Markus 2
Dansk (1917 / 1931)
1Og da han nogle Dage derefter atter gik ind i Kapernaum, spurgtes det, at han var hjemme. 2Og der samledes mange, saa at der ikke mere var Plads, end ikke foran Døren; og han talte Ordet til dem. 3Og de komme og bringe til ham en værkbruden, der blev baaren af fire. 4Og da de ikke kunde komme nær til ham for Folkeskaren, toge de Taget af, hvor han var; og da de havde brudt Hul, firede de Sengen ned, hvorpaa den værkbrudne laa. 5Og da Jesus saa deres Tro, siger han til den værkbrudne: »Søn! dine Synder ere forladte.« 6Men nogle af de skriftkloge sade der og tænkte i deres Hjerter: 7»Hvorfor taler denne saaledes? Han taler bespotteligt. Hvem kan forlade Synder uden een, nemlig Gud?« 8Og Jesus kendte straks i sin Aand, at de tænkte saaledes ved sig selv, og sagde til dem: »Hvorfor tænke I dette i eders Hjerter? 9Hvilket er lettest, at sige til den værkbrudne: Dine Synder ere forladte, eller at sige: Staa op, og tag din Seng, og gaa? 10Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt paa Jorden til at forlade Synder,« siger han til den værkbrudne: 11»Jeg siger dig: Staa op, tag din Seng, og gaa til dit Hus!« 12Og han stod op og tog straks Sengen og gik ud for alles Øjne, saa de alle bleve forfærdede og priste Gud og sagde: »Aldrig have vi set noget saadant.«

13Og han gik atter ud langs Søen, og hele Skaren kom til ham, og han lærte dem.

14Og da han gik forbi, saa han Levi, Alfæus's Søn sidde ved Toldboden, og han siger til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham.

15Og det skete, at han sad til Bords i hans Hus, og mange Toldere og Syndere sade til Bords med Jesus, og hans Disciple; thi de vare mange. Og der fulgte ogsaa 16nogle skriftkloge af Farisæerne med ham, og da de saa, at han spiste med Toldere og Syndere, sagde de til hans Disciple: »Han spiser og drikker med Toldere og Syndere!« 17Og da Jesus hørte det, siger han til dem: »De raske trænge ikke til Læge, men de syge. Jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere.«

18Og Johannes's Disciple og Farisæerne fastede, og de komme og sige til ham: »Hvorfor faste Johannes's Disciple og Farisæernes Disciple, men dine Disciple faste ikke?« 19Og Jesus sagde til dem: »Kunne Brudesvendene faste, medens Brudgommen er hos dem? Saa længe de have Brudgommen hos sig kunne de ikke faste. 20Men der skal komme Dage, da Brudgommen bliver tagen fra dem, da skulle de faste paa den Dag.

21Ingen syr en Lap af uvalket Klæde paa et gammelt Klædebon; ellers river den nye Lap paa det gamle Klædebon dette itu, og der bliver et værre Hul. 22Og ingen kommer ung Vin paa gamle Læderflasker; ellers sprænger Vinen Læderflaskerne, og Vinen ødelægges saavel som Læderflaskerne; men kom ung Vin paa nye Læderflasker!«

23Og det skete, at han vandrede paa Sabbaten igennem en Sædemark, og hans Disciple begyndte, imedens de gik, at plukke Aks. 24Og Farisæerne sagde til ham: »Se, hvorfor gøre de paa Sabbaten, hvad der ikke er tilladt?« 25Og han siger til dem »Have I aldrig læst, hvad David gjorde, da han kom i Nød og blev hungrig, han selv og de, som vare med ham? 26Hvorledes han gik ind i Guds Hus, da Abiathar var Ypperstepræst, og spiste Skuebrødene, som det ikke er nogen tilladt at spise uden Præsterne, og gav ogsaa dem, som vare med ham?« 27Og han sagde til dem: »Sabbaten blev til for Menneskets Skyld og ikke Mennesket for Sabbatens Skyld. 28Derfor er Menneskesønnen Herre ogsaa over Sabbaten.«

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Mark 1
Top of Page
Top of Page