Krönikeboken 7
Svenska (1917)
1Och Isaskars söner voro Tola och Pua, Jasib och Simron, tillsammans fyra. 2Tolas söner voro Ussi, Refaja, Jeriel, Jamai, Jibsam och Samuel, huvudmän för sina familjer, ättlingar av Tola, tappra stridsmän, upptecknade efter sin ättföljd. I Davids tid var deras antal tjugutvå tusen sex hundra. 3Ussis söner voro Jisraja, och Jisrajas söner voro Mikael, Obadja och Joel samt Jissia, tillhopa fem, allasammans huvudmän. 4Och med dem följde stridbara härskaror, trettiosex tusen man, efter sin ättföljd och sina familjer; ty de hade många hustrur och barn. 5Och deras bröder i alla Isaskars släkter voro tappra stridsmän; åttiosju tusen utgjorde tillsammans de som voro upptecknade i deras släktregister.

6Benjamins söner voro Bela, Beker och Jediael, tillsammans tre. 7Belas söner voro Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, tillsammans fem, huvudmän för sina familjer, tappra stridsmän; de som voro upptecknade i deras släktregister utgjorde tjugutvå tusen trettiofyra. 8Bekers söner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers söner. 9De som voro upptecknade i deras släktregister, efter sin ättföljd, efter huvudmannen för sina familjer, tappra stridsmän, utgjorde tjugu tusen två hundra. 10Jediaels söner voro Bilhan; Bilhans söner voro Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar. 11Alla dessa voro Jediaels söner, upptecknade efter huvudmännen för sina familjer, tappra stridsmän, sjutton tusen två hundra stridbara krigsmän. 12Och Suppim och Huppim voro Irs söner. -- Men Husim voro Ahers söner.

13Naftalis söner voro Jahasiel, Guni, Jeser och Sallum, Bilhas söner.

14Manasses söner voro Asriel, som kvinnan födde; hans arameiska bihustru födde Makir, Gileads fader. 15Och Makir tog hustru åt Huppim och Suppim. Hans syster hette Maaka. Och den andre hette Selofhad. Och Selofhad hade döttrar. 16Och Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peres, men hans broder hette Seres. Hans söner voro Ulam och Rekem. 17Ulams söner voro Bedan. Dessa voro söner till Gilead, son till Makir, son till Manasse. 18Och hans syster var Hammoleket; hon födde Is-Hod, Abieser och Mahela. 19Och Semidas söner voro Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.

20Och Efraims söner voro Sutela, dennes son Bered, dennes son Tahat, dennes son Eleada, dennes son Tahat, 21dennes son Sabad och dennes son Sutela, så ock Eser och Elead. Och män från Gat, som voro födda där i landet, dräpte dem, därför att de hade dragit ned för att taga deras boskapshjordar. 22Då sörjde Efraim, deras fader, i lång tid, och hans bröder kommo för att trösta honom. 23Och han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son; och han gav honom namnet Beria, därför att det hade skett under en olyckstid för hans hus. 24Hans dotter var Seera; hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, så ock Ussen-Seera. 25Och hans son var Refa; hans son var Resef, ävensom Tela; hans son var Tahan. 26Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama. 27Hans son var Non; hans son var Josua.

28Och deras besittning och deras boningsorter voro Betel med underlydande orter, österut Naaran och västerut Geser med underlydande orter, vidare Sikem med underlydande orter, ända till Aja med underlydande orter. 29Men i Manasse barns ägo voro Bet-Sean med underlydande orter, Taanak med underlydande orter, Megiddo med underlydande orter, Dor med underlydande orter. Här bodde nu Josefs, Israels sons, barn.

30Asers söner voro Jimna, Jisva, Jisvi och Beria; och deras syster var Sera. 31Berias söner voro Heber och Malkiel; han var Birsaits fader. 32Och Heber födde Jaflet, Somer och Hotam, så ock Sua, deras syster. 33Och Jaflets söner voro Pasak, Bimhal och Asvat. Dessa voro Jaflets söner. 34Semers söner voro Ahi och Rohaga, Jaba och Aram. 35Hans broder Helems söner voro Sofa, Jimna, Seles och Amal. 36Sofas söner voro Sua, Harnefer, Sual, Beri och Jimra, 37Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran och Beera. 38Jeters söner voro Jefunne, Pispa och Ara. 39Och Ullas söner voro Ara, Hanniel och Risja. 40Alla dessa voro Asers söner, huvudmän för sina familjer, utvalda tappra stridsmän, huvudmän bland hövdingarna; och de som voro upptecknade i deras släktregister såsom dugliga till krigstjänst utgjorde ett antal av tjugusex tusen man.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page