Krönikeboken 6
Svenska (1917)
1Levis söner voro Gerson, Kehat och Merari. 2Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 3Amrams barn voro Aron, Mose och Mirjam. Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. 4Eleasar födde Pinehas, Pinehas födde Abisua. 5Abisua födde Bucki, och Bucki födde Ussi. 6Ussi födde Seraja, och Seraja födde Merajot. 7Merajot födde Amarja, och Amarja födde Ahitub. 8Ahitub födde Sadok, och Sadok födde Ahimaas. 9Ahimaas födde Asarja, och Asarja födde Johanan. 10Johanan födde Asarja; det var han som var präst i det tempel som Salomo byggde i Jerusalem. 11Asarja födde Amarja, och Amarja födde Ahitub. 12Ahitub födde Sadok, och Sadok födde Sallum. 13Sallum födde Hilkia, och Hilkia födde Asarja. 14Asarja födde Seraja, och Seraja födde Josadak. 15Men Josadak måste gå med i fångenskap, när HERREN lät Juda och Jerusalem föras bort genom Nebukadnessar.

16Levis söner voro Gersom, Kehat och Merari. 17Och dessa voro namnen på Gersoms söner: Libni och Simei. 18Och Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. 19Meraris söner voro Maheli och Musi. Dessa voro leviternas släkter, efter deras fäder. 20Från Gersom härstammade hans son Libni, dennes son Jahat, dennes son Simma, 21dennes son Joa, dennes son Iddo, dennes son Sera, dennes son Jeaterai. 22Kehats söner voro hans son Amminadab, dennes son Kora, dennes son Assir, 23dennes son Elkana, dennes son Ebjasaf, dennes son Assir, 24dennes son Tahat, dennes son Uriel, dennes son Ussia och dennes son Saul. 25Elkanas söner voro Amasai och Ahimot. 26Hans son var Elkana; hans son var Elkana-Sofai; hans son var Nahat. 27Hans son var Eliab; hans son var Jeroham; hans son var Elkana. 28Och Samuels söner voro Vasni, den förstfödde, och Abia. 29Meraris söner voro Maheli, dennes son Libni, dennes son Simei, dennes son Ussa, 30dennes son Simea, dennes son Haggia, dennes son Asaja.

31Och dessa voro de som David anställde för att ombesörja sången i HERRENS hus, sedan arken hade fått en vilostad. 32De gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel såsom sångare, till dess att Salomo byggde HERRENS hus i Jerusalem; de stodo där och förrättade sin tjänst, såsom det var föreskrivet för dem. 33Dessa voro de som så tjänstgjorde, och dessa voro deras söner: Av kehatiternas barn: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel, 34son till Elkana, son till Jeroham, son till Eliel, son till Toa, 35son till Sif, son till Elkana, son till Mahat, son till Amasai, 36son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja, 37son till Tahat, son till Assir, son till Ebjasaf, son till Kora, 38son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel; 39vidare hans broder Asaf, som hade sin plats på hans högra sida, Asaf, son till Berekja, son till Simea, 40son till Mikael, son till Baaseja, son till Malkia, 41son till Etni, son till Sera, son till Adaja, 42son till Etan, son till Simma, son till Simei, 43son till Jahat, son till Gersom, son till Levi. 44Och deras bröder, Meraris barn stodo på den vänstra sidan: Etan son till Kisi, son till Abdi, son till Malluk, 45son till Hasabja, son till Amasja, son till Hilkia, 46son till Amsi, son till Bani, son till Semer, 47son till Maheli, son till Musi, son till Merari, son till Levi. 48Och deras bröder, de övriga leviterna, hade blivit givna till allt slags tjänstgöring vid tabernaklet, Guds hus.

49Men Aron och hans söner ombesörjde offren på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret, och skulle utföra all förrättning i det allraheligaste och bringa försoning för Israel, alldeles såsom Mose, Guds tjänare, hade bjudit. 50Och dessa voro Arons söner: hans son Eleasar, dennes son Pinehas, dennes son Abisua, 51dennes son Bucki, dennes son Ussi, dennes son Seraja, 52dennes son Merajot, dennes son Amarja, dennes son Ahitub, 53dennes son Sadok, dennes son Ahimaas.

54Och dessa voro deras boningsorter, efter deras tältläger inom deras område: Åt Arons söner av kehatiternas släkt -- ty dem träffade nu lotten -- 55åt dem gav man Hebron i Juda land med dess utmarker runt omkring. 56Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man åt Kaleb, Jefunnes son. 57Åt Arons söner gav man alltså fristäderna Hebron och Libna med dess utmarker, vidare Jattir och Estemoa med dess utmarker. 58Hilen med dess utmarker, Debir med dess utmarker, 59Asan med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker; 60och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter.

61Och Kehats övriga barn fingo ur en stamsläkt, nämligen den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasse stam, genom lottkastning tio städer. 62Gersoms barn åter fingo, efter sina släkter, ur Isaskars stam, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur Manasse stam i Basan tretton städer. 63Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam genom lottkastning tolv städer. 64Så gåvo Israels barn åt leviterna dessa städer med deras utmarker. 65Genom lottkastning gåvo de åt dem ur Juda barns stam, ur Simeons barns stam och ur Benjamins barns stam dessa städer, som de namngåvo.

66Och bland Kehats barns släkter fingo några följande städer ur Efraims stam såsom sitt område: 67Man gav dem fristäderna Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker, 68Jokmeam med dess utmarker, Bet-Horon med dess utmarker; 69vidare Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker; 70och ur ena hälften av Manasse stam Aner med dess utmarker och Bileam med dess utmarker. Detta tillföll Kehats övriga barns släkt.

71Gersoms barn fingo ur den släkt som utgjorde ena hälften av Manasse stam Golan i Basan med dess utmarker och Astarot med dess utmarker; 72och ur Isaskars stam Kedes med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker, 73Ramot med dess utmarker och Anem med dess utmarker; 74och ur Asers stam Masal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker, 75Hukok med dess utmarker och Rehob med dess utmarker; 76och ur Naftali stam Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammon med dess utmarker och Kirjataim med dess utmarker.

77Meraris övriga barn fingo ur Sebulons stam Rimmono med dess utmarker och Tabor med dess utmarker, 78och på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, öster om Jordan, ur Rubens stam Beser i öknen med dess utmarker, Jahas med dess utmarker, 79Kedemot med dess utmarker och Mefaat med dess utmarker; 80och ur Gads stam Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanaim med dess utmarker, 81Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page