9For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning. 9Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.
DANNORSVE
10Efter den Guds Naade, som blev given mig, har jeg som en viis Bygmester lagt Grundvold, men en anden bygger derpaa. Men enhver se til, hvorledes han bygger derpaa!10Efter den Guds nåde som er mig gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! 10Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till, huru han bygger därpå.
11thi anden Grundvold kan ingen lægge end den, som er lagt, hvilken er Jesus Kristus.11For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 11Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus;
12Men dersom nogen paa Grundvolden bygger med Guld, Sølv, kostbare Sten, Træ, Hø, Straa,12Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, 12men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå,
13da skal enhvers Arbejde blive aabenbaret; thi Dagen skal gøre det klart, efterdi den aabenbares med Ild, og hvordan enhvers Arbejde er, det skal Ilden prøve.13da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. 13så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk. »Den dagen» skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurudant vars och ens verk är, det skall elden pröva.
DANNORSVE
14Dersom det Arbejde, som en har bygget derpaa, bestaar, da skal han faa Løn;14Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; 14Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, bliver beståndande, så skall han undfå lön;
15dersom ens Arbejde bliver opbrændt, da skal han gaa Glip af den; men selv skal han blive frelst, dog som igennem Ild.15om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild. 15men om hans verk brännes upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bliva frälst, men såsom igenom eld.
DANNORSVE
16Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Aand bor i eder?16Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder? 16Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?
17Dersom nogen fordærver Guds Tempel, skal Gud fordærve ham; thi Guds Tempel er helligt, og det ere jo I.17Om nogen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge; for Guds tempel er hellig, og det er I. 17Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I.
18Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Daare, for at han kan vorde viis.18Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; 18Ingen bedrage sig själv. Om någon bland eder menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall kunna bliva vis.
DANNORSVE
19Thi denne Verdens Visdom er Daarskab for Gud; thi der er skrevet: »Han er den, som griber de vise i deres Træskhed;«19for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt, 19Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: »Han fångar de visa i deras klokskap»;
20og atter: »Herren kender de vises Tanker, at de ere forfængelige.«20og atter: Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. 20så ock: »Herren känner de visas tankar, han vet att de äro fåfängliga.»
21Derfor rose ingen sig af Mennesker! Alle Ting ere jo eders,21Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, 21Så berömme sig då ingen av människor. Allt hör ju eder till;
22være sig Paulus eller Apollos eller Kefas eller Verden eller Liv eller Død eller det nærværende eller det tilkommende: alle Ting ere eders;22enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, 22det må vara Paulus eller Apollos eller Cefas eller hela världen, det må vara liv eller död, vad som nu är, eller vad som skall komma, alltsammans hör eder till.
23men I ere Kristi, og Kristus er Guds.23men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. 23Men I hören Kristus till, och Kristus hör Gud till.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Corinthians 2
Top of Page
Top of Page